Kiaulienos rinkos paradoksai

Re­dak­ci­jos nuo­trau­ka
Vi­soje Eu­ro­poje kiau­lie­nai pin­gant, mūsuo­se jos kai­nos iš­lie­ka sta­bi­lios ar net ky­la
Per me­tus Lie­tu­vo­je kiau­lie­nos su­pir­ki­mo kai­nos su­mažė­jo be­veik 30 pro­c., o gyvų kiau­lių nuo šių metų pra­džios – 40 pro­centų. Lie­tu­va be­ne ryš­kiau­siai at­spin­di šią kryptį, ta­čiau pre­ky­bos cent­ruo­se ir tur­ga­vietė­se to ne­ma­ty­ti, ne­tgi prie­šin­gai – pirkė­jai ma­to ar­ba vis tas pa­čias, ar­ba ky­lan­čias kiau­lie­nos kai­nas.

Lie­tu­va tarp „žvaigžd­žių“
Per me­tus nuo 2019 m. spa­lio kiau­lie­nos su­pir­ki­mo kai­nos (sker­dyk­lo­se) Eu­ro­po­je su­mažė­jo vi­du­ti­niš­kai 23 pro­c., nuo 183 iki 140 Eur už 100 kilogramų. Lie­tu­vos žemės ūkio in­for­ma­ci­jos ir kai­mo vers­lo cent­ro (ŽŪIKVC) duo­me­ni­mis, Lie­tu­va su­pir­ki­mo kainų mažė­ji­mu per me­tus (–28,3 pro­c.) nu­si­leid­žia tik Bel­gi­jai (–31,7 pro­c.), Vo­kie­ti­jai (–30,7 pro­c.), Veng­ri­jai (–29,6 pro­c.) ir Lat­vi­jai (–28,8 pro­c.), ta­čiau ma­žiau­siai už kiau­lieną šių metų spa­lio pa­bai­go­je, kaip ir prie­š me­tus, Eu­ro­po­je mo­ka Bel­gi­jos (105,6 Eur/100 kg) ir Lie­tu­vos sker­dyk­los bei per­dirbė­jai. Vien per spalį Lie­tu­vo­je kiau­lie­nos su­pir­ki­mo kai­nos su­mažė­jo 2,3 pro­cento.
ŽŪIKVC ko­men­tuo­ja, kad Eu­ro­po­je kiau­lie­na spar­čiai ir, ma­tyt, il­gam at­pi­go, kai Vo­kie­ti­jo­je, pa­grin­dinė­je Eu­ro­pos kiau­lie­nos rin­ko­je, ėmė plis­ti af­ri­ki­nis kiau­lių ma­ras ir sie­nas šios vals­tybės kiau­lie­nai užvėrė To­limųjų Rytų vals­tybės. Vo­kie­ti­ja, ne­te­ku­si did­žiau­sių kiau­lie­nos eks­por­to rinkų, iš esmės su­stabdė ir im­portą iš kitų tiekėjų. Vo­kie­čiai da­bar kiau­lių pri­si­vei­sia ir už­siau­gi­na pa­tys. Ne­li­kus įprastų eks­por­to rinkų, čia per mėnesį su­si­da­ro vi­du­ti­niš­kai 80 tūkst. t sker­denų per­tek­lius – mėsos, ku­rios nie­kam ša­ly­je ne­rei­kia.
Lie­tu­vos kiau­lių au­gin­tojų aso­cia­ci­jos (LKAA) di­rek­to­riaus Al­gio Ba­ra­vy­ko tei­gi­mu, Vo­kie­ti­ja yra pa­grin­dinė Eu­ro­pos kiau­lie­nos rin­ka. Jai mažė­jant, smar­kiai krin­ta ir kai­nos vi­so­je Eu­ro­po­je.
