Įspėja: eiti beždžionių tiltu – gyvybiškai pavojinga

Gin­tarės KAR­MO­NIENĖS nuo­trau­ka
Apie tai, kad til­tas bu­vo užt­ver­tas, penk­ta­die­nio rytą by­lo­jo tik suplėšyta STOP juos­ta
Daugybę kartų „Žemaičio“ aprašytas vadinamasis beždžionių tiltas per Babrungo upę vėl prašosi dėmesio. Šįkart redakcija sulaukė Stoties ir kitų aplinkinių gatvių seniūnaitės Virginos Butkienės skambučio. Plungiškė piktinosi, kad jau kuris laikas tiltas užtvertas. „Ką jie dar sugalvos? Lengviausia yra užtverti, o ne tvarkyti, pakeičiant keletą perlūžusių ar sutrešusių lentelių“, – kalbėjo moteris.

Ar­ti­miau­sias ke­lias į miestą
V. But­kienė aiš­ki­no, jog Sto­ties ir ap­lin­ki­nių gat­vių gy­ven­to­jams va­di­na­ma­sis be­ždžio­nių til­tas – la­bai rei­ka­lin­gas. Juo kas­dien vaikš­to dau­gybė žmo­nių. Tie­sa, da­bar srau­tas kiek su­mažėjęs, nes dėl ka­ran­ti­no ne­ma­ža da­lis žmo­nių dir­ba iš namų, nuo­to­li­niu būdu mo­ko­si ir vy­res­nie­ji moks­lei­viai. Bet, anot plun­giškės, ka­ran­ti­nas ne­truks am­ži­nai ir žmonėms vėl reikės su­grįžti į dar­bus, vai­kams – 
į mo­kyk­las.
„Tas til­tas – ar­ti­miau­sias ke­lias į miestą. Juo nau­do­ja­si tiek suau­gu­sie­ji, tiek vai­kai. O da­bar pa­ėmė ir už­darė. Tai per kur vaikš­čio­ti? Ei­ti pro au­to­busų stotį ar dar ko­kiu to­li­mu ap­link­ke­liu? Ži­no­ma, ga­li­ma ke­liau­ti per par­ką. Bet ar tai sau­gu? Ypač tam­siu pa­ros me­tu. Mums, to ga­lo  gy­ven­to­jams, pa­ka­ko Ir­mos Tel­šins­kaitės nu­žu­dy­mo, kad ne­be­si­norėtų 
su­te­mus vaikš­čio­ti po par­ką“, – 
aiš­ki­no į re­dak­ciją pa­skam­bi­nu­si se­niū­naitė.
Mo­te­ris įsi­ti­ki­nu­si, kad til­to re­mon­tas ne­rei­ka­lau­ja di­de­lių in­ves­ti­cijų. Jos nuo­mo­ne, pa­kaktų pa­keis­ti ke­letą lentų. Esą ir da­bar plun­giš­kiai juo vaikš­to. Nuplėšė vi­sas STOP juos­tas ir ke­liau­ja, per­ženg­da­mi įlūžu­sias len­tas.
Užtvėrė gran­di­ne, bet...
V. But­kienė sakė apie šią pro­blemą kalbė­ju­si su Plungės mies­to se­niū­ne ir iš­gir­du­si, kad šiuo me­tu nėra lėšų jo­kiems tvar­ky­mo dar­bams. Be to, esą til­tas – dar ir nein­ven­to­ri­zuo­tas.
Ar til­tas iš­ties užt­ver­tas ir ko­kia jo būklė, nu­vy­ko pa­si­žiūrė­ti ir „Že­mai­tis“. Ne­nus­te­bo­me pa­matę iš­lau­žy­tas len­tas. Til­tas nuo chu­li­ganų ken­čia ne pirmą kartą. Ži­no­ma, sa­vo da­ro ir drėgmė. Tik kur se­niū­naitės minė­tie­ji  užtvė­ri­mai? Apie tai, kad til­tu bu­vo užd­raus­ta vaikš­čio­ti, by­lo­jo ne­bent tik su­plėšy­ta STOP juos­ta. Ki­to­kių užt­varų neiš­vy­do­me.
