Parapijose – nauji dvasininkai

„Že­mai­čio“ nuo­trau­ka
J. Ačas ruo­šia­si at­si­svei­kin­ti su Že­mai­čių Kal­va­ri­jos pa­ra­pi­ja
Tel­šių vys­ku­pi­ja prie­š ilgąjį Jo­ni­nių sa­vait­galį pa­skelbė apie nau­jus ku­nigų pa­sky­ri­mus. Pap­ras­tai di­des­nių ar ma­žes­nių po­ky­čių kas­met va­sarą su­lau­kia vi­sos pa­ra­pi­jos, ta­čiau šįkart dau­giau­siai per­mainų ža­da­ma dviems Plungės de­ka­na­to pa­ra­pi­joms – Že­mai­čių Kal­va­ri­jos ir Ša­tei­kių. Pas­tip­ri­ni­mo su­lauks ir Plungės pa­ra­pi­ja.

Kal­va­riš­kiai su liū­de­siu pa­si­ti­ko ži­nią, kad teks at­si­svei­kin­ti su nuo 2003 metų Že­mai­čių Kal­va­ri­jos Švč. Mer­gelės Ma­ri­jos Ap­si­lan­ky­mo pa­ra­pi­jos kle­bo­no, Ba­zi­li­kos rek­to­riaus bei Plungės de­ka­na­to vi­ce­de­ka­no pa­rei­gas ėju­siu ka­nau­nin­ku Jo­nu Aču – vys­ku­po spren­di­mu jis ski­ria­mas Tel­šių vys­ku­po Vin­cen­to Bo­ri­se­vi­čiaus ku­nigų se­mi­na­ri­jos rek­to­riu­mi.

„Že­mai­čio“ kal­bin­tas J. Ačas at­skleidė, kad Že­mai­čių Kal­va­ri­ją, ku­rio­je pra­lei­do ko­ne du de­šimt­me­čius, jis paliks pirmą ar­ba ant­rą rugpjū­čio sa­vait­galį. „Kai at­vy­kau čia tar­nau­ti 2003 me­tais, bu­vo su­dėlio­tos tam tik­ros už­duo­tys, ką turė­jom at­lik­ti – laukė Ba­zi­li­kos re­mon­tas, se­ne­lių namų įkur­di­ni­mas nau­jo­se pa­tal­po­se. Viską, kas bu­vo su­pla­nuo­ta, per tuos me­tus pa­vy­ko įgy­ven­din­ti, todėl jau­čiuo­si Že­mai­čių Kal­va­ri­jo­je jau at­likęs sa­vo mi­siją. Da­bar me­tas ir ki­tur pa­gelbė­ti“, – sakė ka­nau­nin­kas, pa­klaus­tas, su ko­kio­mis nuo­tai­ko­mis pa­si­ti­ko ži­nią apie naują pa­sky­rimą.

Tel­šių vys­ku­po Vin­cen­to Bo­ri­se­vi­čiaus ku­nigų se­mi­na­ri­jos rek­to­riaus pa­rei­gos J. Ačui bus ne nau­jos – jis jau yra va­do­vavęs se­mi­na­ri­jai 4-erius me­tus, tad sa­ko grįžtan­tis į tą vietą, ku­ri jam pui­kiai pa­žįsta­ma. Esą vie­na iš pa­grin­di­nių už­duo­čių, ku­rios im­sis per­si­kėlęs į Tel­šius, bus ieš­ko­ti at­sa­ky­mo, kodėl pa­sta­rai­siais me­tais mažė­ja pa­šau­kimų sto­ti į se­mi­na­riją. Neiš­ven­gia­mai, pa­sak ka­nau­nin­ko, teks spręsti ir laisvų se­mi­na­ri­jos pa­talpų įveik­li­ni­mo klau­si­mus.

O Že­mai­čių Kal­va­riją dva­si­nin­kas sakė pa­lie­kan­tis su pa­čiais švie­siau­siais pri­si­mi­ni­mais apie čia gy­vuo­jan­čią itin drau­gišką ir stip­rią bend­ruo­menę, ku­rios pa­de­da­mas ir galėjęs įgy­ven­din­ti tai, kas bu­vo su­pla­nuo­ta. J. Ačo čia pra­dėtus dar­bus to­liau tęs ku­ni­gas Mo­des­tas Ra­ma­naus­kas, at­leid­žia­mas iš Se­dos Švč. Mer­gelės Ma­ri­jos ėmi­mo į dangų pa­ra­pi­jos kle­bo­no pa­reigų bei ski­ria­mas Že­mai­čių Kal­va­ri­jos Švč. Mer­gelės Ma­ri­jos ap­si­lan­ky­mo pa­ra­pi­jos kle­bo­nu bei Ba­zi­li­kos rek­to­riu­mi.

Nau­jo šei­mi­nin­ko šią va­sarą su­lauks ir Ša­tei­kių Šv. Evan­ge­lis­to Mor­kaus pa­ra­pi­ja, ku­riai iki šiol va­do­va­vo ku­ni­gas Ro­mual­das Ge­čas. Vys­ku­po spren­di­mu jis at­leid­žia­mas ne tik iš šios pa­ra­pi­jos kle­bo­no pa­reigų, bet ir nuo pa­rei­gos ap­tar­nau­ti Gin­ta­liškės Šv. Apaš­ta­lo Evan­ge­lis­to Ma­to pa­ra­piją bei Bu­kantės Nuk­ry­žiuo­to­jo Jėzaus kop­ly­čią, bei ski­ria­mas Viešvėnų Švč. Tre­jybės pa­ra­pi­jos kle­bo­nu.

R. Gečą Ša­tei­kiuo­se bei Gin­ta­liškė­je pa­keis iki tol Viešvėnų Švč. Tre­jybės pa­ra­pi­jai va­do­vavęs ku­ni­gas Re­na­tas Liu­bers­kis.

O štai Plungės Šv. Jo­no Krikš­ty­to­jo pa­ra­pi­jos dva­si­ninkų gre­tas pa­pil­dys vi­sai ne­se­niai, bir­že­lio pra­džio­je, dia­ko­no šven­ti­mus pri­ėmęs Ro­kas Ma­zi­liaus­kis.