Eu­ro­pa dar to­li

„Esa­me pri­klau­so­mi nuo Eu­ro­pos, nes 50 pro­c. kiau­lie­nos at­si­ve­ža­me. Tad, jei Eu­ro­po­je kaž­kas kei­čia­si, tu­ri keis­tis ir pas mus. Tar­pi­nin­kai, ku­rie at­ve­ža kiau­lieną į Lie­tuvą, kai­nos la­bai ne­ke­lia“, – tei­gia Lie­tu­vos ag­ra­rinės eko­no­mi­kos ins­ti­tu­to vy­riau­sia­sis ana­li­ti­kas Al­ber­tas Gap­šys. Ži­no­ma, rei­kia už­si­dirb­ti ir tar­pi­nin­kams, ta­čiau tuo pikt­naud­žiau­ti truk­do kon­ku­ren­ci­ja: būsi bran­gi­nin­kas – nie­kas ne­pirks.
Kai per­dirbė­jai ga­li nu­si­pirk­ti pi­gesnės kiau­lie­nos iš Eu­ro­pos, ma­ži­na kai­nas ir vie­tos kiau­lių au­gin­to­jams. Tai­gi, ža­lia­va per­dirbė­jams at­pi­go, kar­tu su­mažė­jo ir ga­ta­vo pro­duk­to sa­vi­kai­na.
Eu­ro­pos kiau­lie­nos rin­ka va­sa­ros pra­džio­je bu­vo be­si­sta­bi­li­zuo­jan­ti, ta­čiau ėmė spar­čiai mažė­ti nuo lie­pos.
Kiau­lie­nos tie­ki­mo gran­dinė nuo kau­lių au­gin­to­jo iki pirkė­jo par­duo­tuvė­je la­bai ša­ko­ta. Čia da­ly­vau­ja ir im­por­tuo­to­jai, ir tar­pi­nin­kai, ir per­dirbė­jai, ir did­me­ni­nin­kai, ir ga­ta­vos pro­duk­ci­jos su­pirkė­jai. Kiek­vie­nas pa­sii­ma sa­vo už­dar­bio dalį, ta­čiau su rin­ka ne­pa­žai­si – jei­gu pin­ga Eu­ro­po­je, tu­ri pig­ti ir Lie­tu­vo­je.
Bet ga­lu­ti­nis var­to­to­jas par­duo­tu­vių len­ty­no­se ir tur­ga­vietė­se to kaž­kodėl ne­ma­to. Pa­sak A. Gap­šio, kiek kiau­lie­na kai­na­vo pre­ky­bos tink­luo­se prie­š me­tus ar šių metų pra­džio­je ar vi­du­ry­je, tiek ir kai­nuo­ja, o kai ku­rie pro­duk­tai dar bran­ges­ni. Pa­vyzd­žiui, ŽŪIKVC duo­me­ni­mis, pre­ky­bos cent­ruo­se kiau­lie­nos kum­pis ir mentė spa­lio pa­bai­go­je kai­na­vo 19 pro­c. bran­giau nei prie­š me­tus. Ma­žai pa­ki­to sker­denų, išs­ky­rus kumpį ir mentę, kai­nos, ta­čiau per­dirb­ta kiau­lie­na (sūdy­ta, rūky­ta, deš­ros ir ki­ti ga­mi­niai) to­liau brangs­ta. Trum­pam at­si­kvėpti leid­žia tik va­di­na­mo­sios ak­ci­jos.
„Lie­tu­vo­je tu­ri­me 5 stam­bius pre­ky­bos tink­lus, bet vi­suo­se kai­nos pa­na­šios. Sa­vai­me ky­la klau­si­mas – kodėl? Kaž­kodėl tuo ne­pa­si­do­mi Kon­ku­ren­ci­jos ta­ry­ba, nors aiš­kiai ga­li­ma įtar­ti kar­te­li­nius su­si­ta­ri­mus, už juos nu­sta­ty­tos did­žiulės bau­dos“, – svarstė A. Gap­šys. Jis nea­be­jo­ja, kad būtent pre­ky­bos tink­luo­se sly­pi did­žio­sios „ko­mer­cinės pa­slap­tys“.
