Lietuvos paštas atsisako siuntų skirstytojų

Lietuvos pašto nuotrauka
Siuntos tiek logistikos centre, tiek regionų skyriuose bus skirstomos automatizuotai
Sau­sio vi­du­ry­je Lie­tu­vos pa­štas pra­nešė šį pa­va­sarį pla­nuo­jan­tis at­leis­ti net 380 dar­buo­tojų. „Že­mai­tis“ domė­jo­si, kaip ši per­tvar­ka pa­lies Plungės ir Rie­ta­vo pa­što sky­rius.

Sa­vo pra­ne­ši­me ak­cinė bend­rovė Lie­tu­vos pa­štas skelbė šių metų kovo–balandžio mėne­siais at­si­sa­ky­sian­ti apie 380 dar­bo vietų. Šis po­ky­tis esą vyk­do­mas pra­dėjus veik­ti mo­der­niam Vil­niaus lo­gis­ti­kos cent­rui. Jo ati­da­ry­mas lei­do au­to­ma­ti­zuo­ti ir cent­ra­li­zuo­ti siuntų skirs­ty­mo veiklą, tuo pa­čiu ge­ro­kai su­ma­ži­nant rankų dar­bo po­reikį.
To­kios per­tvar­kos esą im­ta­si sie­kiant, kad įmonė ati­tiktų au­gan­čius klientų lūkes­čius, di­dintų pa­slaugų ko­kybę, galėtų sėkmin­gai kon­ku­ruo­ti rin­ko­je ir pa­si­ūly­ti ge­res­nes sąly­gas dar­buo­to­jams.
Dėl siuntų skirs­ty­mo veik­los au­to­ma­ti­za­vi­mo ir cent­ra­li­za­vi­mo mažės dar­buo­tojų, dir­ban­čių Kau­no ir re­gionų lo­gis­ti­kos cent­ruo­se, po­rei­kis, taip pat ne­liks siuntų skirs­ty­to­jo pa­rei­gybės pa­što sky­riuo­se. Bet pa­brėžia­ma, jog įgy­ven­di­nant šį pro­jektą bu­vo su­kur­ta ir naujų aukš­tesnės kom­pe­ten­ci­jos dar­bo vietų skir­tin­guo­se Lie­tu­vos re­gio­nuo­se.
„Že­mai­tis“ Lie­tu­vos pa­što tei­ra­vo­si, kiek dar­buo­tojų dėl šios per­tvar­kos nu­ma­ty­ta at­leis­ti Plungės ir Rie­ta­vo sky­riuo­se?
At­sa­ky­da­ma Lie­tu­vos pa­što Or­ga­ni­za­ci­jos vys­ty­mo de­par­ta­men­to va­dovė In­ga Rin­ke­vi­čienė rašė, kad Plungės ra­jo­ne po­ky­čiai pa­lies ne­di­delį dar­buo­tojų skai­čių – čia pla­nuo­ja­ma at­leis­ti du žmo­nes, dir­ban­čius skirs­ty­mo sri­ty­je. Rie­ta­vo sa­vi­val­dybė­je dar­buo­tojų at­leis­ti ne­pla­nuo­ja­ma. O naujų dar­bo vietų nei Plungė­je, nei Rie­ta­ve ne­nu­ma­ty­ta.
„Dėl cent­ra­li­zuo­to ir au­to­ma­ti­zuo­to siuntų skirs­ty­mo kei­čia­si pro­ce­sai ir po­rei­kio re­gio­nuo­se skirs­ty­ti siun­tas ran­ki­niu būdu ne­be­lie­ka. Au­to­ma­ti­zuo­tas skirs­ty­mas bus grei­tes­nis, sklan­des­nis ir su­ma­žins tikė­tinų klaidų ga­li­mybę – tai klien­tams at­neš pri­va­lumų“, – tei­gia I. Rin­ke­vi­čienė.
Pa­sak jos, Lie­tu­vos pa­što per­so­na­lo spe­cia­lis­tai at­leid­žia­miems dar­buo­to­jams teiks pro­fe­si­nes kon­sul­ta­ci­jas dar­bo paieš­kos klau­si­mais. Taip pat glaud­žiai bend­ra­dar­biau­ja­ma su Užim­tu­mo tar­ny­ba, ku­ri at­leid­žia­miems as­me­nims ga­li pa­si­ūly­ti kitų po­zi­cijų re­gio­nuo­se vei­kian­čio­se 
or­ga­ni­za­ci­jo­se.


„Že­mai­čio“ in­for­ma­ci­ja