Netvarkote artimųjų kapvietės? Rizikuojate jos netekti

Jur­gi­tos NAG­LIE­NĖS nuo­trau­ka
Ar­tė­jant Vė­li­nėms ka­pi­nė­se – su­ju­di­mas. Bet no­ri­ma pa­siek­ti, kad ar­ti­mie­ji jų pri­žiū­ri­mus ka­pus tvar­ky­tų daž­niau nei kar­tą per me­tus. Ant­raip se­niū­ni­ja ga­li pra­dė­ti kap­vie­tės nu­sa­vi­ni­mo pro­ce­dū­rą
Mi­ru­sių­jų at­mi­ni­mo die­nai ar­tė­jant ka­pi­nės tar­si at­gy­ja. Vis dau­giau žmo­nių sku­ba dar prieš lapk­ri­čio 2-ąją su­tvar­ky­ti pri­žiū­ri­mas kap­vie­tes, kad at­min­ti­ną die­ną žva­ke­lių at­va­žiuo­tų už­deg­ti jau ant pa­puoš­to ir tvar­kin­go ka­po. Ta­čiau jei ar­ti­mų­jų am­ži­no­jo poil­sio vie­tą tvar­ko­te tik kar­tą per me­tus, o gal jau ir ne­be­ži­no­te, ka­da ten lan­kė­tės, tu­rė­tu­mė­te su­klus­ti – ri­zi­kuo­ja­te jos ne­tek­ti.

Kaip sa­kė Plun­gės mies­to se­niū­ni­jos spe­cia­lis­tė So­na­ta Se­ra­pi­nie­nė, ne­pri­žiū­rė­tų kap­vie­čių vi­so­se tre­jo­se se­niū­ni­jos pri­žiū­ri­mo­se ka­pi­nė­se – Bi­ru­tės, Tel­šių gat­vių bei Jo­vai­šiš­kės kai­mo – kas­met tik dau­gė­ja. Jos pra­dė­tos fik­suo­ti 2018 me­tų va­sa­rą. Se­niū­ni­jos spe­cia­lis­tai va­žiuo­ja ap­žiū­rė­ti, fo­tog­ra­fuo­ja, trau­kia į ne­pri­žiū­ri­mų kap­vie­čių są­ra­šą, o po ku­rio lai­ko vėl tik­ri­na, ar nuo pa­sku­ti­nio ap­si­lan­ky­mo si­tua­ci­ja nors kiek pa­si­kei­tu­si.

Ve­lio­nio ar­ti­mie­siems, įsi­pa­rei­go­ju­siems lai­do­jant ar­ti­mą­jį tą kap­vie­tę pri­žiū­rė­ti, siun­čia­mas laiš­kas su pri­mi­ni­mu tvar­ky­tis bei in­for­ma­ci­ja apie ga­li­mas ne­si­tvar­ky­mo pa­sek­mės. Ta­čiau, anot spe­cia­lis­tės, laiš­kai ad­re­sa­tą ne vi­sa­da pa­sie­kia. At­si­lie­pia tik ne­di­de­lė da­lis. Gal­būt dėl to, kad se­niū­ni­jos tu­ri­mi ve­lio­nių ar­ti­mų­jų kon­tak­tai – pa­se­nę. Tad už kap­vie­tes at­sa­kin­gi as­me­nys, ar­ti­muo­sius pa­lai­do­je Bi­ru­tės ar Tel­šių gat­vių ka­pi­nė­se iki 2000 me­tų, tu­rė­tų kreip­tis į spe­cia­lis­tę ir pa­tiks­lin­ti ar­ba pa­teik­ti nau­jus kon­tak­ti­nius duo­me­nis, jei šie kei­tė­si.

