Kaimynus supažindino artimiau: renovacijos projekte – ir asmens kodai

Rūtos LAU­RI­NAI­TIENĖS nuo­trau­ka
Prieš ke­lias sa­vai­tes Plungės V. Ma­čer­nio gatvės 47-ojo dau­gia­bu­čio na­mo gy­ven­to­jai pa­što dėžutė­se ra­do namą ad­mi­nist­ruo­jan­čios sa­vi­val­dybės įmonės „Plungės būstas“ in­for­ma­cinį pra­ne­šimą, kvie­čiantį bal­suo­ti ir pa­tvir­tin­ti ar­ba ne pa­rengtą jų na­mo mo­der­ni­za­vi­mo tech­ninį pro­jektą. Pra­ne­ši­me de­ta­liai paaiš­kin­ta, ko­kiais būdais ir kaip ga­li­ma bal­suo­ti, kur su­si­pa­žin­ti su pa­reng­tu pro­jek­tu, ko­kiu ad­re­su siųs­ti pa­si­ūly­mus ir pa­sta­bas.
Grei­čiau­siai bu­vo to­kių gy­ven­tojų, ku­rie minė­to pro­jek­to, pa­vie­šin­to in­ter­ne­te, nė neat­si­vertė, ta­čiau jį at­si­ver­tu­sie­ji nu­stėro: kar­tu su vi­sa ki­ta in­for­ma­ci­ja apie na­mo mo­der­ni­za­vimą vie­šai pa­skelb­ti ir visų butų sa­vi­ninkų as­mens duo­me­nys: var­dai, pa­vardės ir as­mens ko­dai.

Pa­vie­ši­no visą in­for­ma­ciją
Šiais lai­kais taip jau yra, kad kai­my­nas kai­my­no ne­pažįs­ta. Net ir to­kia­me ne­di­de­lia­me mies­te kaip Plungė. Nors daž­nas iš ma­ty­mo ži­no, kas ša­lia jo gy­ve­na, bet jei­gu pa­klaus­tumė­te visų kai­mynų bu­to nu­me­rių, vardų, pa­vard­žių, grei­čiau­siai lik­tumė­te nie­ko ne­pešę. Na, gal kažką iš­girs­tumė­te apie vieną kitą, ne dau­giau.
At­ro­do, „Plungės būstas“ šią men­ko kai­mynų bend­ra­vi­mo spragą su­mo­jo „išspręs­ti“ sa­vaip – pa­vie­šin­da­mas in­ter­ne­tinę nuo­rodą, ku­rią at­si­vertę kai­my­nai vie­nas apie kitą galė­jo su­ži­no­ti la­bai daug. Kar­tu su ki­tais na­mo mo­der­ni­za­vi­mo do­ku­men­tais tech­ni­nia­me pro­jek­te pri­dėtas Re­gistrų cent­ro iš­ra­šas, o ja­me juo­du ant bal­to su­ra­šy­ti 50-ies butų nu­me­riai, jų plo­tas, sa­vi­ninkų var­dai, pa­vardės ir as­mens ko­dai.
Svar­biau­sia, kad šitie do­ku­men­tai kurį laiką buvo priei­na­mi ne tik V. Ma­čer­nio g. 47-ojo na­mo gyventojams, bet ir vi­siems, pa­no­ru­siems, pa­vyzd­žiui, pa­si­domė­ti šio na­mo tech­ni­niu pro­jek­tu ir at­si­ver­tu­siems jo bylą.
Nar­šy­ti ga­li­ma į va­lias – nėra jo­kių slap­ta­žod­žių, šią in­for­ma­ciją sau­gan­čių. Ir nė sa­ky­ti ne­rei­kia, koks ga­lin­gas gink­las yra žmo­gaus as­mens ko­das ir kiek „ga­li­my­bių“ jis at­ve­ria, jei pa­kliūvą į ran­kas ne­do­riems žmonės.
