Pavasaris kviečia į gamtą

Unsplash nuotrauka
Su­laukę ast­ro­no­mi­nio pa­va­sa­rio pra­džios – ko­vo 21 d., kuo­met vi­suo­se Žemės ru­tu­lio kam­pe­liuo­se die­nos ir nak­ties il­gu­mas su­si­ly­gi­na, o ko­vo 25 d. (per Gand­ri­nes) su džiu­ge­siu su­tikę pir­muo­sius par­skri­du­sius gand­rus, pa­leng­va pra­dėjo­me įsi­lie­ti į pa­va­sa­rinį ritmą, vi­lio­jantį išei­ti į kiemą, mišką, į at­virą erdvę. Tam pui­kiau­siai tin­ka­ma vie­ta – Že­mai­ti­jos na­cio­na­li­nis par­kas (ŽNP). Ja­me yra įreng­tos ir paukš­čių stebė­ji­mo vie­tos, į ku­rias siū­lo­me nu­vyk­ti pra­si­dėjus pa­va­sa­riui. Tai pui­kus lais­va­lai­kio pra­lei­di­mo būdas ar pra­mo­ga vi­sai šei­mai, pa­sta­rai­siais me­tais įtrau­kian­ti vis dau­giau en­tu­ziastų.

Lan­ky­to­jus, ku­riuos ža­vi be­si­būriuo­jan­čių ger­vių tri­mi­tai ar grakštūs van­dens paukš­čiai, kvie­čia­me ap­lan­ky­ti 5 paukš­čių stebė­ji­mo vie­tas.
Pa­kas­tu­vos paukš­čių stebė­ji­mo vie­ta (LKS-94, x-366543, y-6217278). Iš tarp med­žių ir krūmų pa­slėpto ne­di­de­lio na­me­lio ga­li­ma stebė­ti pilką­sias ger­ves, did­žiuo­sius baub­lius, švygž­das, gul­bes ne­by­les ir gul­bes gies­mi­nin­kes, nend­ri­nes ir pie­vi­nes lin­ges, pil­kuo­sius gar­nius, did­žiuo­sius bal­tuo­sius gar­nius, did­žią­sias an­tis, kly­kuo­les, per­kūno ože­lius, re­me­zas, did­žią­sias ir mažą­sias krakš­les, nend­ri­nes star­tas ir dau­gelį kitų. Vie­ni jų Pa­kas­tu­vos pa­tvenk­ti­nia­me ežerė­ly­je tik mai­ti­na­si, ki­ti ir pe­ri.
Pap­la­telės pa­žin­ti­nia­me ta­ke esan­tis ap­žval­gos bokš­te­lis (LKS-94, x-368875, y-6214408). Iš bokš­te­lio at­si­ve­ria pui­ki Sul­te­kio tven­ki­nio bei jį juo­sian­čių miš­kingų šlaitų pa­no­ra­ma. Čia ga­li­ma pa­ma­ty­ti ar iš­girs­ti didįjį baublį, pilkąjį garnį, did­žiąją ant­į, laukį, kly­kuolę, pilkąją gervę, per­kūno oželį, juodąją me­letą, didįjį ir mažąjį margąjį genį, kranklį, vaps­vaėdį, nend­rinę lingę, pa­prastąjį suopį ir ki­tus paukš­čius.
Bars­ty­ta­lių ap­žval­gos bokš­tas (LKS-94, x-367192, y-6225921). Tai šiau­rinė­je Že­mai­ti­jos na­cio­na­li­nio par­ko da­ly­je esan­tis bokš­te­lis. Už­li­pus į 5 m aukštį, ga­li­ma stebė­ti paukš­čius, gy­ve­nan­čius Bars­ty­ta­lių pelkė­je, vie­no­je iš did­žiau­sių so­viet­me­čiu pa­tvenktų pel­kių Že­mai­ti­jos na­cio­na­li­nia­me par­ke. Van­dens, pel­kinės aug­me­ni­jos prie­globstį mėgsta dau­gybė van­dens paukš­čių. Čia ga­li­ma pa­ma­ty­ti, iš­girs­ti ar stebė­ti didįjį baublį, pilkąjį ir didįjį baltąjį garnį, baltąjį gandrą, gulbę gies­mi­ninkę, ru­da­galvę kryklę, did­žiąją ant­į, dry­ža­galvę kryklę, kly­kuolę, nend­rinę lingę, pa­prastąjį suopį, švygždą, laukį, pilkąją gervę, pempę, per­kūno oželį, bras­tinį til­viką ir kitus.
Jo­gaudų ap­žval­gos bokš­tas (LKS-94, x-371776, y-6209139). Iš šio bokš­te­lio ga­li­ma stebė­ti įvai­rius miš­ko paukš­čius: pa­pras­tuo­sius suo­pius, jūri­nius ere­lius, nend­ri­nes lin­ges, iš vie­no van­dens tel­ki­nio į kitą per­skren­dan­čias gul­bes ne­by­les ir gul­bes gies­mi­nin­kes, klau­sy­tis Luo­kos eže­re bau­bian­čio did­žio­jo baub­lio, kitų van­dens ir miš­ko paukš­čių balsų.
Il­gio eže­ro paukš­čių stebė­ji­mo bokš­te­lis (LKS-94, x-364458, y-6210541). Tai 2020 m. at­nau­jin­ta ir pri­tai­ky­ta paukš­čių stebė­ji­mo vie­ta, esan­ti Lau­ma­lenkų kraš­tovaizd­žio draus­ti­ny­je, ant Il­gio eže­ro kran­to. Šio­je vie­to­je ga­li­ma stebė­ti daug rūšių paukš­čių, gy­ve­nan­čių ir pe­rin­čių Il­gio eže­re: mažąjį ar didįjį dan­čias­napį, jūrinį erelį, erelį žu­vi­ninką, nend­rinę lingę, pa­prastąjį suopį, didįjį baublį, kuo­duotąją ant­į, didįjį pilkąjį ir baltąjį garnį, au­suotąjį kragą, gulbę gies­mi­ninkę, gulbę ne­bylę ir kitus.
No­rin­tiems dau­giau su­ži­no­ti apie paukš­čius, gy­ve­nan­čius na­cio­na­li­nia­me par­ke, siū­lo­me par­si­siųs­ti ne­mo­kamą paukš­čių stebė­ji­mo gidą (http://zemaitijosnp.lt/wp-content/uploads/2019/06/pauksciu-ste­be­to­jo-gi­das-znp_pdf-in­ter­ne­te.pdf), pa­siim­ti žiū­ro­nus, šei­mos na­rius ir at­vyk­ti į Že­mai­ti­jos na­cio­na­linį par­ką.

Rūta JUN­DU­LIENĖ
ŽNP Kraš­tot­var­kos sky­riaus geog­rafė