Pernai naujagimių – beveik šimtu mažiau

Unsp­lash nuo­trau­ka
Per­nai gand­rai Plungės ra­jo­ne lankė­si re­čiau
Praėję me­tai į is­to­riją įeis kaip pan­de­mi­niai, kai pa­sau­lis, apim­tas vi­ru­so, ilgą laiką bu­vo it su­stingęs, ap­rimęs. Ne­pai­sant to, gy­ve­ni­mas ne­stovė­jo vie­to­je – žmonės ir to­liau tuokė­si, skyrė­si, gimdė vai­kus, taip gau­sin­da­mi šei­mas. Tie­sa, Plungės ra­jo­ne per­nai vaikų gimė ma­žiau nei prie­š tai bu­vu­siais me­tais, ir ne ke­liais ar de­šim­ti­mis, o be­veik vi­su šim­tu.

Gimė še­šios po­ros dvy­nukų
Plungės ra­jo­no sa­vi­val­dybės Ci­vi­linės met­ri­ka­ci­jos sky­riaus duo­me­ni­mis, 2020 me­tais Plungės ra­jo­ne įre­gist­ruo­ta 315 nau­ja­gi­mių (2019 m. – 412): gimė 164 ber­niu­kai ir 151 mer­gaitė. Tie­sa, iš jų 57 pa­saulį iš­vy­do už­sie­nio ša­ly­se. 14 kūdi­kių pa­gimdė su vai­ko tėvu ne­su­si­tuo­ku­sios ma­mos ir tėvystė nėra pri­pa­žin­ta.
Kai ku­rių tėve­lių džiaugs­mas per­nai bu­vo dvi­gu­bas, mat ra­jo­ne gimė 6-ios dvy­nukų po­ros. Pa­ly­gi­nus su 2019-ai­siais, dvy­nukų 2020 m. taip pat su­mažė­jo, mat anuo­met jų bu­vo 8-ios po­ros. Už­per­nai Plungės ra­jo­ne gimė net try­nukų, o per­nai tri­mis kūdi­kiais ap­do­va­notų tėvų ne­bu­vo.
Jau­niau­sia ma­ma mūsų ra­jo­ne 2020 m. bu­vo še­šio­lik­metė, jau­niau­sias kūdi­kio su­si­laukęs tėtis – 18-os metų. To­kio pa­ties am­žiaus jau­niau­si tėvai re­gist­ruo­ti ir už­per­nai.
Var­dai – ir ge­rai ži­no­mi, ir ma­žai girdė­ti
O sa­vo vai­kus Plungės ra­jo­no gy­ven­to­jai va­di­no ir jau ne pir­mus me­tus po­pu­lia­riais, ir re­čiau pa­si­tai­kan­čiais var­dais. Pernai į pa­saulį Plungės ra­jo­ne at­ėju­sios mer­gaitės daž­niau­siai bus šau­kia­mos Austė­jos, Emi­li­jos, Bar­bo­ros, Ame­li­jos, ber­niu­kai – Ma­to, Lu­ko, Ig­no, My­ko­lo var­dais.
Ma­tyt, norė­da­mi sa­vo vaiką iš kitų išs­kir­ti, kai ku­rie tėve­liai su­teikė ir ma­žiau girdė­tus var­dus. Ir dabar plun­giš­kių šei­mo­se auga Elo­nas, Aro­nas, Ti­mo­nas, Da­re­nas, Ni­das, Aretė, Ka­talė­ja, Au­rilė, Di­jo­ra ir Milė.
Ta­čiau pa­ste­bi­ma, kad ra­jo­no gy­ven­to­jai sa­vo at­ža­las daž­nai pa­va­di­na ir tra­di­ci­niais var­dais – 2020 m. ne­ma­žai ber­niukų ga­vo Ado­mo, Ig­no, Leo­no, Mo­tie­jaus, Jo­no, Vy­tau­to, mer­gaitės – Bar­bo­ros ir Ame­li­jos var­dus.
Ša­lia gi­mi­mo vi­sa­da gre­ta ir mir­tis – toks ne­si­bai­gian­tis gy­ve­ni­mo cik­las. Per­nai ne­te­ko­me 474-ių kraš­tie­čių, o už­per­nai ra­jo­ne už­re­gist­ruo­tos 392 mir­tys, tad mi­ru­siųjų 2020-aisiais bu­vo 82-iem dau­giau. Ne gim­ta­ja­me kraš­te, o už­sie­nio ša­ly­se 2020 m. mirė 12 plun­giš­kių.
San­tuokų su­mažė­jo ne­žy­miai
Nors pra­ėju­sie­ji me­tai bu­vo per­mai­nin­gi ir kai ku­rie įsi­mylėjė­liai, pla­navę jais at­šok­ti ves­tu­ves, nu­tarė lauk­ti ge­res­nių laikų, kai prie sta­lo galės sėsti kar­tu su gau­siu būrių ar­timųjų, vis­gi per­nai į Plungės ra­jo­no sa­vi­val­dybės Ci­vi­linės met­ri­ka­ci­jos sky­rių, baž­ny­čią ar pa­čių pa­si­rinktą vietą (jo­se per­nai įre­gist­ruo­ta 20 san­tuokų) žengė ne­daug ma­žes­nis skai­čius įsi­mylėjė­lių kaip ir už­per­nai.
2020 m. auk­so žie­dus su­mainė 212 po­rų, 2019 m. – 252 po­ros.  62 įsi­mylėjė­lių po­ros sa­vo ap­si­spren­dimą kur­ti šeimą įtvir­ti­no prie­š Dievą – Men­del­se­no mar­šas jiems skambė­jo baž­ny­čio­je. Tie­sa, į baž­ny­čią žengė 27-io­mis po­ro­mis ma­žiau nei už­per­nai, Ci­vi­linės met­ri­ka­ci­jos sky­riu­je skai­čius iš­li­ko be­veik sta­bi­lus.
Pen­kių plun­giš­kių iš­rink­to­ji ar iš­rink­ta­sis – už­sie­nio ša­lių pi­lie­čiai. 10 mūsų ra­jo­no gy­ven­tojų am­žiną meilę pri­siekė už­sie­ny­je.
Per­nai dviem be­si­ku­rian­čioms šei­moms, kad būtų ga­li­ma įtei­sin­ti jų san­tuoką, pri­reikė ne tik tėvų pa­lai­mi­ni­mo, bet ir teis­mo nu­tar­ties, mat tuokė­si pil­na­me­tystės ne­su­laukę jau­nuo­liai.
Turbūt nėra metų, kad jais žmonės ne­si­skirtų. Ne išim­tis ir per­nykš­čiai. Lie­ka tik pa­si­džiaug­ti, kad be­si­ski­rian­čių 2020-ai­siais bu­vo ma­žiau nei 2019-ai­siais – ati­tin­ka­mai 93 ir 116 iš­tuokų. Trys po­ros san­tuo­kas nu­traukė už­sie­nio vals­tybė­se.