„Paskutinė verslo vakarienė“ surengta ir Plungėje

Rūtos LAU­RI­NAI­TIENĖS nuo­trau­ka
„Mr. NOM ca­fe bar“ sa­vi­nin­kas Mar­ty­nas Vyš­niaus­kas sa­ko, kad jo vers­las lai­ko­si ant siū­lo
Ant­ra­dienį, ko­vo 16-ąją, su­ėjo ly­giai me­tai, kai dėl pan­de­mi­jos bu­vo pa­skelb­tas pir­ma­sis ka­ran­ti­nas. Ne vel­tui šią datą Lie­tu­vos vieš­bu­čių ir res­to­ranų aso­cia­ci­ja pa­si­rin­ko pro­tes­to ak­ci­jai „Pas­ku­tinė vers­lo va­ka­rienė“. Res­to­ra­nai ir ka­vinės, į lauką iš­si­nešę tar­si ge­du­lin­giems pie­tums pa­deng­tus sta­liu­kus, o vieš­bu­čiai – pa­klo­tas lo­vas, ša­lia ku­rių – lai­do­tu­vių vai­ni­kai, gar­siai skelbė pa­vargę nuo ka­ran­ti­no ri­bo­jimų ir kad, ne­su­lauk­da­mi reikš­min­gos Vy­riau­sybės pa­ra­mos bei ne­galė­da­mi nor­ma­liai dirb­ti, ba­lan­suo­ja ant iš­li­ki­mo ri­bos. Sta­lus „Pas­ku­ti­nei vers­lo va­ka­rie­nei“ ser­vi­ra­vo ir kai ku­rie Plungės mais­to sek­to­riaus at­sto­vai.
„Že­mai­čio“ ži­nio­mis, prie ak­ci­jos pri­si­jungė res­to­ra­nas „Skal­vi­ja“, ka­vinė „Fortū­na“, ka­vos ba­ras „Mr. NOM ca­fe bar“, ka­vinė „Pas Jo­lantą“ bei mėsai­nių res­to­ra­nas „Pi­ri­Pi­ri bar&kitchen“.

Šio­je ak­ci­jo­je vi­so­je Lie­tu­vo­je da­ly­va­vo dau­gybė ap­gy­ven­di­ni­mo ir mai­ti­ni­mo pa­slau­gas tei­kian­čių vers­lo at­stovų. Aso­cia­ci­ja skel­bia, jog ne­su­laukęs rei­kia­mos pa­ra­mos da­lis šio vers­lo tie­siog bank­ru­tuos. O tai reiš­kia, kad vals­ty­bei klius dar di­desnė naš­ta – pa­si­rūpin­ti dar­bo ne­te­ku­siais žmonė­mis, ku­rie iki tol pa­tys pildė vals­tybės biud­žetą.
Aso­cia­ci­jos tei­gi­mu, per me­tus vers­las pa­ra­mos iš Vy­riau­sybės ne­su­laukė be­veik jo­kios. Esą 42 tūkst. šio sek­to­riaus dar­buo­tojų yra pa­lik­ti ne­ži­nio­je, net ne­prog­no­zuo­jant, ka­da galės dirb­ti lig­to­linė­mis sąly­go­mis. Tai­gi ak­ci­ja sie­kia­ma dar vieną ir jau pa­sku­tinį kartą Vy­riau­sy­bei pa­sa­ky­ti, kad me­tus be pa­ra­mos gy­ve­nan­tis ir ilgą laiką už­da­ry­tas sek­to­rius be sku­bios pa­gal­bos ga­li neiš­gy­ven­ti ir šį pa­va­sarį ne­beat­si­da­ry­ti.
