Pa­ra­ma pa­de­da at­kur­ti miš­kus

Nuot­rau­ka iš įmonės ar­chy­vo
Praė­ju­sių metų ru­de­ni­nis miš­ka­so­dis. Ka­dan­gi iki koo­pe­ra­ty­vo „Aukš­tai­ti­jos ši­las“ kir­ta­vietės Ja­nio­nių kai­me ne­bu­vo ga­li­mybės pri­va­žiuo­ti, maž­daug ki­lo­metrą sod­me­nis žmonės ne­šė mai­šuo­se
Miš­kus at­kur­ti no­rin­tys jų val­dy­to­jai iki bir­že­lio 30 d. te­ri­to­ri­niams Na­cio­na­linės mokė­ji­mo agentū­ros Kai­mo plėtros ir pa­ra­mos re­gio­nams de­par­ta­men­to te­ri­to­ri­niams pa­ra­mos ad­mi­nist­ra­vi­mo sky­riams (NMA) ga­li teik­ti pa­raiš­kas pa­gal Lie­tu­vos kai­mo plėtros 2014–2020 m. pro­gra­mos (KPP) prie­monės „In­ves­ti­ci­jos į miškų plotų plėtrą ir miškų gy­vy­bin­gu­mo ge­ri­nimą“ veik­los sritį „Miš­kams pa­da­ry­tos ža­los pre­ven­ci­ja ir at­ly­gi­ni­mas“. Šiam pa­raiškų pri­ėmi­mo eta­pui nu­ma­ty­ta su­ma – 646 tūkst. 153 Eur iš Eu­ro­pos žemės ūkio fon­do kai­mo plėtrai ir Lie­tu­vos vals­tybės biud­že­to.Fi­nan­suo­ja­mos veik­los ir kas ga­li kreip­tis