Kon­ku­ren­ci­jos ta­ry­ba dar 2019 m. spalį vie­šai įspėjo, kad kar­te­lių da­ly­viams ga­li būti ski­ria­mos pi­ni­ginės bau­dos, sie­kian­čios iki 10 pro­c. bendrųjų me­ti­nių pa­jamų. Kon­ku­ren­ciją ri­bo­jan­čių su­si­ta­rimų su­da­riu­sių įmo­nių va­do­vams gre­sia drau­di­mas nuo 3 iki 5 metų ei­ti va­do­vau­ja­mas pa­rei­gas ir bau­da iki be­veik 14,5 tūkst. eurų.
Kon­ku­ren­ci­jos ta­ry­ba pri­pažįs­ta, kad nu­sta­ty­ti kar­te­linį su­si­ta­rimą la­bai su­dėtin­ga. Ma­tyt, todėl ne­drįsta to im­tis. Juk kal­ti­ni­mai kren­ta ant ga­lingų or­ga­ni­za­cijų, ku­rių apy­var­ta Lie­tu­vo­je sep­tyn­ženklė, o kai ku­riais at­ve­jais – ir aš­tuon­ženklė, tai­gi mi­li­jar­dinė.

Bal­sas ty­ruo­se

LKAA di­rek­to­rius A. Ba­ra­vy­kas ir­gi pirš­tu be­da į pre­ky­bos tink­lus: „Ne kartą ir mes kreipėmės į Žemės ūkio mi­nis­te­riją, Kon­ku­ren­ci­jos ta­rybą, bet vie­ni mums at­sakė, kad į ko­mer­ciją ne­si­ki­ša, ki­ti – jog, už­sa­kant tokį ty­rimą, rei­kia pa­teik­ti ana­lizę, tu­ri­mus do­ku­men­tus. Ir tie, ir anie iš esmės tik ren­gia rin­kos ap­žval­gas. Kam mums to­kie sta­tis­tai? Rinką mes ir pa­tys ste­bi­me.“
Jis teigė ir pa­ts gavęs iš­sa­mesnės in­for­ma­ci­jos apie kainų po­ky­čius per sa­vaitę iš ŽŪIKVC, ana­li­za­vo ten­den­ci­jas ir nu­statė, kad kiau­lių ir par­še­lių su­pir­ki­mo kai­nos nuo šių metų pra­džios Lie­tu­vo­je kri­to per 40 pro­centų.
„Žmonės par­duo­tuvė­se ir tur­ga­vietė­se to ne­ma­to, nes ma­žai kas do­mi­si rin­kos po­ky­čiais Eu­ro­po­je ir Lie­tu­vo­je“, – svarstė A. Ba­ra­vy­kas.
Jis nea­be­jo­ja, kad tuo su­ma­niai nau­do­ja­si pre­ky­bos tink­lai, o iš jų pa­vyzdį ima ir tur­gaus pre­kei­viai, ku­rie kai­nas tur­ga­vietė­se nu­sta­to pa­gal kai­nas par­duo­tuvė­se. Skir­tu­mas tas, kad tur­gu­je pre­kiau­ja­ma dau­giau­sia im­por­ti­ne, ne­re­tai ir ne­le­ga­liai at­si­vež­ta iš Len­ki­jos kiau­lie­na, bet už ją PVM, ku­ris par­duo­tuvė­je su­da­ro 21 pro­c. kai­nos, neišs­ki­ria­mas. Šie pre­kei­viai bai­gia vi­siš­kai išs­tum­ti ūki­nin­kus iš jų tur­ge­lių.