Tie, kas at­si­lie­pia, ne­re­tai per­ra­šo kap­vie­tės prie­žiū­rą ki­tam as­me­niui, nes, ma­tyt, ne­tu­ri ga­li­my­bių tą da­ry­ti. Į laiš­ką ne­su­rea­ga­vu­siems as­me­nims jis siun­čia­mas pa­kar­to­ti­nai.

Pa­sak S. Se­ra­pi­ni­nės, pa­gal ga­lio­jan­tį įsta­ty­mą, ka­pi­nių tvar­ky­mo tai­syk­lių pa­žei­di­mas gre­sia įspė­ji­mu ar­ba bau­da nuo 14 iki 60-ies eu­rų. Jei­gu nu­si­žen­gia­ma pa­kar­to­ti­nai, bau­da pa­dvi­gu­bė­ja – pra­si­žen­gė­liui ten­ka mo­kė­ti nuo 60 iki 140 eu­rų.

Vis dėl­to baus­ti ne­sku­ba­ma. Pa­si­ro­do, ka­pa­vie­tę pri­pa­žin­ti ne­pri­žiū­ri­ma ga­li tik Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus įsa­ky­mu su­da­ry­ta spe­cia­li ko­mi­si­ja. Kaip sa­kė Plun­gės mies­to se­niū­no pa­va­duo­to­jas, lai­ki­nai ei­nan­tis se­niū­no pa­rei­gas, Gin­ta­ras Do­mar­kas, kol kas to­kios ko­mi­si­jos nė­ra.

Jo nuo­mo­ne, šias funk­ci­jas ga­lė­tų at­lik­ti pa­na­šaus po­bū­džio Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ka­pų iden­ti­fi­ka­vi­mo ir ap­ma­ta­vi­mo ko­mi­si­ja. Da­bar į ją krei­pia­ma­si no­rint tvar­ky­ti Bi­ru­tės gat­vės ka­pi­nė­se esan­čias kap­vie­tes – pa­sta­ty­ti pa­mink­lą ar jį pa­keis­ti ki­tu, pla­nuo­jant iš­klo­ti trin­ke­les ir pa­na­šiai.

„Atei­ty­je to­kia ko­mi­si­ja tik­rai bus. Gal su­da­rys nau­ją, o gal bus pra­plės­tos jau esa­mos funk­ci­jos. Per po­rą me­tų vis­kas tu­rė­tų pa­ju­dė­ti. Da­bar po žmo­gui nu­siųs­to įspė­ji­mo dėl kap­vie­tės ne­tvar­ky­mo tu­rė­tu­me lauk­ti me­tus. Jei­gu nie­kas neat­si­liep­tų, ne­pri­žiū­ri­ma kap­vie­tė pe­rei­tų se­niū­ni­jos ži­nion“, – kal­bė­jo G. Do­mar­kas.

Iš tie­sų, jei žmo­nės vie­toj to, kad sa­vo ar­ti­mą­jį lai­do­tų į nau­ją kap­vie­tę, gau­tų jau esa­mą, nu­sa­vin­tą iš jos ne­pri­žiū­rė­ju­sio as­mens, pro­ble­mų su­ma­žė­tų – lė­čiau plės­tų­si nau­jų­jų ka­pi­nių plo­tai, o ir se­no­sio­se ka­pi­nė­se bū­tų dau­giau tvar­kos. Jei ka­da ir at­si­ras­tų bu­vęs ki­tam as­me­niui per­leis­tos kap­vie­tės šei­mi­nin­kas, pre­ten­zi­jų reikš­ti ne­be­ga­lė­tų.

