Metų pareigūnas – plungiškis

Klai­pė­dos AVPK nuo­trau­ka
Egi­di­jus Ta­ra­se­vi­čius
Klai­pė­dos ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to (AVPK) pa­rei­gū­nai kas­met An­ge­lų sar­gų-po­li­ci­jos die­ną mi­ni vis ki­ta­me ap­skri­ties mies­te. Šie­met pa­si­rink­tas Skuo­do mies­tas – čia au­ko­tos Šv. Mi­šios bei su­reng­ta įspū­din­ga šven­tė bend­ruo­me­nei.

Ant­rus me­tus iš ei­lės iš­rink­ti bei per šven­tę ap­do­va­no­ti trys me­tų pa­rei­gū­nai – po­li­ci­nin­kai, ypa­tin­gai pa­si­žy­mė­ję tar­ny­bo­je, spor­te bei ki­to­se veik­lo­se.

Pir­mi­nės gran­dies me­tų pa­rei­gū­nu iš­rink­tas Plun­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Rea­ga­vi­mo sky­riaus vy­riau­sia­sis pa­tru­lis Egi­di­jus Ta­ra­se­vi­čius – ko­le­gų api­bū­di­na­mas kaip ypa­tin­gai veik­lus, ryž­tin­gas ir sa­vo dar­bą itin my­lin­tis po­li­ci­nin­kas.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.

Susijusios naujienos