Plungė jau puošiasi Kalėdoms

Plungės sa­vi­val­dybės at­si­ųsta vi­zua­li­za­ci­ja
Šiuos ža­vius di­di­kus iš­vy­si­me prie M. Ogins­kio rūmų
Iki Kalėdų li­kus ma­žiau nei mėne­siui, puoš­tis šventėms pradėjo ir Plungė. „Že­mai­tis“ domė­jo­si, kaip šven­ti­niu lai­ko­tar­piu Plungė at­ro­dys šie­met, kiek tas gro­žis kai­nuos, ka­da su­švis Kalėdų eglė bei į ko­kius šven­ti­nius ren­gi­nius kvies Plungės kultū­ros cent­ras.

 

Iš­lai­dau­ti ne­ža­da

„Kad ir kaip Sa­vi­val­dybė norėtų, jog mies­tas at­ro­dytų itin puoš­niai ir ne­nu­si­leistų did­mies­čiams, di­de­lių nau­jo­vių šie­met ne­bus, nes vi­sos de­ko­ra­ci­jos, ap­švie­ti­mai rei­ka­lau­ja la­bai daug iš­laidų“, – sakė Plungės ra­jo­no sa­vi­val­dybės Kultū­ros, tu­riz­mo ir viešųjų ry­šių sky­riaus pa­tarė­ja Skaistė Sa­do­nytė.
Tie­sa, kalė­dinės nuo­tai­kos bus ne ma­žiau nei per­nai, mat bus nau­do­ja­ma dau­ge­lis anks­čiau įsi­gytų de­ko­ra­cijų, pa­puo­šimų: jau ma­ty­to­mis an­ge­lo spar­no imi­ta­ci­jos ir ki­to­mis de­ko­ra­ci­jo­mis bus da­bi­na­mi švies­tu­vai Vy­tau­to bei J. Tu­mo-Vaiž­gan­to gatvė­se. Sa­vi­val­dybė per­nai įsi­gi­jo įsta­bias ar­kas, per­nai puo­šu­sias Laisvės alėją. Jas šie­met taip pat turė­tu­me iš­vys­ti alė­jo­je.


Kalėdų eglė – po skrais­te

O kaip­gi at­ro­dys svar­biau­sias šven­čių ak­cen­tas – Plungės kalė­dinė eglė? Būda­vo metų, kad mies­to eglės puo­šybą pa­gal pa­teik­tas vi­zua­li­za­ci­jas bal­suo­da­mi galė­da­vo iš­si­rink­ti pa­tys gy­ven­to­jai, ta­čiau šie­met to­kia at­rak­ci­ja ne­pla­nuo­ja­ma.
Kad ir kaip smal­su iš anks­to pa­ma­ty­ti, kaip at­ro­dys Se­na­mies­čio aikštės ka­ra­lienė, Sa­vi­val­dybė tai no­ri iš­lai­ky­ti pa­slap­ty­je iki to mo­men­to, kai gruod­žio 3 dieną ža­lias­karė su­tviks gir­lian­do­mis. No­ri­ma, kad pa­ti įžie­bi­mo aki­mir­ka keltų nuo­stabą.
S. Sa­do­nytė at­skleidė tik tiek, jog, kaip jau tam­pa įpras­ta, eglė ne­bus at­vež­ta iš miš­ko. Ji vi­sa bus kar­ka­sinė. Ir at­ro­dy­sian­ti pa­slap­tin­gai – slėpsis po skrais­te.
Šie­met ją šventėms da­bins UAB „Lu­midė­ja“, Vil­niaus ra­jo­ne re­gist­ruo­ta įmonė, ku­ri, bent jau pa­sta­ruo­sius ke­le­rius me­tus, Plungės eglės nėra puo­šu­si. Šie dar­bai per­nai bu­vo pa­tikė­ti UAB „Guess pro­jek­tai“, o dve­jus me­tus prie­š tai eglės puo­šy­ba rūpi­no­si VšĮ Teks­ti­li­ninkų ir dai­li­ninkų gil­di­ja iš Kau­no.
Per­nykš­te ža­lias­kare plun­giš­kiai bu­vo pa­ten­kin­ti. Tik­riau­siai vaiz­das ne­nu­vils iš šiais me­tais, juo­lab kad eg­lei Sa­vi­val­dybė skirs did­žiau­sią dalį iš šven­ti­nei mies­to puo­šy­bai nu­ma­ty­tos su­mos, šie­met siek­sian­čios apie 14 tūkst. eurų. Tie­sa, per­nai su­tau­pius lėšų nuo dėl pan­de­mi­jos ne­įvy­ku­sios mies­to šventės, kalė­di­nei mies­to puo­šy­bai Sa­vi­val­dybė skyrė net 22 tūkst. eurų.
Eglės įžie­bi­mo dieną – gruod­žio 3-ąją – Se­na­mies­čio aikštė­je įsi­kurs ir šven­tinė mugė. Tik svar­bu pri­si­min­ti, kad ji čia veiks tą vie­nin­telę dieną. Pa­sak S. Sa­do­nytės, anks­tes­niais me­tais kalė­di­nis mies­te­lis lan­ky­tojų lak­da­vo visą prie­ššven­tinį lai­ko­tarpį, ta­čiau ši pra­kti­ka ne­pa­si­tei­si­no.