Sau­go­mi as­mens duo­me­nys – ne tik as­mens ko­das
Per­ša­si min­tis, kad „Plungės būsto“ di­rek­to­rius Aud­rius Ša­pa­las ir in­for­ma­cinį pra­ne­šimą išp­la­ti­nu­si 
V. Ma­čer­nio g. 47-ojo na­mo ad­mi­nist­ra­torė Dai­va Ber­ta­šienė apie dar 2018 m. ge­gužės 25 d. pa­si­kei­tusį Lie­tu­vos Res­pub­li­kos As­mens duo­menų tei­sinės ap­sau­gos įsta­tymą ir pra­dėtą tai­ky­ti Bendrąjį duo­menų ap­sau­gos reg­la­mentą nie­ko ne­bu­vo girdėję.
Reg­la­men­te ra­šo­ma, kad as­mens duo­me­ni­mis lai­ko­mi var­das, pa­vardė, el. pa­što ad­re­sas, gy­ve­na­mo­sios vie­tos ad­re­sas, as­mens ko­das, bu­vi­mo vie­tos duo­me­nys, IP ad­re­sas, ki­ti as­mens fi­zinės, fi­zio­lo­ginės, ge­ne­tinės, psi­chinės, eko­no­minės, kultū­rinės ar so­cia­linės ta­pa­tybės po­žy­miai.
Išeitų, kad ne tik as­mens kodų ne­ga­li­ma vie­šai ro­dy­ti, bet ir as­menų vardų bei pa­vard­žių kar­tu su tiks­liu jų bu­to nu­me­riu. O čia – vis­kas vie­na­me, skai­ty­ki­te ir skai­ty­da­mi per­ma­ny­ki­te.
As­mens duo­menų tei­sinės ap­sau­gos įsta­ty­me taip pat aiš­kiai nu­ro­dy­ta, jog „draud­žia­ma as­mens kodą skelb­ti vie­šai“. Kaip šio įsta­ty­mo ir Reg­la­men­to lai­ko­ma­si, pri­žiū­ri Vals­ty­binė duo­menų ap­sau­gos ins­pek­ci­ja. Įdo­mu, ką ji būtų pa­sa­kiu­si apie šį as­mens duo­menų pa­vie­ši­nimą, jei­gu jai skundą būtų pa­teikęs ku­ris nors na­mo butų sa­vi­ninkų. Aiš­ku tiek, kad in­for­ma­ci­jos pla­tin­tojų tik­rai ne­pag­los­tytų, yra nu­ma­ty­tos ir ad­mi­nist­ra­cinės bau­dos.
Už tai, kad as­mens duo­me­nys būtų tvar­ko­mi pa­gal rei­ka­la­vi­mus, at­sa­kin­gas duo­menų val­dy­to­jas ar­ba duo­menų tvar­ky­to­jas. Šiuo at­ve­ju duo­me­nis tech­ninį pro­jektą ren­gu­siam ir sa­vo in­ter­ne­tinė­je sve­tainė­je pa­vie­ši­nu­siam 
UAB „Pro­jektų ren­gi­mo cent­ras“ turė­jo būti per­duo­ti būtent „Plungės būsto“. Todėl „Že­mai­tis“ įmonės di­rek­to­riaus A. Ša­pa­lo tei­ra­vo­si, kaip galė­jo at­si­tik­ti, kad ši itin svar­bi in­for­ma­ci­ja apie butų sa­vi­nin­kus bu­vo pa­vie­šin­ta?
„Čia kaž­koks non­sen­sas“
Iš­girdęs, dėl ko skam­bi­na­me, A. Ša­pa­las, at­ro­do, ne­galė­jo pa­tikė­ti sa­vo au­si­mis.
