Jauniems ūkininkams be paramos kurti ūkį sudėtingiau

Nuot­rau­ka iš as­me­ni­nio ar­chy­vo
Gau­tos pa­ra­mos lėšos Ro­ber­tui Plauš­kai pa­dėjo su­stip­rin­ti ūkį: įsi­gy­tas ga­lin­ges­nis trak­to­rius, nau­ja pa­šarų ruo­ši­mo, žemės dir­bi­mo tech­ni­ka
Pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programą (KPP) iki liepos 30 dienos galima teikti paraiškas pasinaudoti Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir Lietuvos valstybės biudžeto parama jauniesiems ūkininkams įsikurti. Ja ankstesniais metais pasinaudoję ūkininkai pažymi, kad būtent ši parama lėmė tvirtą pagrindą ūkio plėtrai, modernizavimui ir žemės ūkio veiklų gyvybingumui regionuose.Ga­li­mi pa­ra­mos gavė­jai

Pa­gal KPP prie­monės „Ūkio ir vers­lo plėtra“ veik­los sritį „Pa­ra­ma jaunųjų ūki­ninkų įsikū­ri­mui“ re­mia­ma žemės ūkio pro­duktų ga­my­ba, taip pat pre­ki­nių žemės ūkio pro­duktų, pa­ga­mintų (išau­gintų) jau­no­jo ūki­nin­ko val­do­je, ap­do­ro­ji­mas, per­dir­bi­mas bei tie­ki­mas rin­kai. Taip sie­kia­ma vi­suo­se re­gio­nuo­se di­din­ti visų žemės ūkio veiklų gy­vy­bin­gumą ir kon­ku­ren­cin­gumą, ska­tin­ti ino­va­ci­nes ūkių tech­no­lo­gi­jas.
Pa­raiš­kas ga­li­ma teik­ti iki lie­pos 30 d. Šiam pa­raiškų pri­ėmi­mo eta­pui skir­ta 14 892 726 Eur.


Kri­te­ri­jai sie­kian­tie­siems pa­ra­mos

Dėl pa­ra­mos kvie­čia­mi kreip­tis ne vy­res­ni nei 40 metų (pa­raiš­kos tei­ki­mo me­tu dar nėra su­ėję 41 me­tai) ūki­nin­kai, įre­gist­ravę žemės ūkio valdą ir ūkį sa­vo var­du bei pirmą kartą be­si­stei­gian­tys žemės ūkio val­do­je ir ūky­je kaip ūkio val­dy­to­jai. Jau­na­sis ūki­nin­kas tu­ri būti įgijęs (ar­ba iki vers­lo pla­no įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gos įsi­pa­rei­go­ja įgy­ti) bent vieną iš šių pro­fe­si­nių įgūdžių bei kom­pe­ten­cijų: pro­fe­sinį žemės ūkio sri­ties iš­si­la­vi­nimą ar­ba žemės ūkio sri­ties pro­fe­sinę kva­li­fi­ka­ciją, aukštąjį žemės ūkio ir (ar­ba) ve­te­ri­na­ri­jos sri­ties iš­si­la­vi­nimą, būti išk­lausęs jaunųjų ūki­ninkų kom­pe­ten­ci­jos ug­dy­mo pro­gramą.
Pa­ra­mos sie­kian­čių ūki­ninkų val­dos eko­no­mi­nio dyd­žio po­ten­cia­las (pla­nuo­ja­mas VED) tu­ri būti ne ma­žes­nis kaip 
8 000 Eur ir ne di­des­nis kaip 
70 000 Eur per me­tus, o, pa­ko­re­ga­vus įgy­ven­di­ni­mo tai­syk­les, nu­sta­ty­tas at­ski­ras rei­ka­la­vi­mas pie­ni­nin­kys­te už­sii­man­tiems jau­nie­siems ūki­nin­kams – jų pla­nuo­ja­mas pie­ni­nių veis­lių mel­žiamų kar­vių vi­du­ti­nis me­ti­nis skai­čius tu­ri būti ne ma­žes­nis kaip 10.