ŽŪIKVC duo­me­ni­mis, dar la­biau kiau­lie­na brangs­ta mo­bi­lio­sio­se tur­ga­vietė­se, bet jo­se pre­kiau­to­jai pri­va­lo įskai­čiuo­ti PVM. „Prieš de­šimt­metį tikė­ta­si, kad rin­ka pra­skaidrės, pri­va­lo­mai įve­dus ka­sos apa­ra­tus. Vieną kitą ne­sąži­ningą pre­kiau­toją ar ne­le­galų vežėją iš Len­ki­jos pa­gau­na, bet tai dau­giau ne­gu juo­kin­ga“, – iro­ni­za­vo KAA di­rek­to­rius.
A. Ba­ra­vy­kas pa­si­šaipė ir iš per ka­ran­tiną gar­sin­tos pre­ky­bos tinklų rek­la­minės ak­ci­jos, ku­ria bu­vo ra­gi­na­ma „su­rem­ti pe­čius“ ir pa­dėti vie­tos ga­min­to­jams bei ūki­nin­kams.
Anot jo, pa­va­sarį, pra­si­dėjus ka­ran­ti­nui, žmonės puolė į pa­niką, ap­gulė pre­ky­bos cent­rus. Ta­da po­rą sa­vai­čių kiau­lie­nos kai­na bu­vo pa­ki­lu­si, su­tri­ko tarp­tau­tinė pre­ky­ba. „Da­bar jau ma­ty­ti, kuo ta „pa­gal­ba“ vir­to. Au­gin­to­jams ten­kan­ti kai­nos da­lis vi­siš­kai su­mažė­jo, per­dirbė­jo ne­pa­ki­to, o maž­me­ninės pre­ky­bos da­lis pa­didė­jo. Pre­ky­bi­nin­kai, ra­ginę pa­dėti ūki­nin­kams, iš tikrųjų pa­dėjo sau“, – kons­ta­ta­vo.
Jo tei­gi­mu, lie­tu­viš­kos kiau­lie­nos da­lis rin­ko­je vi­siš­kai su­si­traukė, juo­lab ir kiau­lių mažė­ja. Pa­ga­lius į jų ra­tus ki­ša ir did­žiau­sias Eu­ro­po­je 21 pro­c. PVM, ku­ris įskai­čiuo­ja­mas į visų pre­kių maž­me­ninę kainą. Len­ki­jo­je PVM ta­ri­fas yra 5 pro­c., todėl kiau­lie­na ten sa­vai­me yra 16 pro­c. pi­gesnė nei Lie­tu­vo­je.
A. Ba­ra­vy­ko įsi­ti­ki­ni­mu, pre­ky­bi­nin­kai jau ne pusę, o ge­ro­kai dau­giau kiau­lie­nos at­si­ve­ža iš Vo­kie­ti­jos, Bel­gi­jos, Len­ki­jos, o lie­tu­viš­kos kiau­lie­nos jiems ne­rei­kia.
„Vo­kie­ti­jo­je da­bar su­si­da­ro apie 80 tūkst. t lais­vos kiau­lie­nos, o Lie­tu­va per me­tus at­si­ve­ža apie 60 tūkst. tonų. Tai­gi, mūsiš­kiai pre­ky­bi­nin­kai ir per­dirbė­jai ga­li visą kiau­lieną pirk­ti Vo­kie­ti­jo­je dem­pin­go kai­no­mis, vi­si Eu­ro­po­je dėl to tik džiaug­sis. Mūsų au­gin­to­jai bus iš­nai­kin­ti, pre­ky­bi­nin­kai galės džiaug­tis, kad dar yra li­ku­čių dėl Lie­tu­vos au­gin­tojų“, – iro­ni­za­vo A. Ba­ra­vy­kas.

