Nudistai nori maudyklos Plateliuose

„Žemaičio“ nuotr.
Praė­ju­sią sa­vaitę Plungės ra­jo­no sa­vi­val­dybės va­do­vus pa­siekė pra­šy­mas ne­beig­no­ruo­ti esą tiek vi­so­je Lie­tu­vo­je, tiek ir Plungės ra­jo­ne vis po­pu­liarė­jan­čio nu­distų judė­ji­mo ir skir­ti vietą mau­dyk­lai prie Pla­te­lių eže­ro, kur būtų ga­li­ma mau­dy­tis, de­gin­tis ir leis­ti laiką nuo­giems.

Šis pra­šy­mas ap­tar­tas ant­ra­dienį Plungės ra­jo­no sa­vi­val­dybės ta­ry­bos Svei­ka­tos ir so­cia­linės ap­sau­gos ko­mi­te­to po­sėdžio me­tu, vi­suo­menės svei­ka­tos spe­cia­lis­tei ap­žvel­gus šio šil­to­jo se­zo­no mau­dyklų van­dens ir smėlio ko­kybės ty­rimų re­zul­ta­tus.
„Nu­diz­mas tam­pa vis po­pu­lia­res­nis lie­tu­vių ir plun­giš­kių tar­pe. Ta­čiau ne­sant ofi­cia­lios nu­dis­tams skir­tos vie­tos mes pri­vers­ti pa­žeis­ti viešąją tvarką reg­la­men­tuo­jan­čius teisės ak­tus ir lais­va­laikį leis­ti tam ne­skir­to­se vie­to­se prie Pla­te­lių eže­ro ir prie kitų van­dens tel­ki­nių“, – ra­šo­ma krei­pimę­si į Sa­vi­val­dybės va­do­vus, kurį pa­si­rašė Gre­ta Pies­ki­naitė.
To­liau dėsto­ma, kad to­kios mau­dyk­los įren­gi­mas bran­giai ne­kai­nuotų. Esą už­tektų tik pa­sta­ty­ti apie mau­dyk­los pa­skirtį in­for­muo­jan­čius ženk­lus bei ret­kar­čiais to­je te­ri­to­ri­jo­je nu­pjau­ti žolę.
„Prie ap­lin­kos tvar­ky­mo ir prie­žiū­ros įsi­pa­rei­go­ja­me pri­si­dėti ir pa­tys: su­rink­ti šiukš­les, pri­žiūrė­ti pa­krantę“, – bai­gia­mas raš­tas.
Krei­pimę­si įvar­din­ta ir konk­re­ti da­ta, nuo ka­da no­ri­ma to­kios mau­dy­mo­si vie­tos – kitų metų ge­gužės pir­mo­ji. Be to, iš­var­din­tos ir pen­kios ne­va ofi­cia­lios Pla­te­lių eže­ro mau­dyk­los: Plokš­tinės, Ber­žynė­lio, Li­ne­lio, Ąžuolų sa­los ir Pla­te­lių mies­te­lio. Nors konk­re­čiai ne­įvar­di­na­ma, bet ga­li­ma su­pras­ti, kad nu­dis­tai norėtų, jog vie­na jų būtų pri­tai­ky­ta būtent jiems. „Taip pat ga­li­mos ir ki­tos Sa­vi­val­dybės pa­si­ūly­tos vie­tos“, – už­si­me­na­ma.
Su pa­čia šio raš­to au­to­re „Že­mai­čiui“ su­si­siek­ti ne­pa­vy­ko, ta­čiau in­ter­ne­te ne­sun­kiai ga­li­ma ras­ti jos pa­si­sa­kymų nu­dis­tams opiais klau­si­mais. O pa­našų raštą, koks ant­ra­dienį ap­tar­tas  Plungės ra­jo­no sa­vi­val­dybės ta­ry­bos Svei­ka­tos ir so­cia­linės ap­sau­gos ko­mi­te­to po­sėdy­je, taip pat pa­si­ra­šytą G. Pies­ki­naitės, rugpjūtį ga­vo ir Laz­dijų sa­vi­val­dybė.
Dar anks­čiau toks pra­šy­mas nag­rinė­tas ir Vil­niaus sa­vi­val­dybė­je. Ir jau šį pa­va­sarį sos­tinės nu­dis­tai šventė per­galę – jiems bu­vo įreng­ta at­ski­ra zo­na Va­la­kam­pių ant­ro­jo pa­plūdi­mio te­ri­to­ri­jo­je.
