Pavasarį iš pakampių ima lįsti ir teršėjai

Skai­ty­to­jos at­si­ųsta nuo­trau­ka
Kal­niš­kių kai­mo Gi­raitės gatvės pa­kelė­je tris pa­dan­gas pa­likęs as­muo ne­si­var­gi­no jų pri­sta­ty­ti į tam skirtą aikš­telę Jėru­bai­čiuo­se
Artė­ja ba­land­žio mėnuo, kuo­met kei­si­me žie­mi­nes ma­šinų pa­dan­gas va­sa­rinė­mis. Ta­čiau, at­ro­do, kaž­kas šiam se­zo­nui ar­ba ruo­šia­si iš anks­to, ar­ba tie­siog tvar­ko gra­žus, at­lais­vin­da­mi juos nuo ne­rei­ka­lingų daiktų, mat pa­ma­žu ima ver­tis pa­dan­go­mis „pa­puoštų“ pa­ke­lių ir pa­miš­kių vaiz­das. Vieną to­kią nuo­trauką „Že­mai­čiui“ at­siuntė Nau­sod­žio se­niū­ni­jos Kal­niš­kių kai­mo gy­ven­to­ja. Mo­te­riai iš­ki­lo klau­si­mas, kas turėtų pa­si­rūpin­ti Gi­raitės gatvės pa­kelė­je su­krau­to­mis pa­dan­go­mis ir kaip to­kius nie­kadė­jus su­draus­min­ti?

„Ne­rei­kia stir­noms pa­dangų pirk­ti, gau­na vel­tui...“ – elekt­ro­ni­nia­me laiš­ke juo­ka­vo skaitytoja.
Jos at­si­ųsto­je nuo­trau­ko­je ma­ty­ti vie­na ant ki­tos su­krau­tos ir į eglės ka­mieną at­rem­tos trys au­to­mo­bi­lių pa­dan­gos. Jaus­mas toks, kad jas čia at­vežęs žmo­gus norė­jo su­da­ry­ti įspūdį, jog pa­dan­gas pa­lie­ka tvar­kin­gai. Bėda ta, kad ne vie­to­je...
Kur reikėtų kreip­tis, pa­ma­čius tokį vaizdą, ir kas be­šei­mi­nin­kes pa­dan­gas iš pa­ke­lių ir pa­miš­kių ar net miškų tu­ri su­rink­ti bei iš­vež­ti, pa­klausė­me Plungės ra­jo­no sa­vi­val­dybės eko­logės Ro­ber­tos Ja­ku­mienės.
„Už skly­po prie­žiūrą yra at­sa­kin­gas skly­po val­dy­to­jas. Pa­vyzd­žiui, jei yra re­gio­ni­nio ke­lio juos­ta, pa­ke­les tvar­ko „Ke­lių prie­žiū­ra“. Jei­gu pa­dan­gos iš­mes­tos vie­tinės reikšmės ke­lio zo­no­je, jų iš­ve­ži­mu tu­ri pa­si­rūpin­ti se­niū­ni­ja. Jei­gu jos Sa­vi­val­dy­bei pri­klau­san­čio­je žemė­je – iš­vež­ti tu­ri Sa­vi­val­dybė. O pri­va­čia­me skly­pe tvar­ky­tis pri­va­lo pa­ts to skly­po sa­vi­nin­kas“, – paaiš­ki­no eko­logė.
R. Ja­ku­mienė pri­minė, jog per me­tus du kar­tus, kei­čian­tis se­zo­nams, vieną pa­dangų komp­lektą kiek­vie­nas as­muo ga­li pri­sta­ty­ti į Jėru­bai­čiuo­se esan­čią tam skirtą at­liekų pri­ėmi­mo aikš­telę.
„Vi­sa­da prii­ma. Kar­tais net dau­giau nei ke­tu­rias, kad tik žmonės vežtų“, – pa­ti­ki­no eko­logė.
Be to, seną­sias pa­dan­gas ga­li­ma pa­lik­ti ten, kur pir­ko­te nau­jas, ar­ba čia at­vež­ti jas vėliau, mat par­duo­dan­tie­ji padangas au­to­mo­bi­liams pri­va­lo priim­ti ir nu­dėvėtas. Bent dvi pa­dan­gas ga­li­ma pa­lik­ti nu­ma­ty­to­se vie­to­se per Ga­min­tojų ir im­por­tuo­tojų aso­cia­ci­jos bei Sa­vi­val­dybės or­ga­ni­zuo­ja­mas spe­cia­lias ak­ci­jas, apie ku­rias skel­bia­ma spau­do­je.
O jei­gu kam nors kar­tais ky­la ran­ka pa­dan­go­mis at­si­kra­ty­ti ne­leis­ti­no­je vie­to­je, vertėtų ži­no­ti, jog už ap­lin­kos ter­šimą baud­žia­ma. Jas iš­ra­šy­ti tu­ri teisę Sa­vi­val­dybės vie­šo­sios tvar­kos spe­cia­lis­tai ir ap­lin­ko­sau­gi­nin­kai, ku­rie už tokį gam­tos ne­mylė­jimą baud­žia kur kas skaud­žiau. Ži­no­ma, teršė­jas tu­ri būti aiš­kus.
Tai­gi pa­ma­čius pa­dan­go­mis at­si­kra­tan­čius žmo­nes, reikėtų ne­si­bodė­ti juos už­fik­suo­ti, o pa­skui apie tai pra­neš­ti minė­toms įstai­goms.
Kad ne vi­si žmonės dar el­gia­si at­sa­kin­gai, ro­do Sa­vi­val­dybės su­ren­kamų be­šei­mi­nin­kių at­liekų kie­kis. Anot R. Ja­ku­mienės, per­nai to­kių pa­dangų bu­vo su­rink­ta net apie 13 tonų.