O ka­da kap­vie­tė su­lau­kia se­niū­ni­jos spe­cia­lis­tės dė­me­sio ir pa­ten­ką į tą juo­dą­jį ne­pri­žiū­rė­tų kap­vie­čių są­ra­šą? „Nus­ta­ty­tų kri­te­ri­jų nė­ra. Ta­čiau to­kias pa­ste­biu iš­kart. Jei­gu at­va­žia­vę ar­ti­mie­ji kap­vie­tę ap­tvar­ko tik prieš lapk­ri­čio 1-ąją, už­de­ga ant jos žva­ke­lių ir jau ma­no, kad ją pri­žiū­ri, – ap­si­rin­ka. Ar­ba jei­gu pa­mink­las ant ka­po toks pa­kry­pęs, kad, at­ro­do, tuoj nu­grius ant šo­no... Jau vien šie­met Tel­šių gat­vės ka­pi­nė­se už­fik­sa­vau 132 ap­leis­tas kap­vie­tes, Bi­ru­tės g. – apie 200, Jo­vai­šiš­kės kai­mo ka­pi­nė­se to­kių už­re­gist­ra­vau net 221-ą, iš jų 174-ias at­si­sa­kė tvar­ky­ti gi­mi­nai­čiai. Yra to­kių, ku­rio­se pa­lai­do­ti ar­ti­mų­jų ne­tu­rė­ję as­me­nys. Jų am­ži­no­jo poil­sio vie­tas pri­žiū­ri ka­pi­nių pri­žiū­rė­to­ja“, – pa­sa­ko­jo S. Se­ra­pi­nie­nė.

Spe­cia­lis­tė sa­kė, kad ka­pi­nė­se pa­ste­bi ir at­virkš­čią va­rian­tą: darbš­čios mo­te­rė­lės, neap­si­ken­tu­sios prie jų tvar­ko­mos kap­vie­tės esan­čios ne­tvar­kos, nu­ra­vi bei pri­žiū­ri ir ša­lia esan­čią. Ta­čiau to da­ry­ti ne­rei­kė­tų. To­kios kap­vie­tės į ne­pri­žiū­ri­mų są­ra­šą neįt­rauk­si. Va­di­na­si, nors ji pri­žiū­rė­to­jo ofi­cia­liai ir ne­tu­ri, ten lai­do­ti mi­ru­sio­jo ne­bū­tų ga­li­ma.

Jur­gi­tos NAG­LIE­NĖS nuo­trau­ka
Kap­vie­tės, at­ro­dan­čios kaip ši, Plun­gės se­niū­ni­jos pri­žiū­ri­mo­se ka­pi­nė­se nė­ra re­te­ny­bė

Komentarai

plungiškė    Pen, 2019-11-01 / 21:04
Geriau sutvarkykite taką kapinėse, jis toks blogas, kad kaip sakoma ir velnias sprandą nusisuktų.
Keistas sprendimas    Pen, 2019-11-01 / 22:10
Kodėl reikia nusavinti? Nusavinti,reiškia ištrinti iš atminties žmones,kurie gal būt,nebeturi artimųjų.Man,tai savotiška vandalizmo forma.Jug,kapinių darbuotojui ar seniūnijos darbuotojams,kartą į pusmetį aptvarkyti apleistus kapelius ne kažikas yra.Galu gale,padarykit plakatą,kur yra apleisti kapai,paprasti žmonės aptvarkys,kokią gėlę pasodins.Neseniai teko būti Vilniuje,Bernardinų ir Rasų kapinėse.Pilna apleistų kapų.Niekas jų neužlaidoja naujais palaidojimais,taip palikdami nepakartojąmą aurą.Nebūkim vandalai.
Dovile    Sek, 2019-11-03 / 21:02
Reikejo stoveti per velines ir registruoti kam koks kapas priklauso, o ne ieskoti kaltu ten kur ju nerasite. Kam atrodo netvarka kitam tvarka. Ir ar senosios kapines ne paveldas? Kam uzleisti vieta kitam, palikit jaunimui taigi jiems idomu kas buvo palaidotas 100m atgal. Pati lankau tose kapinese dedes kapeli ir ne kapai man siurpakelia ,o koplycia kuria galetu panaudoti urnu laidojimo vieta. Nelyskime ten kur mums ne vieta. Pinigus praplaut ir be kapiniu sugebate.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.