„Kaip tai visų as­mens ko­dus ma­tot? Kur at­si­vertėt? Kaip ga­li bet kas ma­ty­ti?“ – vieną po ki­to klau­si­mus žėrė jis. O ka­dan­gi turė­jo dau­giau klau­simų nei at­sa­kymų, pa­žadė­jo si­tua­ciją pa­siaiš­kin­ti ir per­skam­bin­ti.
Ant­ro skam­bu­čio me­tu „Plungės būsto“ di­rek­to­riaus bal­sas jau bu­vo žva­les­nis.
„Iš pra­džių neuž­fik­sa­vau jūsų žod­žių. Gal­vo­jau, ne­ga­li būti, kad mes įdėjom. Juk tiek esa­me šnekėję...“ – su šio­kiu to­kiu pa­lengvė­ji­mu aiš­ki­no A. Ša­pa­las.
Pri­mi­nus, kad nors as­mens duo­me­nys pa­skelb­ti ne „Plungės būsto“, o „Pro­jektų ren­gi­mo cent­ro“ in­ter­ne­tinė­je sve­tainė­je, vis­gi visą in­for­ma­ciją pro­jek­to rengė­jams pa­teikė ši dau­gia­bu­čius na­mus ad­mi­nist­ruo­jan­ti Plungės įmonė. Be to, ji išp­la­ti­no in­for­ma­ci­nius pra­ne­ši­mus su nuo­ro­da į pro­jektą.
Di­rek­to­rius pa­ti­ki­no su minė­to­sios įmonės at­sto­vais jau pa­si­kalbėjęs, iš­baręs juos ir liepęs pa­vie­šintą kon­fi­den­cia­lią in­for­ma­ciją tuoj pat „išim­ti“.
A. Ša­pa­las aiš­ki­no, jog iki žur­na­listų skam­bu­čio „Plungės būsto“ dar­buo­to­jai pa­vie­šintų butų sa­vi­ninkų duo­menų ne­matė. O da­bar ne tik V. Ma­čer­-
nio g. 47-ojo na­mo pro­jektą per­žiūrėję, bet ir kitų Plungės dau­gia­bu­čių. Ir to­kių liap­susų, kai skel­bia­mas Re­gistrų cent­ro iš­ra­šas su butų sa­vi­ninkų as­me­ni­niais duo­me­ni­mis, esą dau­giau ne­radęs.
„Čia kaž­koks non­sen­sas. Ge­rai, kad pa­skam­bi­no­te, – dėko­jo A. Ša­pa­las. – Čia la­bai ne­ge­rai.“
Nuo­rodą pa­nai­ki­no
Net­ru­kus po po­kal­bio pa­tik­ri­no­me ir įsi­ti­ki­no­me, jog iš tiesų minė­ta­me in­ter­ne­ti­nia­me pus­la­py­je nuo­ro­dos į tech­ninį pro­jektą ne­be­li­ko. Ta­čiau jei­gu ją bu­vai iš­si­sau­gojęs anks­čiau, tech­ninį pro­jektą su vi­sais ja­me skel­bia­mais ne­vie­šin­ti­nais as­mens duo­me­ni­mis galė­jai at­si­da­ry­ti be di­de­lio var­go. Todėl į „Plungės būstą“ te­ko kreip­tis dar kartą. Po ant­ro­jo krei­pi­mo­si vis­kas bu­vo su­tvar­ky­ta iki ga­lo.
To­kiu ar­ti­mes­niu kai­mynų „su­pa­žin­di­ni­mu“ ši is­to­ri­ja turbūt ir baigė­si. Lie­ka tikė­tis, kad šis ne­su­sip­ra­ti­mas neužk­liu­vo už ko­kio pik­ta­va­lio akies ir V. Ma­čer­nio g. 47-ojo dau­gia­bu­čio na­mo butų sa­vi­ninkų var­du ne­bus paim­ta greitųjų pa­skolų ar dar ko pri­krėsta. Prie­šin­gu at­ve­ju – lau­ki­te tęsi­nio.