Pre­ky­bi­nin­kai gi­na­si

Pap­ra­šy­ti paaiš­kin­ti pa­dėtį, pre­ky­bos tinklų at­sto­vai gynė­si, kad kainų svy­ra­vi­mai rin­ko­je pre­ky­bos cent­ruo­se nuo­lat švel­ni­na­mi tai­kant ak­ci­jas. „Ūki­nin­ko pa­tarė­jo“ duo­me­ni­mis, iš Lie­tu­vos ūki­ninkų kiau­lieną daž­niau­siai per­ka pre­ky­bos tink­las „Nor­fa“. „Šie­met kiau­lie­nos su­pir­ki­mo kai­nos la­bai svy­ra­vo: pa­va­sa­rio pra­džio­je jos la­bai ki­lo, vėliau mažė­jo. „Nor­fos“ par­duo­tuvė­se kai­nos taip pat svy­ruo­ja, ypač tu­rint gal­vo­je nuo­lat skel­bia­mas ak­ci­jas, ku­rios sie­kia iki 30 pro­c. ir švie­žiai mėsai, ir kiau­lie­nos pro­duk­tams“, – aiš­ki­no šio pre­ky­bos tink­lo at­sto­vas Da­rius Ry­liš­kis.
Kitų pre­ky­bos tinklų at­sto­vai siūlė kreip­tis į Lie­tu­vos pre­ky­bi­ninkų aso­cia­ciją. Šios va­dovė Rūta Vai­nienė at­sakė, jog su­pran­ta kiau­lių au­gin­tojų ne­rimą dėl krin­tan­čios ža­lia­vinės mėsos kai­nos, bet tam did­žiau­sios įta­kos esą tu­ri ant­ro­ji CO­VID-19 pan­de­mi­jos ban­ga.
„Gerokai su­si­trau­ku­sios did­me­ninės pre­ky­bos apim­tys, nes dėl ka­ran­ti­no už­si­darė mai­ti­ni­mo įstai­gos. Šiuo me­tu kiau­lie­nos par­da­vi­mas Lie­tu­vos maž­me­ni­niuo­se pre­ky­bos tink­luo­se yra likęs be­ne vie­nin­te­lis pro­duk­ci­jos rea­li­za­vi­mo ka­na­las mėsos per­dirbė­jams. Po pa­va­sa­rio ka­ran­ti­no šią va­sarą kai ku­rie di­die­ji pre­ky­bos tink­lai, pa­lai­ky­da­mi sa­vo ša­lies ga­min­to­jus, ma­ži­no po­pu­lia­rių kiau­lie­nos ir kitų mėsos ga­mi­nių kai­nas, siūlė įvai­rias ak­ci­jas. Tai di­di­no kiau­lie­nos pa­klausą. De­ja, ir au­gan­tis kiau­lie­nos po­rei­kis maž­me­ninė­je pre­ky­bos rin­ko­je ne­kom­pen­suo­ja su­mažė­ju­sio kiau­lie­nos par­da­vi­mo did­me­ninė­je pre­ky­bo­je. Kol kas mėsos per­dirbė­jai, ku­rie pro­duk­ci­ja ap­rūpi­na Lie­tu­vos pre­ky­bos tink­lus, yra iš­laikę sta­bi­lias tie­ki­mo kai­nas, todėl ir pirkė­jai dar ne­pa­ju­to di­des­nių kai­nos po­ky­čių, nors vi­du­tinė kiau­lie­nos kai­na maž­me­ninė­je rin­ko­je krin­ta“, – ti­ki­no R. Vai­nienė.
Ta­čiau to­kie pre­ky­bi­ninkų ko­men­ta­rai ma­žai paaiš­ki­na kainų sta­bi­lumą pre­ky­bos tink­luo­se, juo­lab kad jie, ko ge­ro, ne vi­sa­da pa­sa­ko visą tiesą. An­tai, ŽŪIKVC pa­skelb­tais duo­me­ni­mis, ku­riuos gau­na ir iš pre­ky­bos tinklų, 99,7 pro­c. pre­ky­bos tink­luo­se par­duo­damų kiau­lių sker­denų kilmės ša­lis yra Lie­tu­va, nors pa­tys au­gin­to­jai ti­ki­na, kad pa­tie­kia vos pusę rin­kai rei­ka­lin­gos kiau­lie­nos.

logo