Iš­kart po ap­si­lan­ky­mo prie be­ždžio­nių til­to su­si­siekė­me su Plungės mies­to se­niū­ni­jos 
va­do­ve Dan­gi­ru­te Jur­ku­vie­ne. 
Se­niūnė paaiš­ki­no, kad tiltą 
iš­ties nu­spręsta užt­ver­ti, nes at­lie­kant jo ap­žiūrą pa­stebė­ta, kad sulū­žu­si pa­grin­dinė lai­kan­čio­ji me­ta­linė konst­ruk­ci­ja.
„Ar jūs su­pran­ta­te, ką tai reiš­kia? Bet ku­rią aki­mirką ga­li nu­garmė­ti į upę. Vaikš­čio­ti til­tu šiuo me­tu tas pa­ts, kas mir­čiai žvelg­ti į akis. Tai – gy­vy­biš­kai pa­vo­jin­ga. Ar jūs ma­no­te, kad šiaip sau užtvėrė­me pra­ėjimą ir pa­statė­me apie pa­vojų įspėjan­čią len­telę?“ – re­to­riš­kai 
klausė se­niū­ni­jos va­dovė.
Bet jo­kios užt­va­ros mes ne­matė­me. Ne­bu­vo ir minė­tos len­telės. „Da­bar gal jau ir nėra. Juk ži­no­te Plungės vi­suo­menę. Praė­jusį penk­ta­dienį gran­di­ne užtvėrė­me ir pa­statė­me len­telę. Ne­keis­ta, kad kaž­kam vi­sa tai užk­liu­vo. Bet ne­gi žmonės ne­sup­ran­ta pa­vo­jaus? Ne­jau­gi ne­sau­go nei savęs, nei vaikų? Tas til­tas bet ka­da ga­li įlūžti. Čia – jau ne len­te­lių klau­si­mas. Jas mes grei­tai suor­ga­ni­zuo­tu­me pa­keis­ti. Šįkart rim­tesnės pro­ble­mos“, – neat­sis­tebė­da­ma žmo­nių neat­sar­gu­mu 
kalbė­jo D. Jur­ku­vienė.
Svar­biau­sia – žmo­nių sau­gu­mas
Se­niūnė pa­ti­ki­no, kad dar šian­dien til­tas vėl bus užt­ver­tas. Šįkart – su tro­su. Pa­sak jos, svar­biau­sia – žmo­nių sau­gu­mas, tad kol til­tas ne­bus su­tvar­ky­tas, gy­ven­to­jams teks rink­tis kitą ke­lią.
Plungė­je su­si­sie­ki­mas, anot D. Jur­ku­vienės, ga­na ge­ras iš visų pu­sių. Todėl ne­rei­kia da­ry­ti pro­ble­mos ten, kur jos nėra. 
O til­tas ar­ti­miau­siu me­tu bus su­tvar­ky­tas. Tik­rai ne­reikės lauk­ti pa­va­sa­rio.
Se­niūnė sakė, kad užd­raus­ti vaikš­čio­ti šiuo til­tu nu­spręsta, kai ap­žiū­ros me­tu 
Sa­vi­val­dybės ar­chi­tektū­ros ir te­ri­to­rijų pla­na­vimų sky­riaus vedė­jas bei ar­chi­tek­tas To­mas Jo­cys pa­matė sulū­žu­sią me­ta­linę konst­ruk­ciją.
Tą pa­tį „Že­mai­čiui“ aiš­ki­no ir pa­ts ar­chi­tek­tas. Anot jo, šiuo me­tu til­tas ne­ga­li būti eksp­loa­tuo­ja­mas. Jam būti­nas re­mon­tas. Di­de­lių iš­laidų til­to su­tvar­ky­mas, T. Jo­cio žod­žiais, ne­pa­rei­ka­laus, tie­siog rei­kia už­sa­ky­ti re­mon­to dar­bus ir jų im­tis, nes šis til­tas plun­giš­kiams – iš­ties rei­ka­lin­gas.