Irklavimo bazės nebegelbės – jau griauna

Rūtos LAU­RI­NAI­TIENĖS nuo­trau­ka
Irk­la­vi­mo bazė, jau kurį laiką nau­do­ta tik val­tims su­si­dėti, tu­ri būti nu­griau­ta iki lapk­ri­čio pa­bai­gos
Be­veik prie­š ke­tu­rias­de­šimt metų pra­dėju­sios veik­ti Plungės irk­la­vi­mo bazės tuoj ne­be­liks – jau ar­do­mas pa­sta­to sto­gas, o kitą sa­vaitę čia at­va­žiuos ir sun­kio­ji tech­ni­ka, ku­ri spor­to bend­ruo­me­nei kaž­ka­da itin svarbų pa­statą ga­lu­ti­nai su­ly­gins su že­me. Ką da­ry­ti su aky­se griū­van­čiu sta­ti­niu, be­si­kei­čian­čios Plungės vald­žios sprendė dau­giau nei de­šimt­metį. Ga­liau­siai rugsė­jo pa­bai­go­je Plungės ra­jo­no sa­vi­val­dybės ad­mi­nist­ra­ci­ja pa­si­rašė su­tartį V. Ma­čer­nio gatvė­je esantį pa­statą griau­ti.„Bent jau šva­ri vie­ta bus“

Kad pa­ga­liau reikė­jo kaž­ko im­tis sprend­žiant irk­la­vi­mo bazės li­kimą, su­tin­ka ir „Že­mai­čio“ kal­bin­tas il­ga­me­tis irk­la­vi­mo tre­ne­ris Ed­mun­das Gel­čins­kas.
„To­kios ap­leis­tos bazės jau nie­kur ne­bėra. Gal net ir ne­bu­vo. Pas­ku­ti­niais me­tais pa­siek­tas toks taš­kas, kad, ma­tyt, pro­tin­giau­sia ją nu­griau­ti. Ma­nau, kad gal ne­vy­ku­siai ir su­pro­jek­tuo­ta ji bu­vo. Tvar­kant galbūt dau­giau kai­nuotų. O da­bar nu­griaus ir bent jau šva­ri vie­ta bus“, – kalbė­jo  tre­ne­ris.
Jis pa­sa­ko­jo, kad pa­sta­ruo­ju me­tu irk­la­vi­mo bazė jo, ko­le­gos Ar­vy­do Vait­kaus ir jųdviejų auklė­ti­nių nau­do­ta la­biau kaip san­dėliu­kas val­tims su­si­dėti. Tre­ni­ruotės čia ne­be­vy­ko. Irkluotojai treniruotis renkasi Plungės akademiko Adolfo Jucio progimnazijos pastate (ten įsikūręs Sporto ir rekreacijos centras) esančioje puikiai įrengtoje treniruoklių salėje.
Nors irk­la­vi­mo bazė jau se­niai ap­gailė­ti­nos būklės ir ma­žai nau­do­ja­ma pa­gal pa­skirtį, E. Gel­čins­kas į viską žvel­gia op­ti­mis­tiš­kai. Esą tre­ni­ruo­tis bai­da­ri­nin­kams ir ka­no­ji­nin­kams šil­tuo­ju metų se­zo­nu už­ten­ka vien van­dens bei val­čių. „Juk ne­rei­kia, kad sto­gas virš eže­ro būtų“.
Ir iš tiesų plun­giš­kių irk­luo­tojų re­zul­ta­tai, net ir ne­tu­rint jiems pri­tai­ky­to pa­sta­to, vi­sa­da džiu­gi­no. E. Gel­čins­kas yra išugdęs vėliau pa­sau­lio čem­pio­nu ta­pusį Hen­riką Žus­tautą. Pri­zi­ninkų yra iš­leidęs ir so­viet­me­čiu. Pers­pek­tyvūs ir da­bar­ti­niai auklė­ti­niai: Lie­tu­vos rink­ti­nei at­sto­vau­ja Man­tas Ska­ruls­kis, Lu­kas Gu­di­jus ir Ed­vi­nas Ša­ki­nis.


