Nuo vasario – nauji autobusų maršrutai

„Že­mai­čio“ nuo­trau­ka
Va­žiuo­jan­čiųjų au­to­bu­sais lau­kia po­ky­čiai
Plungės ra­jo­no sa­vi­val­dybės ta­ry­ba dėl ne­mo­ka­mo ke­lei­vių pa­vėžėji­mo per­nai, rugsė­jo 24 ir spa­lio 29 die­no­mis, pri­ėmė du ypač svar­bius spren­di­mus. Pa­gal juos UAB Plungės au­to­busų par­kas ve­ža ir dar pen­ke­rius me­tus veš ne­mo­ka­mai ke­lei­vius Plungės ra­jo­ne. Taip pat nuspręsta, jog būti­na ko­re­guo­ti esa­mus mies­to ir prie­mies­čio au­to­busų marš­ru­tus, ku­rie ne­bu­vo keis­ti ke­lio­li­ka metų.

Keis­ti marš­rutus reikė­jo, nes per pa­starąjį de­šimt­metį la­bai ženk­liai pa­ki­to gy­ven­tojų skai­čius įvai­rio­se Plungės ra­jo­no vie­tovė­se.
Bai­gian­tis 2020-ie­siems Plungės ra­jo­no sa­vi­val­dybės Vie­ti­nio su­si­sie­ki­mo mies­to ir prie­mies­čio au­to­busų marš­rutų tiks­li­ni­mo ko­mi­si­ja pa­teikė iš­va­das, pa­grįstas se­niū­nijų, ug­dy­mo ir kitų įstaigų pa­si­ūly­mais.
Nuo va­sa­rio 1 die­nos au­to­bu­sai pra­dės kur­suo­ti nau­jais marš­ru­tais.
Plungės mies­to marš­ru­tai: Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3, Nr. 4, Nr. 5.
Plungės prie­mies­čio marš­ru­tai:
Stalgėnų–Rietavo kryp­tis
– Nr. 21;
Ku­lių kryp­tis – Nr. 22A (Ku­liai per Karklė­nus, Juo­dei­kius, Mi­žui­kius) ir Nr. 22B (neuž­su­kant į Ku­lius: Juo­dei­kiai, Karklė­nai, Sto­nai­čiai);
Šateikių–Aleksandravo kryp­tis – Nr. 23 (Šateikiai–Aleksandravas) ir Nr. 23A (Aleksandravas–Šateikiai, už­su­kant į Pa­ku­tuvė­nus, Pa­pie­vius, Sėle­nius);
Pla­te­lių kryp­tis – Nr. 24A (už­su­kant į Ša­tei­kius, Gin­ta­liškę, Už­pel­kių pi­lia­kal­nio žiedą) ir Nr. 24B 
(už­su­kant į Žvirb­lai­čius);
Že­mai­čių Kal­va­ri­jos kryp­tis – Nr. 25 (už­su­kant į Alsėd­žius) ir Nr. 25A (už­su­kant į Virk­šus, Už­pel­kių pi­lia­kal­nio žiedą, Gegrė­nus);
Alsėd­žių kryp­tis – Nr. 26;
Paukštakių–Kantaučių kryp­tis – Nr. 27;
Žli­binų kryp­tis – Nr. 28A (per Už­lieknį, ga­lu­tinė sto­telė – Žvirz­da­liai) ir Nr. 28B (per Glaud­žius, ga­lu­tinė sto­telė – Ke­tu­ra­kiai).


Plungės ra­jo­no sa­vi­val­dybės in­for­ma­ci­ja