Kvietimas suskubti norintiems itin spartaus interneto kaime

Nuot­rau­ka iš ŽŪM ar­chy­vo
Skait­me­ninė at­skir­tis tarp mies­to ir kai­mo ne­tru­kus dar la­biau su­mažės – kai­mo vie­to­vių gy­ven­to­jai turės ga­li­mybę pri­si­jung­ti prie itin spar­taus in­ter­ne­to. Ta­čiau tam, kad rei­ka­lin­ga inf­rast­ruktū­ra būtų su­kur­ta, žmonės tu­ri ne­dels­ti ir iki metų pa­bai­gos in­for­muo­ti apie sa­vo no­rus se­niū­ni­jas, žemės ūkio sky­rius ar Žemės ūkio mi­nis­te­riją (ŽŪM).

Pla­čia­juos­čio in­ter­ne­to ry­šio inf­rast­ruktū­ra Lie­tu­vos kai­mo vie­tovė­se ku­ria­ma jau de­šimt­metį. Eu­ro­pos Sąjun­gos lėšo­mis fi­nan­suo­ja­mi bend­ri Su­si­sie­ki­mo ir Žemės ūkio mi­nis­te­rijų pla­čia­juos­čio in­ter­ne­to plėtros (RAIN, PRIP), nau­jos kar­tos priei­gos (NKP) pro­jek­tai. Juos įgy­ven­di­nant nu­ties­ta 11 425 km op­ti­nių li­nijų – pla­čia­juos­čio in­ter­ne­to ryšį tu­ri be­veik 1,5 mln. namų ūkių.
Nors šio in­ter­ne­to ry­šio pa­den­gia­mu­mo ro­dik­liai Lie­tu­vo­je yra ne­blo­gi, Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja sie­kia namų ūkiams su­teik­ti jo pa­slau­gas 100 mb/s spar­ta. Pa­gal šį ro­diklį Lie­tu­va Eu­ro­pos Sąjun­gos mas­tu yra vi­du­ti­niokė, o imant tik kai­mo vie­to­ves – mes dar at­si­lie­ka­me.
Todėl Žemės ūkio ir Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jos kar­tu su VšĮ „Pla­čia­juos­tis in­ter­ne­tas“ pa­rengė naują inf­rast­ruktū­ros plėtros kai­mo vie­tovė­se pro­jektą „Itin spar­taus ry­šio inf­rast­ruktū­ra“. Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja ir jam skyrė rei­ka­lingą fi­nan­sa­vimą.
Ta­čiau sie­kiant tin­ka­mai įgy­ven­din­ti šį pro­jektą tu­ri būti at­lik­tas rin­kos ty­ri­mas – nu­sta­ty­ti namų ūkiai, ku­rie no­ri pri­si­jung­ti prie itin spar­taus ry­šio inf­rast­ruktū­ros. Ob­jektų, įtrauktų į pro­jektą, pri­jun­gi­mas bus fi­nan­suo­ja­mas pro­jek­to lėšo­mis, o ob­jektų val­dy­to­jai galės pa­tys rink­tis konk­re­čias in­ter­ne­to pa­slau­gas ir jas tei­kiantį ope­ra­to­rių.
Žemės ūkio mi­nis­te­ri­ja pa­prašė sa­vi­val­dy­bių žemės ūkio sky­rių, se­niū­nijų pa­teik­ti in­for­ma­ciją apie ob­jek­tus, ku­riems rei­ka­lin­ga itin spar­taus ry­šio inf­rast­ruktū­ra.
Ka­dan­gi lai­ko li­ko la­bai ne­daug – in­for­ma­ciją rei­kia pa­teik­ti iki gruod­žio 30 d. – ūki­nin­kai, žemės ūkio bend­rovės turėtų kuo sku­biau kreip­tis į se­niū­ni­jas ar Žemės ūkio sky­rius, ku­rie pa­dėtų už­pil­dy­ti pa­tei­ki­mo formą apie ob­jektą, į kurį pa­gei­dau­ja­ma at­ves­ti švie­so­lai­dinę inf­rast­ruktūrą. Ta­čiau šią ne­sudė­tingą formą (https://zum.lrv.lt/lt/naujienos/kvietimas-su­skub­ti-no­rin­tiems-itin-spar­taus-in­ter­ne­to-kai­me) ga­li­ma už­pil­dy­ti pa­tiems ir at­si­ųsti ją Žemės ūkio mi­nis­te­ri­jai el. pa­štu Ne­ri­jus.Gudelis@zum.lt. In­for­ma­ci­ja pa­si­tei­rau­ti – tel. (8 5) 239 1188.
 

logo

Užs. Nr. 571 r