Ko­ro­na­vi­ru­sas nu­sta­ty­tas labardiškiui

Naktį iš ket­vir­ta­die­nio į penk­ta­dienį so­cia­li­niuo­se tink­luo­se im­ta da­lin­tis fil­muo­ta med­žia­ga, už­fik­sa­vu­sia, kaip spe­cia­liais ap­sau­gi­niais kos­tiu­mais vil­kin­tys me­di­kai įei­na į I. Kon­čiaus dau­gia­bu­čio Plungė­je laip­tinę. Kitą rytą bu­vo pa­skelb­ta, jog iš­tir­ti dėl ko­ro­na­vi­ru­so į uos­ta­miestį iš­vež­ti du plun­giš­kiai. Nors vėliau jų ty­rimų re­zul­ta­tai ne­ko­men­tuo­ti, duo­menų apie šia li­ga už­sikrė­tu­sius plun­giš­kius kol kas nėra. O sek­ma­dienį pra­neš­ta apie pirmąjį ko­ro­na­vi­ru­su su­si­rgusį mūsų kraš­tietį – 25 metų La­bard­žių kai­mo (Rie­ta­vo sav.) gy­ven­toją, grįžusį iš Da­ni­jos.

Kaip „Že­mai­čiui“ va­kar sakė Rie­ta­vo me­ras An­ta­nas Čer­nec­kis, la­bar­diš­kis izo­liuo­tas ir gy­do­mas Klaipė­dos uni­ver­si­te­tinė­je li­go­ninė­je. Jo būklę esą me­di­kai ver­ti­na kaip vi­du­tinę. Ko­ro­na­vi­ru­sas spe­cia­liu ty­ri­mu jam nu­sta­ty­tas sek­ma­dienį.

Vy­ras lėktu­vu iš Da­ni­jos, kur dir­bo, par­skri­do užp­raė­jusį pir­ma­dienį. Iš Kau­no oro uos­to na­mo jį par­vežė ar­ti­mie­ji. Jautė­si ge­rai, todėl ant­ra­die­nio va­ka­re su šei­mos na­riais lankė­si ne­to­li Pa­lan­gos esan­čia­me „Atos­togų par­ke“, pra­mo­ga­vo ba­sei­nuo­se ir pir­ty­se.


Kitą dieną labardiškis ėmė karš­čiuo­ti. Dėl to apsilankė­ pas gy­dy­toją Rie­ta­ve. Ka­dan­gi pir­mi­niai svei­ka­tos prie­žiū­ros cent­rai ne­tu­ri ga­li­my­bių diag­no­zuo­ti da­bar visą pa­saulį su­kaus­čiusį su­si­rgimą, la­bar­diš­kiui įtar­tas įpras­tas per­ša­li­mas, re­ko­men­duo­ta gy­dy­tis na­muo­se.

Šeštadienį jis pas­kam­bi­no trum­puo­ju numeriu 1808, api­būdi­no sa­vo simp­to­mus, ta­čiau jam bu­vo pa­sa­ky­ta, kad šie nea­ti­tin­ka ko­ro­na­vi­ru­so po­žy­mių.

Tądien bu­vo išp­la­tin­ta ži­nia, kad ko­ro­na­vi­ru­sas diag­no­zuo­tas ki­tam jau­nam vy­rui – iš Da­ni­jos grįžu­siam kre­tin­giš­kiui. Su­ži­nojęs tai, šeš­ta­dienį la­bar­diš­kis dar kartą pa­skam­bi­no 1808 ir pra­nešė, jog kar­tu dir­bo su kre­tin­giš­kiu, o da­bar ir pa­ts karš­čiuo­ja.

„Ta­da jau su­rea­guo­ta la­bai grei­tai. Šeš­ta­dienį po pietų jis greitą­ja iš­vež­tas į Klaipėdą, kur jam ir nu­sta­ty­tas šios li­gos užk­ra­tas. Ty­ri­mo re­zul­ta­tai gau­ti sek­ma­dienį. Tą pa­čią dieną su­si­skam­bi­nau su šio as­mens šei­mos na­riais. Jie pa­pa­sa­ko­jo, kad jau­čia­si ge­rai, li­gos po­žy­mių nėra. Jie ka­ran­ti­navę­si na­mie, – sakė me­ras. – Šian­dien rin­komės į po­sėdį. Pas­kyrėm as­me­nis, ku­rie ap­rūpins šią šeimą mais­tu, rei­ka­lin­gais me­di­ka­men­tais, kad jiems ne­reikėtų nie­kur ei­ti iš namų. Vyrą ket­vir­ta­dienį ap­žiūrė­ju­si gy­dy­to­ja bei su ja kar­tu dir­bu­si se­selė taip pat ka­ran­ti­na­vo­si na­mie. Po­lik­li­ni­ka de­zin­fek­tuo­ta. Šian­dien ji dir­ba kaip įpras­tai, už­si­da­ry­ti ne­ga­li“, – sakė me­ras.

Ko­kia si­tua­ci­ja Plungė­je?

„Tu­rim du at­ve­jus šiuo me­tu, ku­rie įta­ria­mi. Neaiš­ku, pa­si­tvir­tins jie ar ne. Du žmonės iš­vež­ti iš­tir­ti dėl ko­ro­na­vi­ru­so. Šie as­me­nys – iš skir­tingų šeimų. Ry­te te­ko kalbė­ti su Klaipė­dos uni­ver­si­te­tinės li­go­ninės di­rek­to­rium Vin­su Ja­nu­šo­niu. Da­li­namės in­for­ma­ci­ja ir su Plungės greitą­ja bei Na­cio­na­li­niu vi­suo­menės svei­ka­tos cent­ru, kad galė­tu­me ga­na grei­tai rea­guo­ti. Po pietų, kai bus ži­no­mi ty­rimų re­zul­ta­tai, išp­la­tin­si­me nau­jau­sią in­for­ma­ciją“, – penk­ta­dienį per spau­dos kon­fe­ren­ciją žurnalistams sakė Plungės ra­jo­no me­ras Aud­rius Kli­šo­nis.

Ta­čiau iki šiol jo­kios in­for­ma­ci­jos nei apie šiuos minė­tuo­sius at­ve­jus, nei apie nau­jus įta­ri­mus ga­li­mai už­sikrė­tus ne­skel­bia­ma.

 

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.