Ūkiai – ne se­nes­ni nei 2-ejų metų

Pa­reiškė­jo ūkis ir val­da pa­ra­mos pa­raiš­kos pa­tei­ki­mo me­tu tu­ri būti įre­gist­ruo­ti ne anks­čiau kaip prie­š 2 me­tus. Kaip ir anks­tes­niais pa­raiškų pri­ėmi­mo eta­pais, pa­ra­mos su­ma vie­nam jos gavė­jui sie­kia 40 000 Eur, kom­pen­suo­jant 100 pro­c. visų tin­kamų fi­nan­suo­ti pro­jek­to iš­laidų.
Do­ku­men­tai prii­ma­mi Na­cio­na­linės mokė­ji­mo agentū­ros Kai­mo plėtros ir pa­ra­mos re­gio­nams de­par­ta­men­to te­ri­to­ri­niuo­se pa­ra­mos ad­mi­nist­ra­vi­mo sky­riuo­se. Pa­raiš­kas bus ga­li­ma teik­ti ir nau­do­jan­tis Žemės ūkio mi­nis­te­ri­jos in­for­ma­ci­ne sis­te­ma (ŽŪMIS) ad­re­su www.zu­mis.lt.


Leng­viau, grei­čiau, per­spek­ty­viau

Pa­sak Klaipė­dos ra­jo­ne ūki­nin­kau­jan­čio Re­mi­gi­jaus Prei­bio, pa­ra­ma pa­gal veik­los sritį „Pa­ra­ma jaunųjų ūki­ninkų įsikū­ri­mui“ lei­do ženg­ti tvir­tus žings­nius sie­kiant įgy­ven­din­ti sa­vo sva­jonę.
„Nuo vai­kystės ži­no­jau, kad būsiu ūki­nin­kas. Rei­kia pri­pa­žin­ti, kad sa­vo jėgo­mis įkur­ti pro­gre­syvų ūkį – itin su­dėtin­ga. Tad la­bai džiau­giuo­si, kad mums, jau­nie­siems ūki­nin­kams, pa­ra­ma leid­žia op­ti­mis­tiš­kai žvelg­ti į prie­kį, mo­der­ni­zuo­ti ūkius, tap­ti kon­ku­ren­cin­gais. Praė­ju­siais me­tais gau­ta pa­ra­ma sėkmin­gai įsi­sa­vin­ta – at­nau­ji­no­me šie­na­vi­mo įrangą. Da­bar pa­ša­rus gy­vu­liams jau ga­li­me pa­si­ruoš­ti pa­tys. Drąsiai ga­liu teig­ti, kad pa­ra­mos prie­monės pra­de­dan­tiems ūki­nin­kau­ti leid­žia leng­viau, grei­čiau, per­spek­ty­viau vyk­dy­ti žemės ūkio veiklą“, – 
pa­sa­ko­jo R. Prei­bys. Jis šiuo me­tu au­gi­na apie 100 avių, 20 gal­vijų bei tu­ri 35 ha dir­ba­mos žemės.


Stip­ri pa­spir­tis

R. Prei­biui ant­ri­no ir Tau­ragės ra­jo­ne šiuo me­tu apie 200 gal­vijų au­gi­nan­tis ir 150 ha dir­ba­mos žemės tu­rin­tis Ro­ber­tas Plauš­ka.
„Ūki­nin­kau­ju jau 10 metų. Pradė­jau nuo ke­lių ver­še­lių. At­kak­liai dir­bau, ieš­ko­jau būdų, kaip tap­ti stip­riu ūki­nin­ku. Paieš­kos davė re­zul­tatų. 2013-ai­siais me­tais tei­kiau pa­raišką ir ga­vau pa­ramą pa­gal veik­los sritį „Pa­ra­ma jaunųjų ūki­ninkų įsikū­ri­mui“. Už gau­tas lėšas įsi­gi­jau sa­vo pirmąjį trak­to­rių. Tai bu­vo stip­ri pa­spir­tis. Džiau­giuo­si, kad pa­se­kiau tėvų pėdo­mis ir ry­žau­si už­siim­ti žemės ūkio veik­la“, – dėstė R. Plauš­ka.
Paš­ne­ko­vas pa­si­nau­do­jo ir ki­to­mis KPP pa­ra­mos prie­monė­mis. Tai lei­do jau­nam vy­rui mo­der­ni­zuo­ti ūkį: jis įsi­gi­jo ga­lin­gesnį trak­to­rių, naują pa­šarų ruo­ši­mo, žemės dir­bi­mo tech­niką. „Jei ne pa­ra­ma, būtų žy­miai su­dėtin­giau. Norė­čiau pa­ra­gin­ti jau­nus žmo­nes, ku­rie no­ri sėkmin­gai ūki­nin­kau­ti, pa­si­nau­do­ti ga­li­my­be ir teik­ti pa­raiš­kas“, – ak­cen­tuo­ja ūki­nin­kas.

Užs. Nr. 294 r

logo