Ir vėl kvie­čia kon­kur­sas „Ne­pa­tikė­si!“

„Unsplash“ nuotrauka
„Že­mai­tis“ ir vėl skel­bia kas­met di­de­lio skai­ty­tojų dėme­sio su­lau­kiantį kon­kursą „Ne­pa­tikė­si!“.

Ap­si­su­ko metų ra­tas ir so­do bei dar­žo (o pas kai ką – net miš­ko) gėrybės vėl ver­žia­si į na­mus, oku­puo­ja vir­tuvės spin­te­les ir šal­dy­tuvą, ri­kiuo­ja­si rūsio len­ty­no­se. Tad daž­no lūpo­se vėl skam­ba frazė „Ne­pa­tikė­si! Koks mo­liū­gas ma­no dar­že užau­go!“ ar „Ne­pa­tikė­si! Kokį ba­ra­vyką miš­ke ra­dau!“

Mes, že­mai­čiai, iš­ties ne­la­bai pa­tiklūs – kol sa­vo aki­mis ne­pa­ma­tom, abe­jo­jam. Tad kvie­čia­me vi­sus da­ly­vau­ti kon­kur­se „Ne­pa­tikė­si!“ ir ro­dy­ti įspūdin­giau­sias šio ru­dens gėry­bes, par­si­neš­tas iš so­do, dar­žo ar miš­ko. Pa­ma­ty­sim – pa­tikė­sim ir dar vi­siems „Že­mai­čio“ skai­ty­to­jams pa­ro­dy­sim!

Kvie­čia­me vi­sus – so­di­nin­kus, dar­ži­nin­kus, gry­bau­to­jus, uo­gau­to­jus – fo­tog­ra­fuo­ti pa­čių ar ar­timųjų užau­gin­tas ar miš­ke ras­tas įspūdin­go dyd­žio ar keistų formų gėry­bes ir kar­tu su ap­ra­šy­mu, kaip tą dar­žovę užau­gi­no­te ar kaip ap­si­džiaugė­te radę kokį pulką rau­don­vir­šių, siųs­ti el. pa­štu redakcija@zemaiciolaikrastis.lt.

Ru­dens gėry­bes ga­li­te ir at­neš­ti į re­dak­ciją. „Že­mai­tis“ įsikūręs Vy­tau­to g. 13 (II aukš­te), Plungė­je. Te­le­fo­nas pa­si­tei­rau­ti 8 611 67608.

Kon­kur­sas „Ne­pa­tikė­si!“ lau­kia jūsų, o kiek­vie­no da­ly­vio lau­kia staig­me­na!

„Unsplash“ nuotrauka