Pas­ta­ty­ta plun­giš­kio ini­cia­ty­va

E. Gel­čins­kas pri­si­minė, kad irk­la­vi­mo bazė 1982 m. Plungė­je pra­dėjo veik­ti  Lie­tu­vos bai­da­rių ir ka­nojų irk­la­vi­mo fe­de­ra­ci­jos ge­ne­ra­li­nio sek­re­to­riaus, šiai įstai­gai va­do­va­vu­sio 30 ar 40 metų, Zig­mo Rau­do­niaus ini­cia­ty­va. Šis švie­saus at­mi­ni­mo plun­giš­kis čia ne tik ini­ci­ja­vo bazės sta­tybą, bet jau prie­š tai Plungėn kvietė­si dirb­ti vandens sporto tre­ne­rius.
Pir­mie­ji jų bu­vo iš Kau­no par­si­kvies­ti Ana­to­li­jus ir Bi­rutė Da­ni­li­nai, ku­rie iki šiol gy­ve­na Plungė­je, bet vaikų jau ne­bet­re­ni­ruo­ja. Būtent Da­ni­linų pa­kvies­tas, Plungėn at­si­kraustė ir tre­ne­riu dirb­ti pra­dėjo pa­ts. E. Gel­čins­kas. Nors anuo­met irk­la­vi­mo mokė net ke­tu­ri tre­ne­riai, šiuo me­tu likę du – jis ir A. Vait­kus.
E. Gel­čins­kas pri­si­minė ka­dai­se Plungė­je reng­tas irk­la­vi­mo sto­vyk­las, į ku­rias net Lie­tu­vos rink­tinės na­rių at­va­žiuo­da­vo. Sve­čiai galė­da­vo ap­si­sto­ti irk­la­vi­mo bazė­je įreng­tuo­se 10-ty­je ke­tur­vie­čių kam­ba­rių. Bu­vo ne­tgi pir­tis, kur su­šalę spor­ti­nin­kai galė­da­vo su­šil­ti.
Bet me­tai bėgo, o pa­sta­tas nei di­des­nio vald­žios dėme­sio, nei reikš­mingų in­ves­ti­cijų ne­su­laukė, todėl vis ny­ko, ir jau nuo 1990-ųjų čia reng­ti sto­vyklų ne­be­bu­vo sąlygų

.
Ne­liks iki gruodžio

Vaikš­čio­jan­tie­ji vis gražė­jan­čio­mis va­di­na­mo­sios Plungės jūros pa­krantė­mis jau pra­ėju­sią sa­vaitę ant irk­la­vi­mo bazės sto­go galė­jo ma­ty­ti jį ar­dan­čius dar­bi­nin­kus.
„Mūrinė da­lis dar vi­sai ge­ra. Dar galė­jo stovėt ir stovėt“, – sakė jie už­kal­bin­ti „Že­mai­čio“, ro­dy­da­mi į rau­doną mūrą.
Ta­čiau per įvai­rius vald­žios po­sėdžius jau ne kartą kalbė­ta, kad irk­la­vi­mo bazės būklė – ap­verk­ti­na, ypač pirmųjų dviejų pa­statų, ir rei­kia kaž­ko im­tis. Pa­ga­liau tai ne vien kal­bos – grėsmę ap­lin­ki­niams ėmę kel­ti pen­ki komp­leksą su­da­ran­tys pa­sta­tai bus nu­griau­ti.
Rugsė­jo pa­bai­go­je Plungės ra­jo­no sa­vi­val­dybės ad­mi­nist­ra­ci­jos ir UAB „Al­ku­ras“ pa­si­ra­šy­to­je su­tar­ty­je nu­ro­do­ma, kad dar­bus įmonė tu­ri at­lik­ti per du mėne­sius nuo su­tar­ties įsi­ga­lio­ji­mo, va­di­na­si, ne vėliau kaip iki lapk­ri­čio ga­lo. Už šiuos dar­bus Sa­vi­val­dybė Kre­tin­gos ra­jo­ne re­gist­ruo­tai įmo­nei turės su­mokė­ti 24 tūkst. 328 eu­rus.
Pas­tatą nu­grio­vus, apie 50-čiai prie­š tai ten lai­kytų val­čių su­si­dėti bus lai­ki­nai par­ūpin­ti trys jūri­niai kon­tei­ne­riai.


Nug­riaus, o kas to­liau?

