Nusibodo kliautis vairuotojų geraširdiškumu

Rūtos LAU­RI­NAI­TIENĖS nuo­trau­ka
Pen­si­nio am­žiaus var­ka­liš­kiai guod­žia­si, kad jiems ei­ti iki šios sto­telės prie Nau­sod­žio se­niū­ni­jos ar iki su­sto­ji­mo prie li­go­ninės – per to­li
Dar va­sa­rio mėnesį rašė­me apie ant marš­ru­tu Varkaliai–Trukiai kur­suo­jan­čių au­to­busų vai­ruo­tojų pyks­tan­čius var­ka­liš­kius. Žmonės ir skundė­si, ir guodė­si, kad au­to­bu­sai ne­bes­to­ja bet kur Var­ka­lių pa­kelė­je – ke­lei­viams pa­sa­ky­ta lauk­ti sto­telė­je, kaip ir pri­klau­so. Tik kad iki sto­telės rei­kia ne­ma­žai pa­ėjėti, o ko­jos jau ne­be jau­nos, skau­dan­čios, smilks­tan­čios. Tąsyk Plungės au­to­bu­sų par­ko va­do­vybė išaiš­ki­no, jog pa­gal vi­sas tai­syk­les gy­ven­to­jai au­to­busų ir tu­ri lauk­ti tik sto­telė­se. Esą čia jo­kio pa­žei­di­mo nėra. Ta­čiau, ma­tyt, po išs­paus­din­to „Že­mai­čio“ straips­nio vai­ruo­to­jai vis­gi žmo­nes Var­ka­liuo­se iš pa­ke­lių dar su­rink­da­vo.
Bent jau taip tvir­ti­no ne­se­niai į re­dak­ciją pa­skam­bi­nu­si var­ka­liškė Pau­li­na. Pen­si­ninkė pra­šė žur­na­listų pa­dėti su­minkš­tin­ti minė­tu marš­ru­tu va­žiuo­jan­čių vai­ruo­tojų šir­dis, kad šie pa­gailėtų senų žmo­nių ir ne­verstų jų ei­ti į sto­telę prie Nau­sod­žio se­niū­ni­jos ar prie Plungės li­go­ninės, o su­stotų ir pa­kelė­je, kaip tą darė anks­čiau.

Mo­te­ris kalbė­jo apie 5-uo­ju nu­me­riu pa­žymėtą au­to­busą Truikiai–Varkaliai. Esą kol vai­ruo­to­jai ne­bu­vo pa­si­keitę, au­to­bu­sas sto­da­vo ne jam nu­ma­ty­tuo­se su­sto­ji­muo­se kad ir pen­kis kar­tus. Tik gy­ven­to­jams būda­vo pa­sa­ky­ta lauk­ti ten, kur pla­tes­nis įva­žia­vi­mas, kad ne­būtų truk­do­mas eis­mas. O da­bar to ge­ra­no­riš­ku­mo ne­be­likę.
„Pa­si­keitė tie vai­ruo­to­jai, ki­tas kon­tin­gen­tas, tai tik api­bur­no­ja su­stoję. Ga­liau­siai pa­reiškė, kad dau­giau to ne­bus. Vir­ši­ninkė pa­sa­kiu­si, jei nėra sto­te­lių, ir ne­sto­vinė­ti“, –guodė­si Pau­li­na, ku­ri sakė­si kal­ban­ti ne tik sa­vo, bet Adelės, Joa­nos bei kitų senųjų var­ka­liš­kių var­du.
Pri­mi­nus, kad šia te­ma jau rašė­me ir kad ši­taip be­siel­gian­tys vai­ruo­to­jai bei to­kius nu­ro­dy­mus jiems duo­dan­tis Plungės au­to­busų par­kas nie­ko ne­pa­žeid­žia, Pau­li­na vis tiek pra­šė pro­ble­mos ne­pa­lik­ti neišspręs­tos. Var­ka­liš­kiai tik no­rin­tys, jog at­kar­po­je nuo Plungės li­go­ninės iki Nau­sod­žio se­niū­ni­jos au­to­bu­sas su­rin­kti ke­lei­vių ne su­sto­ji­muo­se su­stotų bent tris kar­tus. Kad tai būtų te­gu ir ne­ra­šy­tas su­si­ta­ri­mas.
„Te­gu pa­sa­ko, kur ga­lim lauk­ti, atei­sim ten, kur su­sto­ti pa­to­giau. Bet ne­pa­li­kit ši­taip. Se­no­joj gy­ven­vietėj vi­si esam pen­si­nin­kai, ši­tiek ei­ti mums per sun­ku. O iš 270–300 eurų pen­si­jos sam­dy­ti tak­si...“ – Plungės au­to­bu­sų par­ko su­pra­ti­mo pra­šė Pau­li­na.
Gy­ven­tojų nu­si­skun­di­mus ir vil­tis dėl minėtų trijų su­sto­jimų per­davė­me Plungės au­to­bu­so par­ko ad­mi­nist­ra­ci­jai ir ga­vo­me tokį tuo­me­tinės di­rek­torės Ju­di­tos Da­nienės at­sa­kymą:
„UAB Plungės au­to­busų par­kas au­to­busų vai­ruo­to­jai va­do­vau­ja­si ke­lių eis­mo tai­syklė­mis ir ke­lei­vius įlai­pi­na ir iš­lai­pi­na tam nu­ma­ty­to­se vie­to­se – au­to­busų sto­telė­se. Klau­si­mas dėl au­to­busų sto­te­lių įren­gi­mo bu­vo ap­tar­tas ir ankš­čiau Plungės ra­jo­no sa­vi­val­dybės vie­ti­nio su­si­sie­ki­mo mies­to ir prie­mies­čio au­to­busų marš­rutų tiks­li­ni­mo ko­mi­si­jos po­sėdžiuo­se. Iš bend­rovės pusės, kreip­simės į ko­mi­siją ir iš­kel­si­me šį klau­simą dar kartą.“
Tad jei anks­čiau au­to­bu­su va­žinė­jan­tys var­ka­liš­kiai turė­jo tik viltį, da­bar ga­vo ir pa­žadą, kad jų pro­ble­ma bus gvil­de­na­ma iš nau­jo. Pa­gy­ven­sim – pa­ma­ty­sim, ko tas pa­ža­das ver­tas.