Kam patikės baseiną?

Jur­gi­tos NAG­LIENĖS nuo­trau­ka
Ra­gi­na­ma jau da­bar pra­dėti dai­ry­tis būsi­mo ba­sei­no ad­mi­nist­ra­to­riaus
Ba­sei­no sta­ty­bai Plungė­je įpusė­jus im­ta gal­vo­ti, kam atei­ty reikės per­duo­ti jį pri­žiūrė­ti ir eksp­loa­tuo­ti. Juo­lab kad anks­čiau minė­ta, jog ati­da­ry­mo juos­telę pla­nuo­ja­ma per­kirp­ti dar šiais me­tais, maž­daug apie Kalė­das. Tai­gi lai­ko nu­spręsti, kas šei­mi­nin­kaus ba­sei­ne, ne taip ir daug.

Šį klau­simą bir­že­lio pa­bai­go­je po­sėdžiau­jant Plungės ra­jo­no sa­vi­val­dybės ta­ry­bai iškėlė jos na­rys, Eko­no­mi­kos, fi­nansų ir biud­že­to ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas Ado­mas Za­muls­kis.
„Gal jau lai­kas mąsty­ti apie tai, kaip mes jį val­dy­sim? Ar bus ku­ria­ma nau­ja įstai­ga, ar bus pri­skir­ta ku­riai iš tu­rimų įstaigų, kad jį pri­žiūrėtų? Tas dar­bas bus ne­leng­vas ir ne­pap­ras­tas. Aiš­ku, šaukt, kad ba­sei­nas savęs neiš­si­lai­ko, pa­pras­čiau­sias va­rian­tas, bet ge­rai jį val­dant... “ – svarstė po­li­ti­kas.
Ir ra­gi­no jau da­bar pra­dėti dis­ku­tuo­ti šiuo klau­si­mu, mat sta­ty­bos įpusė­jo, o ir vi­so­kių pa­vyzd­žių, ku­riais būtų ga­li­ma sek­ti, o ku­rių – veng­ti, Lie­tu­vo­je ap­stu.
Sa­vi­val­dybės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Min­dau­gas Kau­nas sakė jau be­si­dai­ran­tis į tuos pa­vyzd­žius. Ne­se­niai lan­ky­ta­si Pa­lan­go­je, kur domė­ta­si, kaip te­nykštė Sa­vi­val­dybė įveik­li­na jai pri­klau­san­čius ob­jek­tus. Vie­nas jų – ne tik pa­lan­giš­kių, bet ir plun­giš­kių pamėg­tas ba­sei­nas.
„Pa­gal jų ati­dirbtą pra­ktiką pa­ts ge­riau­sias va­rian­tas – ati­duo­ti val­dy­ti sa­vo biud­že­ti­nei įstai­gai. Vie­na iš to­kių ga­limų įstaigų būtų Plungės spor­to ir rek­rea­ci­jos cent­ras. Ma­no ma­ny­mu, tai būtų pa­ts op­ti­ma­liau­sias ir ge­riau­sias va­rian­tas“, – kalbė­jo M. Kau­nas ir pri­dūrė, kad lie­pos mėnesį pla­nuo­ja­ma ki­ta ke­lionė, šįkart – 
į Tau­ragę, kur ba­sei­nas bu­vo ati­da­ry­tas pra­ėju­sių metų rugsėjį. Jį, be­je, pa­statė ta pa­ti UAB „Bros­ta“, da­bar plu­šan­ti ir prie mūsiš­kio ba­sei­no, o eksp­loa­tuo­ja Sa­vi­val­dybės val­do­mas Tau­ragės spor­to cent­ras.
„Kai pa­ts val­dai, ga­li kai­nas re­gu­liuo­ti, tai­ky­ti leng­va­tas sen­jo­rams, vai­kams. Per­da­vus UAB-ui vi­so ši­to ne­pa­da­ry­si“, – M. Kau­nui ant­ri­no ir vi­ce­merė As­ta Beier­le-Ei­gir­dienė.
Ki­to­kiu ke­liu nu­ėjo Klaipė­dos sa­vi­val­dybė, 2018-ai­siais nau­jai pa­sta­tytą ba­seiną pa­gal kon­ce­si­jos su­tartį per­da­vu­si val­dy­ti pri­va­čiai įmo­nei. A. Za­muls­kis sakė esąs tik­ras, kad to­kiu spren­di­mu uos­ta­mies­tis smar­kiai pra­šovė pro šalį.
Posėd­žio me­tu kalbė­ta, kad ati­da­rius ba­seiną būtų ga­li­ma pa­si­telk­ti ir ne­for­ma­lio­jo švie­ti­mo krep­še­lio lėšas, ku­rios vals­tybės ski­ria­mos kiek­vie­nam mo­kyk­li­nio am­žiaus vai­kui po­pa­mo­kinėms veik­loms. Esą įve­dus ap­skaitą, kiek kartų moks­lei­vis ap­si­lan­ko ba­sei­ne, ir to­kiems ap­si­lan­ky­mams pa­nau­do­jus minėtą­sias lėšas, pa­vyktų pa­deng­ti dalį ba­sei­no iš­lai­ky­mo iš­laidų.
Ži­no­ma, tai su­da­rys tik lašą ba­sei­no eksp­loa­ta­ci­jos kaštų. Tad vie­tos vald­žiai teks ge­ro­kai pa­suk­ti gal­vas, kaip su­de­rin­ti, re­gis, ne­su­de­ri­na­mus da­ly­kus: sa­vo pa­čių no­rus, jog ba­sei­nas iš­si­lai­kytų pa­ts, ne­gau­da­mas do­ta­cijų iš Sa­vi­val­dybės biud­že­to, ir gy­ven­tojų lūkes­čius, kad kai­nos į ba­seiną bus įkan­da­mos ir vi­du­ti­nes pa­ja­mas gau­nan­čioms šei­moms.

„Že­mai­čio“ in­for­ma­ci­ja