Kas gali būti stipriau už moterišką bendrystę?

Ren­gi­nio or­ga­ni­za­to­rių nuo­trau­ka
Gim­ta­die­nio šventės da­lyvės
Užp­raė­jusį šeš­ta­die­ninį Ogins­kių rūmuo­se ir dva­ro par­ke šur­mu­lia­vo ne tik į tarp­tau­ti­nį M. Ogins­kio fes­ti­valį be­si­ren­kan­tys kla­si­kinės mu­zi­kos gerbė­jai, Plun­giš­kių drau­gi­jos na­riai, bet ir būrys šven­tiš­kai nu­si­tei­ku­sių mo­terų. Vie­no­je iš rūmų me­nių sa­vo pirmąjį gim­ta­dienį bi­čiu­lių ap­sup­ty pa­minė­jo Plungės vers­lių mo­terų sam­būris. Vers­li­ninkės ir fo­tog­rafės Ok­sa­nos Šu­kienės kas mėnesį bu­ria­mos plun­giškės bei vieš­nios iš kitų miestų ne tik džiaugė­si gra­žia su­kak­ti­mi, bet ir dar kartą pa­tvir­ti­no seną tiesą, jog nie­ko nėra stip­riau už mo­te­rišką bend­rystę.Da­li­na­si idė­jo­mis, se­mia­si pa­tir­ties

„Pir­ma­sis vers­lių mo­terų gim­ta­die­nis. Taip ma­žai, o kar­tu be ga­lo daug – kiek įdėta pa­stangų, kiek įgy­ven­din­ta idėjų, vi­so­kių su­ma­nymų“, – gra­žia su­kak­ti­mi džiaugė­si gim­ta­die­nio ren­ginį ve­du­si var­ka­liškė Ri­ma Liu­ti­kaitė.
Vers­lių mo­terų at­vy­ku­siems pa­svei­kin­ti sve­čiams ji pa­pa­sa­ko­jo, kad per ka­ran­tiną su­si­ti­ki­mai reng­ti nuo­to­li­niu būdu, pa­si­tel­kiant in­ter­ne­to ryšį. Tai leis­da­vo šiuo­se su­si­ti­ki­muo­se da­ly­vau­ti ne tik plun­giškėms, bet ir mo­te­rims iš kitų miestų, net už­sie­nio.
Ži­no­ma, nuo­to­li­nis bend­ra­vi­mas nie­ka­da neats­tos gy­vo, akis į akį, tad kai tik im­ta lais­vin­ti ka­ran­ti­no su­var­žy­mus, pra­dėta reng­ti gy­vus su­si­ti­ki­mus prie puo­de­lio ka­vos. Su­si­ti­ku­sios mo­te­rys pri­sta­to sa­vo verslą, da­li­na­si idė­jo­mis, se­mia­si pa­tir­ties iš kitų, su­lau­kia pa­lai­ky­mo ir pa­drąsi­ni­mo, o tai ypač rei­ka­lin­ga ku­riant verslą.
„Pa­ra­gin­ki­me ir pa­kvies­ki­me pri­si­jung­ti sa­vo pa­žįsta­mas, net jei šios dar ir ne­žen­gia vers­lo ke­liu. Kas ži­no, gal būtent to­kio po­stūmio ir rei­kia, jog žmo­gus pa­ga­liau išdrįstų įgy­ven­din­ti sa­vo sva­jonę. Kar­tu mes ga­li­me la­bai daug“, – kvietė R. Liu­ti­kaitė.
Na, o to­kių su­si­ti­kimų Plungė­je ini­cia­torė O. Šu­kienė svei­kin­da­ma gim­ta­die­nio šventės da­ly­vius pri­si­pa­ži­no, kad šios veik­los ėmėsi turė­da­ma savų su­me­timų.
„Po metų lai­ko ga­liu jums pri­si­pa­žin­ti. Mo­te­rys, ne­su­py­kit – esu sa­va­naudė. Vi­sas jus su­būriau, kad pa­ti turė­čiau su kuo bend­rau­ti ir da­lin­tis. Pa­si­ro­do, sa­va­nau­diš­ku­mas kar­tais at­ne­ša ir gerų da­lykų. Esu la­bai dėkin­ga, kad esat kar­tu. Jūsų dėka ga­vau jėgos at­nau­jin­ti sa­vo verslą. Ačiū jums“, – dėko­jo ji.