Prie lau­ke „Pas­ku­ti­nei vers­lo va­ka­rie­nei“ padengto sta­liu­ko „Že­mai­čio“ kal­bin­tas „Mr. NOM ca­fe bar“ sa­vi­nin­kas Mar­ty­nas Vyš­niaus­kas bu­vo at­vi­ras: „Ži­no­kit, skau­da... Lai­komės ant pa­sku­ti­nio siū­lo, bet kiek ga­li iš sa­vo ki­šenės im­ti.“
Į pa­čia­me meist­ro cent­re, Se­na­mies­čio aikštė­je, prie mies­to laik­rod­žio įsikū­rusį ka­vos barą žmonės užbėg­da­vo su­si­tik­ti vie­ni su ki­tais, pa­plepė­ti žvel­giant į aikštės pa­no­ramą, gurkš­no­jant kavą ir val­gant py­ra­gaitį. Da­bar vi­so to ne­li­ko.
Ka­dan­gi di­delės šventės vyk­ti ir­gi ne­ga­li, žmonės be­veik ne­beuž­si­sa­ko „Mr. NOM ca­fe bar“ ga­mi­namų tortų, o jei ir už­si­sa­ko šventėms šei­mos ra­te, jie nuo ke­lių ki­log­ramų „su­si­traukė“ iki vie­no. Tad vieną kitą tokį iš­kepęs ar ga­li iš­si­lai­ky­ti?
Esą dar ge­rai, kad pa­vyks­ta su pa­talpų sa­vi­nin­ku su­si­tar­ti dėl nuo­mos mokė­ji­mo, ki­tu at­ve­ju li­ki­mas būtų aiš­kus.
M. Vyš­niaus­kas sakė jau pra­radęs ir tikė­jimą ge­res­niu ry­to­ju­mi, juk pro­gnozės – mig­lo­tos, o jei bus leis­ta at­si­da­ry­ti vėl tik ke­liems mėne­siams, tas ma­žai ką keis.
Ka­da galės nor­ma­liai dirb­ti, sa­ko ne­su­lau­kian­ti ir ka­vinės „Fortū­na“ sa­vi­ninkė Jūratė Ža­dei­kytė, ant­ra­dienį taip pat pri­si­jun­gu­si prie vi­suo­tinės ak­ci­jos ir lau­kan iš­ne­šu­si sta­liuką, ant ku­rio – juo­du kas­pi­nu per­riš­ta nuo­trau­ka. Jo­je – lieps­no­jan­ti žvakė ir už­ra­šas „Pas­ku­tinė va­ka­rienė 2021.03.16“.
„Da­bar už­dir­ba­me gal tik 15 pro­centų to, ką galė­tu­me“, – sakė ji. Ka­vinė siū­lo die­nos pie­tus, ruo­šia ban­ke­tus, fur­še­tus, ge­du­lin­gus pie­tus, ta­čiau vi­sas mais­tas kol kas – tik iš­si­neš­ti.
„Fortū­na“ sa­vo veiklą pra­dėjo li­kus ke­liems mėne­siams iki pir­mo­jo ka­ran­ti­no pra­džios, tad dar­bas nė ne­spėjo įsi­va­žiuo­ti. Va­di­na­mo­ji pa­ra­ma vers­li­ninkės ir­gi ne­ten­ki­na, ta­čiau ji ak­cen­ta­vo ne pa­ra­mos ar leng­vatų lau­kian­ti: „Tik leis­kit mums dirb­ti“.
Skai­ty­to­jams pri­min­si­me, kad tai ne pir­ma ty­li pro­tes­to ak­ci­ja, ku­rio­je da­ly­vau­ja mais­to sek­to­rius. Į gat­ves prie sa­vo mai­ti­ni­mo įstaigų, lai­ky­da­mi ran­ko­se pla­ka­tus su už­ra­šais „#Laukiame...“, vald­žios dėmesį res­to­ranų, ka­vi­nių, barų, nak­ti­nių klubų dar­buo­to­jai stengė­si at­kreip­ti ir prie­š mėnesį. Ta­da iš plun­giš­kių ak­ci­jo­je da­ly­va­vo tik res­to­ra­nas „Skal­vi­ja“. Šįsyk pro­tes­tuo­ti ry­žo­si dau­giau plun­giš­kių įstaigų. Tie­sa, kai ku­rios būtų pri­si­jun­gu­sios ir pirmąjį kartą, esą tie­siog apie to­kią ak­ciją ne­ži­no­jo ar iš­gir­do per vėlai.