„Bend­ra­dar­bia­vi­mas su Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­be bu­vo leng­vas ir konst­ruk­ty­vus. Per itin trumpą laiką pa­vy­ko įgy­ven­din­ti idėją, ku­rią dau­ge­lis Vil­niaus nu­distų dar prie­š me­tus laikė uto­pi­ja. Ma­no­me, jog tai di­de­lis žings­nis į prie­kį, ku­ris pa­dės vi­suo­me­nei at­si­kra­ty­ti pa­pli­tu­sių mitų apie nu­dizmą, ska­tins sveiką gy­ven­seną, lygų įdegį, tei­giamą po­žiūrį į žmo­gaus kūno grožį“, – tąkart žur­na­lis­tams sakė Vil­niaus nu­distų bend­ruo­menės at­sto­ve pri­si­sta­čiu­si G. Pies­ki­naitė.
Ar taip pat en­tu­zias­tin­gai šią idėją priims ir Plungės sa­vi­val­dybė, kol kas spręsti sun­ku. Minėtąjį pra­šymą ko­mi­te­to po­sėdy­je pri­sta­čiu­si Sa­vi­val­dybės gy­dy­to­ja Ores­ta Ge­ruls­kienė at­kreipė dėmesį į tai, kad Plungės ra­jo­ne nėra nė vie­no ofi­cia­liai re­gist­ruo­to pa­plūdi­mio, o tik mau­dy­mo­si vie­tos.
„Jei nu­dis­tams išs­kirt to­kią zoną, ji turėtų būti trak­tuo­ja­ma kaip pa­plūdi­mys ir ati­tik­ti vi­sus jam ke­lia­mus hi­gie­nos nor­mos rei­ka­la­vi­mus: turėtų būti gelbė­ji­mo sto­tis, tua­le­tas, per­si­ren­gi­mo būdelė ir taip to­liau“, – var­di­no ji ir klausė, ko­kia būtų po­sėdžio da­ly­vių nuo­monė?
Ko­mi­te­tui tądien pir­mi­nin­ka­vu­si gy­dy­to­ja Ire­na Tau­čienė pa­stebė­jo, kad ne­ži­nant si­tua­ci­jos, ne­su­si­pa­ži­nus su to­kiems pa­plūdi­miams ke­lia­mais rei­ka­la­vi­mais, kažką at­sa­ky­ti – su­dėtin­ga. „Rei­kia aiš­kin­tis“, – pri­dūrė ji.
„Man dar ne­te­ko girdė­ti, kad Plungė­je būtų nu­distų“, – gar­siai sua­be­jo­jo O. Ge­ruls­kienė. Bet tuoj pat su­laukė pa­tvir­ti­ni­mo, kad abe­jo­ti tuo – ne­ver­ta.
Ko­mi­te­to na­rys gy­dy­to­jas Rai­mon­das Do­vil­tis pri­si­pa­ži­no, kad ir jam ne­sve­ti­mos nu­dis­ti­nio judė­ji­mo idė­jos. „Aš Plungėj jau se­niai gy­ve­nu ir dau­gybę metų mau­dy­da­vau­si Plungės jūroj kaip nu­dis­tas. Nie­ka­da ne­būda­vo pro­blemų. Net jei ir pul­ke­lis mo­terų už 30 metrų iš­si­mau­dy­da­vo, mes su jo­mis ne­su­si­pyk­da­vom“, – pa­ti­ki­no jis.
„Jei tai pa­siektų kaž­kokį eks­hi­bi­zio­nizmą, sa­vo nuo­go kūno de­monst­ra­vimą ki­tiems, gal tai būtų ir pro­ble­ma. Bet jei žmo­gus atei­na ir iš­si­mau­do, pa­si­džiau­gia gam­ta, kam tai ga­li užk­liū­ti? Man 30 metų dėl to ne­bu­vo pro­blemų, kodėl tai mo­te­riai turėtų būti?“ – stebė­jo­si gy­dy­to­jas.
Vis dėlto I. Tau­čienė ak­cen­ta­vo, kad to­kiais pa­svars­ty­mais ir pa­si­kalbė­ji­mais iš­si­suk­ti ne­pa­vyks. Esą jei žmo­gus krei­pia­si, jam rei­kia duo­ti vie­nokį ar ki­tokį at­sa­kymą. „Bet spren­di­mai – atei­ty“, – užbaigė.


„Že­mai­čio“ in­for­ma­ci­ja