Kiek­vie­nos indė­lis – svar­bus

Koks gim­ta­die­nis be do­vanų? Šventės or­ga­ni­za­torės pa­si­stengė, kad ne­būtų pa­mirš­ta nė vie­na mo­te­ris, pri­si­de­dan­ti prie šių su­si­ti­kimų ren­gi­mo, ki­tų veik­lų, tad ko­ne vi­sos su­laukė pa­dėkų ir ap­do­va­no­jimų įvai­rio­se no­mi­na­ci­jo­se. An­tai tel­šiš­kei Auš­rai Lu­ko­šiū­tei dėko­ta už pamėtėtą idėją kas mėnesį su­bur­ti vers­lias mo­te­ris ka­vos puo­de­liui.
„Ge­riau­sios pa­tarė­jos“ no­mi­na­ci­jo­je už pa­ta­ri­mus ir kon­sul­ta­ci­jas vers­lo klau­si­mais ap­do­va­no­ta Jo­lan­ta Nor­vai­šienė. An­gelė Ma­la­kaus­kienė svei­kin­ta su sėkmin­go vers­lo pra­džia ir su­laukė pa­dėkos už ren­gia­mas edu­ka­ci­nes pa­mokė­les. O štai Jūratė Mo­tu­žienė no­mi­nuo­ta už ne­tikė­tai pa­si­reiš­kusį ta­lentą va­do­vau­ti vers­lių mo­terų ko­man­dai Vi­kingų re­ga­to­je. Da­bar jau nie­kas ne­drįstų gin­čy­tis, kad va­do­vau­ta sėkmin­gai, mat ko­man­da mo­terų grupė­je užėmė ant­rąją vietą.
Ener­gi­jos už­tai­su pa­va­din­ta Liu­ci­ja Liz­de­nienė į Plungės vers­lių mo­terų su­si­ti­ki­mus at­vyks­ta net iš Šiau­lių ir vi­sas džiu­gi­na ne­blėstan­čia ge­ra nuo­tai­ka bei ro­do­mu pa­vyzd­žiu, kad am­žius kur­ti verslą – ne kliū­tis.
R. Liu­ti­kaitė ap­do­va­no­ta no­mi­na­ci­jo­je „Pro­ver­žis vers­le“ – ji svei­kin­ta įkūru­si sa­vo verslą ir sėkmin­gai jį įgy­ven­di­nan­ti. O „Įkvėpi­mo“ no­mi­na­ci­jo­je laimė­to­ja vien­bal­siai pri­pa­žin­ta O. Šu­kienė. Jai dėko­ta už už­si­de­gimą veik­ti ir mo­te­rims ro­domą pa­vyzdį, kad ga­li­ma sa­ve rea­li­zuo­ti skir­tin­go­se veik­lo­se ir iš to gau­ti ne tik ma­te­ria­linės, bet ir dva­sinės nau­dos.


Linkė­jo ne­nu­si­leis­ti vy­rams

Mo­te­ris gra­žios su­kak­ties pro­ga svei­ki­nu­si Plungės ra­jo­no sa­vi­val­dybės vi­ce­merė As­ta Beier­le-Ei­gir­dienė sakė ne sykį su­ku­si galvą, kodėl Plungė iš­sis­ki­ria iš sa­vo kai­my­nių smul­kiųjų ir vi­du­ti­nių įmo­nių skai­čiu­mi. Pa­sak jos, gal prie to pri­si­dėjo ne vieną am­žių čia gy­ve­nu­si ir vers­la­vu­si gau­si žydų bend­ruo­menė, o gal lėmė ir ki­ti veiks­niai.
Vi­ce­merė pri­minė, jog šiuo me­tu Plungė­je įgy­ven­di­na­mas ne vie­nas in­ves­ti­ci­nis pro­jek­tas, tvar­ko­mos vie­šo­sios erdvės, ge­ri­na­mos sąly­gos pra­monės ra­jo­ne. „Ger­bia­mo­sios, neap­si­ri­bo­kit ma­žais mas­te­liais, kib­kit į pra­mo­ninį ra­joną. Ži­no­kit, kad ten ir­gi yra kur pa­si­reikš­ti. Ne­nu­si­leis­kit vy­rams“, – ra­gi­no A. Beier­le-Ei­gir­dienė.
Plun­giš­kes mo­te­ris svei­ki­nu­si A. Lu­ko­šiūtė, bu­rian­ti vers­lias mo­te­ris Tel­šiuo­se, pa­si­džiaugė, kad pra­ėju­sių metų ru­denį į tokį su­si­ti­kimą at­vy­ku­si O. Šu­kienė par­vežė šią idėją į Plungę ir su­būrė tokį gražų būrį plun­giš­kių mo­terų.
„Lin­kiu ir to­liau pa­lai­ky­ti vie­na kitą, pa­drąsin­ti, stip­rin­ti, da­lin­tis, tie­siog džiaug­tis ta mo­te­riš­ka bend­rys­te – kas ga­li būti stip­riau?“ – ra­gi­no tel­šiškė ir linkė­jo to­kiam gra­žiam mo­te­riš­kam būry su­tik­ti dar ne vieną gim­ta­dienį.