Tarp fi­nan­suo­jamų veiklų – miškų prie­šgais­rinės ap­sau­gos inf­rast­ruktū­ros kūri­mas; miškų gaisrų stebė­se­nos ir pra­ne­ši­mo apie juos įran­gos die­gi­mas ir ge­ri­ni­mas bei sti­chinės ne­laimės pa­žeis­to miš­ko at­kūri­mas. 9 tūkst. 616 Eur pa­ra­ma, at­so­di­nant dvi (0,80 ir 2,70 ha) kir­ta­vie­tes miš­ko skly­pe, esan­čia­me Ja­nio­nių kai­me, Pa­nevė­žio ra­jo­ne, pa­gal pro­jektą „Sti­chinės ne­laimės pa­žeis­to miš­ko at­kūri­mas“ jau pa­si­nau­do­jo iš vi­so 591 ha miškų val­dan­tis sa­vi­ninkų koo­pe­ra­ty­vas „Aukš­tai­ti­jos ši­las“.
Kaip pa­pa­sa­ko­jo šios įmonės di­rek­to­rius Sau­lius Ti­re­vi­čius, tuo­se plo­tuo­se anks­čiau au­gusį ne­brandų ąžuo­lyną kaip rei­kiant pa­veikė kenkė­jai – med­žiai džiū­vo, kri­to jų la­pai, lu­po­si žievė. „Su­ži­noję, kad yra ga­li­mybė miš­kus at­kur­ti pa­si­nau­do­jus KPP pa­ra­ma, pa­bandėm. Kaip rei­ka­lau­ja­ma, pir­miau­sia už­fik­sa­vom sti­chinės ne­laimės faktą, gavę Vals­ty­binės miškų tar­ny­bos lei­dimą, mišką iš­valėm. Pats pa­ra­mos ga­vi­mo pro­ce­sas ne­bu­vo su­dėtin­gas“, – pa­pa­sa­ko­jo S. Ti­re­vi­čius. Vie­na kir­ta­vietė bu­vo at­so­din­ta 2019 m. ru­denį, ki­ta – 2020 m. pa­va­sarį. Tie­sa, ten jau ža­liuo­ja ne­be ąžuo­lai, o lie­pos ir ber­žai, mat to­se pa­čio­se vie­to­se pa­bi­jo­ta vėl so­din­ti ąžuo­lus, kad ir jų neiš­tiktų pirm­takų li­ki­mas.
Pa­ra­mos miš­kams at­kur­ti kreip­tis ga­li tiek pri­va­čių, tiek vals­ty­bi­nių miškų val­dy­to­jai. Fi­zi­niai as­me­nys pri­va­lo būti ne jau­nes­ni kaip 18 metų am­žiaus. Ne­kil­no­ja­ma­sis tur­tas, tai yra miš­kas ar sta­ti­niai, į ku­riuos in­ves­tuo­ja­ma, tu­ri pri­klau­sy­ti nuo­sa­vybės tei­se, bend­ro­sios da­linės ar­ba jung­tinės nuo­sa­vybės tei­se, būti val­do­mas pa­nau­dos ar ki­tais pa­grin­dais ar­ba nuo­mo­ja­mas nuo pa­ra­mos pa­raiš­kos pa­tei­ki­mo die­nos ne trum­pes­niam kaip 10 metų lai­ko­tar­piui.
Pa­ra­ma pre­ven­cinėms prie­šgais­rinėms prie­monėms ski­ria­ma tik toms miš­ko te­ri­to­ri­joms, ku­rios pa­gal LR miškų gais­rin­gu­mo žemė­lapį pri­skir­tos prie di­delės ar vi­du­tinės gaisrų ri­zi­kos plotų. Pa­žeis­tam miš­kui at­kur­ti pa­ra­ma ski­ria­ma, jei­gu yra pa­žeis­tas ne ma­žes­nis nei 0,5 ha jo plo­tas, pa­žeis­ta dau­giau kaip 
20 pro­c. med­žių, taip pat tik už tuos plo­tus, ku­riuo­se pa­žei­di­mas už­re­gist­ruo­tas ne anks­čiau kaip prie­š dve­jus me­tus iki pa­raiš­kos pa­tei­ki­mo. Re­mia­ma tuo at­ve­ju, jei­gu sti­chinės ne­laimės pa­žeis­tas miš­kas at­ku­ria­mas miš­ko žel­di­ni­mu (so­di­ni­mu) ar­ba miš­riuo­ju miš­ko at­kūri­mo būdu, va­do­vau­jan­tis Miš­ko at­kūri­mo ir įvei­si­mo nuo­statų rei­ka­la­vi­mais.
Pa­ra­ma su­skai­čiuo­ja­ma kiek­vie­nam miš­ko žel­di­ni­mo ir žėli­mo pro­jek­tui at­ski­rai, pri­klau­so­mai nuo at­ku­riamų žel­di­nių rūšinės su­dėties. Pa­vyzd­žiui, so­di­nant pu­šis, miš­ko at­kūri­mo iš­mo­ka už 1 ha – 2 tūkst. 332 Eur; eg­les – 2 tūkst. 69 Eur; ber­žus – 1 tūkst. 867 Eur; juo­dalks­nius – 1 tūkst. 859 Eur; mau­med­žius – 3 tūkst. 256 Eur; kle­vus, uo­sius, kal­ni­nes guo­bas, skirps­tus ir vinkš­nas – 3 tūkst. 918 Eur; lie­pas – 3 tūkst. 879 Eur, ąžuo­lus ir bu­kus – 4 tūkst. 383 Eur. At­ku­riant ki­tas, ne­įvar­din­tas med­žių rūšis, tai­ko­ma ma­žiau­sia miš­ko at­kūri­mo iš­mo­ka – 1 tūkst. 859 Eur už ha.


30 balų – būti­ni

Pa­raiš­ka pro­jek­tui fi­nan­suo­ti tu­ri su­rink­ti ma­žiau­siai 30 balų. Už pa­žeis­to miš­ko, ku­ria­me vy­rau­ja spyg­liuo­čiai, at­kūrimą ski­ria­ma 20 balų; už pa­žeis­to miš­ko, ku­ria­me vy­rau­ja la­puo­čiai, – 15 balų. Kai at­ku­ria­mas pa­žeis­to miš­ko plo­tas yra nuo 3 ha iki 10 ha im­ti­nai, – ski­ria­ma 10 balų; kai plo­tas dau­giau kaip 10 ha, – 20 balų. Jei pa­reiškė­jas yra pri­va­taus miš­ko val­dy­to­jas, – ski­ria­ma 20 balų. Jei­gu pra­šo­ma ma­žes­nio pa­ra­mos in­ten­sy­vu­mo, tuo­met už kiek­vieną su­ma­žintą pro­cen­tinį punktą ski­ria­mas 1 ba­las, bet ne dau­giau kaip 15 balų; jei pre­ven­cinės prie­monės die­gia­mos di­delės gaisrų ri­zi­kos te­ri­to­ri­jo­se, – 20 balų; jei pa­reiškė­jas yra miš­ko sa­vi­ninkų aso­cia­ci­jos ar­ba miš­ko sa­vi­ninkų koo­pe­ra­ty­vo na­rys, – 5 ba­lai. Did­žiau­sia ga­li­ma su­ma – 100 balų.

 

Užs. Nr. 252 r

logo