Bus ga­li­ma pa­si­da­ry­ti gra­žių nuo­traukų

Nors, kaip jau minė­ta, Sa­vi­val­dybė šie­met de­ko­ra­ci­joms neiš­lai­daus, vis dėlto bus ir naujų. Jos ypač pa­tiks as­me­nu­kių ar įprastų nuo­traukų mėgėjams, mat la­bai tiks prie jų įsiam­žin­ti.
Prie­šais M. Ogins­kio rūmus pla­nuo­ja­ma pa­sta­ty­ti dvi ap­švies­tas dva­ri­ninkų figū­ras, ku­rios pa­puoš dvar­vietės te­ri­to­riją. Ki­ta įmant­ri bei šiuo me­tu po­pu­lia­ri de­ko­ra­ci­ja – did­žiu­liai nuo­traukų rėmai, taip pat trauk­sian­tys stab­telė­ti ir įsiam­žin­ti, at­si­ras Se­na­mies­čio aikštė­je prie eglės.
Ir ap­žiū­rint eglę, ir vaikš­čio­jant po mugę ar fo­tog­ra­fuo­jan­tis prie de­ko­ra­cijų Sa­vi­val­dybė ra­gi­na neužt­ruk­ti, kad ne­su­si­da­rytų žmo­nių būre­liai, nes dar gy­ve­na­me pan­de­mi­jos sąly­go­mis ir ne­ga­li­me pa­mirš­ti, kaip svar­bu sau­go­ti vie­ni ki­tus.
O kad mies­tas būtų gra­žus ne tik cent­rinė­je da­ly­je, vi­si kvie­čia­mi puoš­ti sa­vo na­mus, įmo­nes, biu­rus, par­duo­tu­vių vit­ri­nas ir kalė­dinį ža­vesį kur­ti kar­tu.


Įžie­bi­mo va­karą – po­pu­lia­rio­sios kla­si­kos kon­cer­tas

Šventėms ruo­šia­si ir gal­vas, kaip nu­ste­bin­ti Plungę bei mies­to sve­čius, su­ka ne tik Sa­vi­val­dybės dar­buo­to­jai, bet ir kas­met sa­vo iš­mo­ne džiu­gi­nan­tis Kultū­ros cent­ras.
Jo di­rek­to­rius Ro­mas Ma­tu­lis „Že­mai­čiui“ sakė, jog šie­met kalė­di­niai ren­gi­niai mies­te pra­si­dės gruod­žio 3-iąją eg­lutės įžie­bi­mu, o baig­sis kar­tu su Kalė­do­mis.
Prie­šin­gai nei per­nai, kai eglės įžie­bi­mo lai­kas vie­šai net ne­bu­vo skel­bia­mas, sie­kiant, jog žmonės ne­si­bu­riuo­tų, ne­bu­vo ir kon­cer­to, šįmet plun­giš­kiai kalė­dinę nuo­taiką turėtų pa­jaus­ti la­biau. 17 va­landą Se­na­mies­čio aikštė­je jie galės stebė­ti, kaip įvai­rio­mis spal­vo­mis su­tviks Kalėdų me­dis, o at­vykęs Kalėdų Se­ne­lis iš­rinks ir pa­skelbs įspūdin­giau­sio kalė­di­nio sau­sai­nio kon­kur­so nu­galė­to­jus. Tad vi­si ra­gi­na­mi ne­snaus­ti – kep­ti kalė­di­nius sau­sai­nius, de­ko­ruo­ti juos kuo iš­ra­din­giau ir nu­fo­tog­ra­fa­vus at­si­ųsti ar at­neš­ti nuo­trauką į Kultū­ros centrą.
Įžie­bus ža­lias­karę Kultū­ros cent­ras do­va­nos Klaipė­dos vals­ty­bi­nio mu­zi­ki­nio teat­ro so­listų Min­dau­go Ro­jaus ir Bea­tos Ig­na­ta­vi­čiūtės kon­certą, pa­si­ro­dys ir vie­ti­niai ko­lek­ty­vai „He­ra“ bei „Hel­lo“.
Ren­gi­nių ne­trūks ir ki­to­mis die­no­mis visą prie­ššven­tinį metą. Įvai­rių edu­ka­cijų me­tu bus mo­ko­ma, kaip pa­si­ga­min­ti kalė­di­nius žais­liu­kus eg­lu­tei pa­puoš­ti, kaip ir per­nai, veiks Kalėdų Se­ne­lio pa­štas, ma­žie­ji su bal­ta­barzd­žiu galės pa­bend­rau­ti ir te­le­fo­nu. Pa­sak R. Ma­tu­lio, per­nai skam­bu­tis Kalėdų Se­ne­liui bu­vo itin po­pu­lia­ri pra­mo­ga, todėl nu­spręsta, kad ji rei­ka­lin­ga ir šie­met.
Ats­ki­ro­mis die­no­mis Kultū­ros cent­ro lan­guo­se bus „se­ka­mos“ kalė­dinės pa­sa­kos, pla­nuo­ja­mi kalė­di­niai vai­di­ni­mai bei šven­tiš­kai nu­teik­sian­tis gies­mių va­ka­ras prie eglės. Šven­tinė pro­gra­ma, kaip jau įpras­ta, baig­sis gruod­žio 25-osios rytą kalė­di­niu ren­gi­niu.
„Ti­kim, kad nie­kas ne­pa­si­keis, ir vis­kas, kas su­pla­nuo­ta, galės įvyk­ti“, – vylė­si tre­čia­dienį kal­bin­tas R. Ma­tu­lis.