Kaitra traukia prie vandens – Grumbliuose nuskendo septyniolikmetis

„Unsp­lash“ nuo­trau­ka
Kasmet vanduo pasiglemžia 1–2-jų rajono gyventojų gyvybes. Šie metai ne išimtis
Sa­vait­galį svi­li­nu­si tro­pinė kait­ra traukė vėsin­tis prie van­dens. Jūros, ežerų, tven­ki­nių pa­krantės bu­vo nu­gul­tos žmo­nių, pa­kelės du­so nuo au­to­mo­bi­lių. De­ja, bu­vo to­kių poil­siau­tojų, ku­riems mau­dynės karštą va­sa­ros dieną ta­po pa­sku­tinė­mis. Lie­tu­vo­je sa­vait­galį nu­sken­do net 6 žmonės, vie­nas jų – Plungės ra­jo­ne, Grumb­liuo­se. Septynio­lik­me­tis su­si­ruošė mau­dy­tis su drau­gais vie­no jų namų tven­ki­ny­je. Bi­čiu­liai tik­riau­siai ne­ži­no­jo, kad vai­ki­nas ne­mo­ka ge­rai plauk­ti.

Paukš­ta­kių se­niū­nas Au­ri­mas Va­si­liaus­kas „Že­mai­čiui“ pa­sa­ko­jo, kad nu­skendęs paaug­lys bu­vo ne vie­ti­nis – mo­to­cik­lu pas draugą į so­dybą at­va­žia­vo iš Plungės ar ra­jo­no.
„Kiek kalbė­jau šįryt su so­dy­bos sa­vi­nin­ku, vis­kas stai­giai įvy­ko. Tėvai bu­vo na­mie, su­si­rin­ko drau­gų. Vi­si šur­mu­ly, nu­bėgo mau­dy­tis prie van­dens tel­ki­nio. Iš­kart net ne­pas­tebė­jo. Kol kas su­vokė... Pag­rin­dinė tra­ge­di­jos prie­žas­tis, ma­tyt, kad jau­nuo­lis ne­mokė­jo plauk­ti“, – pa­sa­ko­jo A. Va­si­liaus­kas.
Kaip ir minė­jo se­niū­nas, so­dy­bos šei­mi­nin­kai, vie­no iš draugų tėvai, tąsyk bu­vo na­mie. Ir šven­čia­ma čia ne­bu­vo. „Tie­siog sulėkė su „bir­ba­lais“ pas draugą, nu­sprendė iš­si­mau­dy­ti“, – sakė A. Va­si­liaus­kas.
Paukš­ta­kių se­niū­ni­jo­je to­kios tra­ge­di­jos ne­bu­vo se­niai. Gal prie­š 20 metų, kai, kaip at­si­me­na A. Va­si­liaus­kas, vie­ša­me Grumb­lių tven­ki­ny­je taip pat nu­sken­do paaug­lys. At­si­me­na ir įvykį, kai žmo­gus nu­sken­do Sta­ne­lių tven­ki­ny­je.
„La­bai skaud­žios is­to­ri­jos...“ – liūd­nai kalbė­jo se­niū­nas.
O šeš­ta­dienį pri­va­čia­me tven­ki­ny­je Liepų gatvė­je nu­skendęs septynio­lik­me­tis išk­viestų narų ras­tas už pen­kių metrų nuo kran­to, pust­re­čio met­ro gy­ly­je.
Plungės prie­šgais­rinės gelbė­ji­mo tar­ny­bos vir­ši­nin­kas My­ko­las Pronc­kus sakė, kad drau­gai maudė­si tri­se. Esą vie­ni su­manė nu­plauk­ti iki tven­ki­nio vi­du­ry­je esan­čio fon­tanė­lio, o ne­laimė­lis pa­si­rin­ko plauk­ti į kitą pusę. Tad, ma­tyt, jis plauk­ti bent kiek mokė­jo, bet tikriausiai ne taip ge­rai, kad to­kia­me gi­lia­me tven­ki­ny­je at­si­skirtų nuo draugų ir plauktų vie­nas.
Drau­gai vai­ki­no pa­si­gedę gal tik po pus­va­land­žio. Ant kran­to bu­vo likę jo dra­bu­žiai, mo­bi­lu­sis te­le­fo­nas.
Prie tven­ki­nio išk­vies­ti ug­nia­ge­siai gelbė­to­jai į van­denį nu­lei­do valtį ir iš jos pra­dėjo žval­gy­ti tven­kinį, bet sken­duo­lio ne­bu­vo ma­ty­ti. Jį ra­do at­vykę na­rai. Paieš­kos, pra­si­dėju­sios apie 21 val., tru­ko gal 20 mi­nu­čių.
Plungės ra­jo­ne toks at­ve­jis šiemet – pir­mas. Anot M. Pronc­kaus, kas­met ra­jo­ne van­dens pa­si­glemžtų aukų būna po vieną ar dvi. Šių ne­lai­mių prie­žas­tys – įvai­rios. Daž­nai skęsta al­ko­ho­lio var­toję žmonės, bet šis at­ve­jis – ne toks. Prieš­gais­rinės gelbė­ji­mo tar­ny­bos vir­ši­nin­kas pa­tvir­ti­no se­niū­no pa­sa­ky­tus žod­žius, kad vai­ki­nas ne­bu­vo išgėręs.
„Tie­siog ne­mokė­jo plauk­ti...“ – prie­žastį kons­ta­ta­vo M. Pronc­kus.
Karš­tis yra tik­ras pei­lis ir vy­res­nio am­žiaus ar pa­di­dintą krau­jospūdį, šir­dies ir krau­ja­gys­lių ligų tu­rin­tiems žmonėms. Ta­čiau Plungės li­go­ni­nei lai­ki­nai va­do­vau­jan­ti Dan­guolė Luo­tienė sakė, jog sa­vait­galį di­de­lio karš­čio at­gintų, per­kai­tu­sių pa­cientų ant­plūdžio Priė­mi­mo ir sku­bios pa­gal­bos sky­riu­je ne­bu­vo. Sun­kiau jau gu­lin­tie­siems li­go­ninė­je.
„La­bai sun­ku čia pas mus, karš­ta. Slau­gos sky­riuo­se gu­li se­ni žmonės. La­bai daug la­ši­nam. Tas karš­tis vei­kia...“ – pa­sa­ko­jo D. Luotienė.
To­kia šut­ra Lie­tu­vo­je pra­na­šau­ja­ma dar iki Jo­ni­nių. Žmonės ir to­liau plūs prie van­dens, todėl vertėtų at­si­min­ti, jog ne­mo­kant plauk­ti ne­pa­ta­ria­ma į van­denį bris­ti gi­liau nei iki krūtinės, ne­si­mau­dy­ti ne­ži­no­mo­se ir mau­dy­mui­si ne­skir­to­se vie­to­se ir ten, kur nėra žmo­nių. Ne­si­mau­dy­ki­te ir iš­kart po val­gio ar var­toję al­ko­ho­lio, per­kaitę saulė­je.