Plateliuose varžėsi stipriausi šunys

VšĮ „Stiprūs šu­nys“ nuo­trau­ka
24 ke­tur­ko­jai ga­liū­nai da­ly­va­vo tem­pi­mo rung­ty­se
Šeš­ta­dienį ir sek­ma­dienį Pla­te­liuo­se prie „Ban­gos“ poil­sia­vietės pirmą kartą su­reng­tos var­žy­bos, ku­rio­se sa­vo jėgą, išt­vermę, greitį ir ge­le­žinį cha­rak­terį de­monst­ra­vo ne ko­kie nors ga­liū­nai, ne ristū­nai žir­gai, o ge­riau­siais žmo­gaus drau­gais va­di­na­mi šu­nys. Kar­tu su viešą­ja įstai­ga „Stiprūs šu­nys“ var­žy­bas Že­mai­ti­jo­je su­rengęs plun­giš­kis Lai­mo­nas Za­vec­kis sa­ko, kad šios pa­vy­ko pui­kiai, tad ža­da šunų jėgos var­žy­bas „Že­mai­ti­jos taurė“ mūsų kraš­te or­ga­ni­zuo­ti kas­met – per se­zo­no ati­da­rymą ar už­da­rymą.

Pa­ma­ty­ti ir pa­de­monst­ruo­ti, ką su­ge­ba jų au­gin­ti­niai, į Pla­te­lius su­va­žia­vo šunų mylė­tojų iš vi­sos Lie­tu­vos ir net už­sie­nio. Da­ly­vių su­lauk­ta iš Vil­niaus, Kau­no, Drus­ki­ninkų, kitų miestų, sve­čių iš Lat­vi­jos bei Suo­mi­jos. Šeš­ta­dienį šo­kinė­jo ir ki­tas rung­tis įveik­ti bandė 20 šunų, o sek­ma­dienį 24 ke­tur­ko­jai ga­liū­nai da­ly­va­vo tem­pi­mo rung­ty­se.
Su­si­rin­ku­sie­ji stebė­jo, kaip pa­grin­de ko­vi­nių veis­lių šu­nys – anglų stra­ford­šy­ro bul­ter­je­rai, pit­bu­liai, bul­ter­je­rai, staf­bu­liai ir ki­ti sa­vo ka­te­go­ri­jo­se (tem­pi­mo var­žy­bo­se šu­nys skirs­to­mi pa­gal svorį, o šo­kinė­ji­mo – pa­gal ūgį) šo­ka į tolį, į aukštį, li­pa į sieną, pa­siu­tu­siai grei­tai bėgio­ja ar kuo grei­čiau, įkin­ky­ti į ve­žimėlį su ra­tais, sten­gia­si jį pa­temp­ti 5 met­rus.
Nie­ko ne­girdė­ju­sie­ji apie stip­riųjų šunų var­žy­bas turbūt su­klustų – ar šu­nys skir­ti to­kioms rung­tims? Ta­čiau la­biau pa­si­domėję su­ži­notų, jog „pik­tu­kais“ va­di­namų šunų veislėms būti­nas fi­zi­nis ak­ty­vu­mas. Kaip sakė čem­pio­nu sa­vo au­gin­tinį Kingą išugdęs L. Za­vec­kis, jei su šu­ni­mi kryp­tin­gai ir tiks­lin­gai už­sii­ma­ma nuo pat pra­džių, jis tam­pa pa­čiu ge­riau­siu šei­mos drau­gu, pa­klus­niu ir mie­lu, ro­miai kar­tu su šei­ma tin­giai dryb­san­čiu prie te­le­vi­zo­riaus. Ta­čiau to­kiems ke­tur­ko­jams būti­na „iš­sik­rau­ti“, tam pui­kiai pa­si­tar­nau­ja jėgos tre­ni­ruotės.
Ko rei­kia, kad tokioms var­žy­boms pa­ruoš­tum sa­vo ke­tur­kojį? Dresū­ros, mo­ky­ti pa­klus­nu­mo, spe­cia­liai pa­si­ūdin­ti pet­ne­šas. O be­ne svar­biau­sias da­ly­kas – pa­ruoš­ti am­sių psi­cho­lo­giš­kai.
„Būna, kad vie­nas šuo dvi­gu­bai ma­žes­nis už var­žovą, bet pa­temps di­desnį svorį“, – pa­sa­ko­ja L. Za­vec­kis, pri­si­min­da­mas draugų nykš­tu­kinį pin­čerį. Šu­ne­lis sve­ria per 5 ki­log­ra­mus, o Len­ki­jo­je pa­tempė net 400 ki­log­ramų svorį.
Pla­te­liuo­se vy­ku­sių var­žybų da­ly­viai taip pat bu­vo ge­rai išt­re­ni­ruo­ti, už tai pa­tiems stip­riau­siems ir išt­ver­min­giau­siems skir­tin­go­se ka­te­go­ri­jo­se skir­tos pir­mo­sios ir pri­zinės vie­tos. Svo­rio tem­pi­mo rung­ty­je at­ski­ro­se ka­te­go­ri­jo­se nu­galė­to­jais pri­pa­žin­ti nykš­tu­ki­nis pin­če­ris Ba­ry (Drus­ki­nin­kai), staf­bu­lis Ru­ben (Suo­mi­ja), ame­ri­kie­čių sta­ford­šy­ro ter­je­ras Lor­das (Vil­nius), ame­ri­kie­čių sta­ford­šy­ro ter­je­ras Zig­gy (Drus­ki­nin­kai) bei ame­ri­kie­čių sta­ford­šy­ro ter­je­ras Bu­du­lis Ba­ri­che­lo (Kau­nas).
„Top Dog“ var­žy­bo­se at­ski­ro­se grupė­se pirmą­sias vie­tas pelnė staf­bu­lis Pu­pa Uo­ga iš Ma­žei­kių, ame­ri­kie­čių sta­ford­šy­ro ter­je­ras Blos­som iš Drus­ki­ninkų ir vo­kie­čių avi­ga­nis Luis (Kau­nas).
Plun­giš­kių ir rie­ta­viš­kių au­gin­ti­nių tarp šių­me­ti­nių var­žybų da­ly­vių ne­bu­vo. Kaip sakė or­ga­ni­za­to­rius L. Za­vec­kis, mūsų kraš­te jis be­ne vie­nin­te­lis su sa­vo au­gin­ti­niu už­sii­ma stip­riųjų šunų spor­tu. O ka­dan­gi pa­ts or­ga­ni­za­vo var­žy­bas, lai­ko pa­si­ruoš­ti joms ir su­da­ly­vau­ti jau ne­be­li­ko.
Ta­čiau jei šunų jėgos spor­tas Že­mai­ti­jo­je ims po­pu­liarė­ti, galbūt su­lauk­si­me da­ly­vių ir iš Plungės apy­lin­kių. O kol kas plun­giš­kius vi­so­je Lie­tu­vo­je ir už­sie­ny­je gar­si­na L. Za­vec­kio trejų metų šuo Kin­gas – Bal­ti­jos ša­ly­se ne­nu­ga­li­mas pit­bu­lių mišrū­nas. Nuo vie­nuo­li­kos mėne­sių, kai pra­dėjo da­ly­vau­ti var­žy­bo­se, sa­vo „sąskai­to­je“ Kin­gas tu­ri de­šim­tis laimė­jimų ir pri­zi­nių vietų. Pas­ku­tinė­se var­žy­bo­se, vy­ku­sio­se Len­ki­jo­je, nu­galė­to­ju jis ta­po tarp 180 šunų pa­tempęs did­žiau­sią svorį.