Irk­la­vi­mo spor­to bend­ruo­menė, ži­no­ma, ap­si­džiaugtų, jei vie­toj se­no­jo pa­sta­to iš­dygtų nau­jas, šiuo­lai­kiš­kas. Tuo­met jo vi­du­je būtų ga­lima tre­ni­ruo­tis, ne­šąlant per­si­reng­ti, su­si­dėti in­ven­to­rių. Vis­kas būtų vie­no­je vie­to­je. Galų ga­le gal būtų ga­li­ma pri­si­min­ti ir se­niau reng­tas sto­vyk­las.
To­kios sva­jonės iš­ties ga­li iš­si­pil­dy­ti. „Že­mai­tis“ jau yra rašęs, kad pra­ėju­siais me­tais bu­vo pa­reng­tas ir vi­suo­me­nei pri­sta­ty­tas pusės mi­li­jo­no eurų vertės pro­jek­tas irk­la­vi­mo ba­zei re­konst­ruo­ti. Tad pirmųjų irk­la­vi­mo bazės pa­statų vie­to­je atei­ty turėtų iš­kil­ti nau­jas 400 kv. m vie­no aukš­to pa­sta­tas. Jo co­ko­li­nia­me aukš­te turėtų būti įreng­ta val­čių sau­gyk­la, pir­ma­me aukš­te – per­si­ren­gi­mo pa­tal­pos, fi­zi­nio pa­ren­gi­mo tre­ni­ruok­lių salė, ka­bi­ne­tai tre­ne­riams ir sa­ni­ta­ri­niai maz­gai, du­šai, tua­le­tai.
Plungės ra­jo­no sa­vi­val­dybės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Min­dau­gas Kau­nas „Že­mai­čiui“ sakė, kad per­nai pa­reng­tas pro­jek­tas, no­rint jam gau­ti Spor­to rėmi­mo fon­do lėšų, du­kart – 2020 m. pra­džio­je ir šie­met – bu­vo teik­tas Švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nis­te­ri­jai, ta­čiau finansavimas neskirtas.
„Ži­nom, kad mi­nis­te­ri­ja tu­ri pa­teik­ti dar vieną kvie­timą. Ir­gi ban­dy­sim da­ly­vau­ti“, – sakė M. Kau­nas.


Pa­ren­gia­mie­ji dar­bai pa­da­ry­ti

Nors kai ku­rie plun­giš­kiai kal­ba, kad prie irk­la­vi­mo bazės at­si­ras ka­vi­nukė, anot ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus, tai tik kal­bos. Esą kol kas yra su­pro­jek­tuo­tos nau­ja irk­la­vi­mo bazė, o ne­to­lie­se jos, vie­toj krep­ši­nio aikš­telės, – lau­ko te­ni­so aikš­telė.
Ži­no­ma, lais­va­me plo­te galėtų dar kas nors at­si­ras­ti. Kaip sakė M. Kau­nas, per­nai bu­vo pa­skelb­tas ir nuo­mos kon­kur­sas, bet pri­va­tus vers­las ne­su­si­domė­jo.
O vie­ta ka­vi­nu­kei, jei at­si­rastų no­rin­čiųjų tokį verslą plėto­ti, nu­ma­ty­ta ki­to­je Plungės jūros pa­krantės vie­to­je.
Nug­rio­vus irk­la­vi­mo bazę ir ga­vus fi­nan­sa­vimą sta­ty­ti naują, sta­ty­bas būtų ga­li­ma pra­dėti ko­ne iš­kart. Mat, anot M. Kau­no, jau pa­da­ry­ti smul­kie­ji dar­bai, yra van­den­tie­kio, elekt­ros įva­dai. Se­no­jo­je bazė­je bu­vo ga­li­ma nau­do­tis tik lau­ko tua­le­tu, elekt­ra čia tekė­da­vo lai­dais nuo stulpų.
Tad vi­sai ga­li būti, kad po metų kitų gra­žiai tvar­komų Plungės jūros pa­krantės takų pa­bai­go­je į pa­si­vaikš­čio­jimą leidę­si žmonės iš­vys ne­be pa­statą vai­duoklį, o mo­der­nią Plungės irk­la­vi­mo bazę. Kaip sakė E. Gel­čins­kas, nau­jas irk­la­vi­mo ba­zes jau tu­ri Kau­nas, Šiau­liai, Ma­ri­jam­polė, Za­ra­sai, Klaipė­da, ma­tyt, atei­na ir Plungės eilė. Tu­rint mo­dernų pa­statą, būtų ma­lo­nu Plungė­je reng­ti kas­me­ti­nes at­vi­ras bai­da­rių ir ka­nojų irk­la­vi­mo pir­me­ny­bes, į ku­rias su­va­žiuo­ja per šim­tas irk­luo­tojų iš vi­sos Lie­tu­vos.