Išmokas gyventojams laiškininkai įteiks saugesniu būdu

Freepik nuotrauka
Lapk­ri­čio 10-ąją pra­si­dėjo so­cia­li­nių iš­mokų mokė­ji­mo lai­ko­tar­pis. Siek­da­mas už­tik­rin­ti tiek jas prii­man­čių gy­ven­tojų, tiek iš­mo­kas pri­sta­tan­čių laiš­ki­ninkų sau­gumą, Lie­tu­vos pa­štas ne­žy­miai kei­čia iš­mokų įtei­ki­mo pro­cesą: iš­mo­kos bus įtei­kia­mos gy­ven­to­jams į ran­kas per saugų at­stumą, pi­ni­gai de­da­mi į voką kar­tu su kvi­tu ar­ba per­lai­dos blan­ku, ant ku­rio, vie­to­je pa­ra­šo plan­šetė­je, gy­ven­to­jai turėtų pa­si­ra­šy­ti sa­vo ra­šik­liu.

„Šiuo me­tu klientų bei dar­buo­tojų sau­gu­mas yra mūsų prio­ri­te­tas. At­siž­vel­giant į si­tua­ciją dėl pan­de­mi­jos, ko­re­guo­ja­me ir sa­vo pro­ce­sus – jei­gu įma­no­ma iš­veng­ti kon­tak­to tarp klien­to ir dar­buo­to­jo, sten­giamės, kad jo ne­būtų, – sa­ko Lie­tu­vos pa­što Tink­lo pa­da­li­nio di­rek­to­rius 
Jo­nas Sa­daus­kas. – No­ri­me at­kreip­ti gy­ven­tojų dėmesį į po­ky­čius ir pa­pra­šy­ti jų lai­ky­tis. Po­ky­čiai yra lai­ki­ni ir skir­ti tam, kad galė­tu­me už­tik­rin­ti mūsų visų sau­gumą“.
Atk­rei­pia­mas dėme­sys, kad vie­nas iš es­mi­nių po­ky­čių yra tai, kad vie­to­je iš­mo­kos gavė­jui rei­kia pa­si­ra­šy­ti ne­be plan­šetė­je, o ant į voką įdėto kvi­to ar per­lai­dos blan­ko. Pa­si­ra­šy­ti gavė­jas tu­ri sa­vo ra­šik­liu, jį re­ko­men­duo­ja­ma pa­si­ruoš­ti iš anks­to. Kaip pa­tvir­ti­nimą, kad gavė­jo pa­ra­šas yra gau­tas, laiš­ki­nin­kas plan­šetė­je, pa­ra­šo vie­to­je, įra­šys žodį „kvi­tas“.
Įteik­da­mi iš­mo­kas laiš­ki­nin­kai visų kitų sau­gu­mo prie­mo­nių: dėvi vei­do ap­sau­gi­nes kau­kes, re­gu­lia­riai de­zin­fe­kuo­ja ran­kas bei dar­bo prie­mo­nes, klien­tus ap­tar­nau­ja iki slenks­čio, t. y. pa­što dar­buo­to­jai neap­tar­nau­ja klientų jų gy­ve­namųjų pa­talpų vi­du­je, pa­slau­gas tei­kia lai­ky­da­mie­si sau­gaus at­stu­mo.
Jei­gu gavė­jas ne­ga­li pa­ts priim­ti iš­mo­kos ar yra sa­vii­zo­lia­ci­jo­je, tai ga­li pa­da­ry­ti jo įga­lio­tas as­muo – jis laiš­ki­nin­kui turėtų pa­ro­dy­ti tai pa­tvir­ti­nantį no­ta­ro ar­ba se­niū­no pa­tvir­tintą įga­lio­jimą. Svar­bu, jei­gu na­muo­se yra sa­vii­zo­lia­ci­jo­je esan­čių gy­ven­tojų, nea­ti­da­ry­ti durų pa­što dar­buo­to­jui. To­kiu at­ve­ju iš­moką bus ga­li­ma at­siim­ti pa­što sky­riu­je.
Paš­to sky­riuo­se iš­mo­kos iš­duo­da­mos įpras­tai, ta­čiau klientų pra­šo­ma lai­ky­tis nu­ma­tytų tai­syk­lių. Kiek­vie­na­me pa­što sky­riu­je ant durų iš­ka­bin­ti in­for­ma­ci­niai pla­ka­tai, ku­riuo­se pa­ra­šy­ta, kiek vie­nu me­tu pa­tal­po­je ga­li būti ap­tar­nau­ja­ma klientų. Jei­gu pa­tal­po­je jau yra tiek žmo­nių, sa­vo eilės klien­tai turėtų pa­lauk­ti už pa­što pa­talpų. Taip pat la­bai svar­bu lai­ky­tis sau­gaus at­stu­mo nuo kitų klientų.
Pri­me­na­ma, kad sie­kiant už­tik­rin­ti visų sau­gumą, Lie­tu­vos pa­štas jau anks­čiau įgy­ven­di­no šiuos veik­los po­ky­čius: laiš­ki­nin­kai į ran­kas įtei­kia tik siun­tas su pro­ce­si­niais do­ku­men­tais ir įver­tintą­sias siun­tas; re­gist­ruo­ti laiš­kai bei siun­tos, tel­pan­čios į pa­što dėžutę, į ją ir pri­sta­to­mos, o di­desnės siun­tos, esant ga­li­my­bei, nu­krei­pia­mos į LP EXP­RESS siuntų sa­vi­tar­nos ter­mi­na­lus; at­sii­mant siuntą iš kur­je­rių nėra ga­li­mybės ap­mokė­ti gry­nai­siais, o sun­kesnės nei 30 kg siun­tos įtei­kia­mos lau­ke.


Lie­tu­vos pa­što in­for­ma­ci­ja