Plungė šventėms dabinsis ypač puošniai

DEL­FI nuo­trau­ka
Šie­met Kalėdų eglės įžie­bi­mo šventės ir fe­jer­verkų neiš­vy­si­me, ta­čiau did­žią­sias metų šven­tes Plungė ža­da su­tik­ti ne­tgi la­biau pa­si­puo­šu­si nei anks­tes­niais me­tais
Ban­dy­da­mi pra­sklai­dy­ti niū­rią ka­ran­ti­no ir lie­tin­go lapk­ri­čio nuo­taiką, šie­met žmonės na­mus Kalė­doms pra­dėjo puoš­ti kaip nie­kad anks­ti, net ne­su­laukę gruod­žio. Neat­si­lie­ka ir mies­tai. Plungė taip pat jau ruo­šia­si da­bin­tis, be­je, ypač puoš­niai. Kalė­di­nis džiaugs­mas turėtų sklis­ti ne tik iš Se­na­mies­čio aikštės, kaip įpras­ta, bet ir iš Laisvės alė­jos. Šie­met visoms nu­ma­tytoms erd­vėms pa­puo­šti Sa­vi­val­dybė ža­da ne­pa­gailė­ti 22 000 eurų.

Puoš­ti galės kiek­vie­nas
Dar­bo grupės kalė­di­nio lai­ko­tar­pio ren­gi­niams or­ga­ni­zuo­ti Plungės mies­te va­dovė Vi­da Sau­ka­lienė „Že­mai­čiui“ at­skleidė, jog šįmet Plungė turėtų at­ro­dy­ti ypač šven­tiš­kai. Va­sarą ne­įvy­ko tra­di­cinė mies­to šventė, todėl esą bu­vo ga­li­ma jai nu­ma­ty­tus, bet at­li­ku­sius pi­ni­gus skir­ti būtent mies­to erd­vių puo­šy­bai šiam šven­ti­niam lai­ko­tar­piui.
Ir per­nai, ir me­tus prie­š tai mūsų mies­to Kalėdų eglę puošė VšĮ Teks­ti­li­ninkų ir dai­li­ninkų gil­di­ja iš Kau­no. Šie­met šie dar­bai pa­tikė­ti UAB „Guess pro­jek­tai“. Ši įmonė pa­si­rūpins ir pa­čiu kar­ka­su eg­lei, ir ša­ko­mis jam ap­dėti, kas anks­čiau bu­vo Plungės se­niū­ni­jos rūpes­tis, ir žais­liu­kais bei šven­tinė­mis gir­lian­do­mis, ir ki­to­mis šven­tinė­mis erdvė­mis.
„Bus gra­ži, jau­ki kalė­dinė eglė“, – pa­ti­ki­no V. Sau­ka­lienė ir pri­minė, jog žais­liu­kus jai pa­rink­ti šie­met ga­lėjo kiek­vie­nas iš mūsų. Spe­cia­liai tam su­kur­to­je in­ter­ne­tinė­je sve­tainė­je ka­le­dosp­lun­ge­je.lt ap­si­lankę gy­ven­to­jai kviesti susikurti savo žaisliuką. Susidomėjimas šia atrakcija buvo didelis, tad visi kone 300 žaisliukų neilgtrukus „išgraibstyti“. Juos su vardais ir pavardėmis ar įmonių bei organizacijų pavadinimais išvysime jau ant eglės. „No­ri­me, kad žmonės jaustų, jog eg­lutę puo­šia­me vi­si drau­ge. Kaip šei­moj, taip ir čia –  kiek­vie­nas už­ka­bi­na sa­vo žais­liuką“, – en­tu­zias­tin­gai pa­sa­ko­jo V. Sau­ka­lienė.

Laisvės alė­jo­je – eg­lu­čių miš­kas
Nau­ja dar ir tai, kad kalė­dinė eglė bus, ga­li­ma sa­ky­ti, šiek tiek iš­ma­ni. Ša­lia jos stovės in­te­rak­ty­vi Kalėdų Se­ne­lio pa­što dėžė, kur vai­kai, įmetę laiš­kus Se­ne­liui ir pa­kėlę akis į eglę, iš­vys ne­regėtų da­lykų – ims keis­tis spal­vos.
Be to, Se­na­mies­čio aikštė­je nu­švis ne tik ža­lias­karė. Aikštė bus daug švie­sesnė ir dėl UAB „Guees pro­jek­tai“ pa­puoštų ap­švie­ti­mo stulpų, vie­nas su ki­tu su­jungtų šven­tinė­mis gir­lian­do­mis.
Šią sa­vaitę turbūt ne vie­nas pa­stebė­jo, kad jau ka­bi­na­mos de­ko­ra­ci­jos ir prie elekt­ros stulpų Vy­tau­to bei pa­grin­dinė­je J. Tu­mo-Vaiž­gan­to gatvė­se.
Vy­tau­to gatvė, kaip ir per­nai, pa­puoš­ta prie­š ke­le­rius me­tus Plungės mies­to se­niū­ni­jos įsi­gy­to­mis an­ge­lo spar­no imi­ta­ci­jos švie­čian­čio­mis de­ko­ra­ci­jo­mis. O pa­grin­di­nei mies­to gat­vei se­niū­ni­ja nu­si­pir­ko naujų, tai­gi anks­čiau dar ne­ma­tytų.
Ne­se­niai at­nau­jin­to­je Laisvės alė­jo­je turėtų „iš­dyg­ti“ eg­lu­čių miš­ke­lis, gir­lian­do­mis su­žib­ti med­žiai, at­si­ras­ti įsta­bios ar­kos. Be­je, jas Sa­vi­val­dybė įsi­gi­jo, tad galės pa­nau­do­ti ir ki­tais me­tais.
Pa­mirš­tas ne­liks ir alė­jos pra­džio­je sto­vin­tis Flo­ri­jo­nas. Kaip sakė V. Sau­ka­lienė, jį ke­ti­na­ma api­pin­ti ad­ven­to vai­ni­ku, degs imi­tuo­ja­mos ad­ven­to žvakės.
„No­ri­si, kad žmonės ne­si­bu­riuotų tik vie­no­je vie­to­je, ieš­ko­da­mi kalė­di­nio džiaugs­mo. Kad būtų ir kitų erd­vių, skleid­žian­čių šven­tinę nuo­taiką“, – kalbė­jo V. Sau­ka­lienė, kar­tu už­si­min­da­ma, kad šiek tiek ki­taip šie­met ruo­šia­si puoš­tis ir pa­ti Sa­vi­val­dybė.
Pa­sak minė­tos dar­bo grupės va­dovės, taip, kaip no­ri­ma da­bin­tis šie­met, Plungė pa­si­puo­šu­si dar nie­kada ne­bu­vo. Vi­lia­ma­si, kad tik vis­kas pa­vyktų, kaip su­pla­nuo­ta.

Eglės įžie­bi­mo lai­ko ne­skelbs
Ža­lias­karė Se­na­mies­čio aikštė­je bus įžieb­ta gruod­žio 4 dieną. Kiek­vie­nais me­tais ši šventė būda­vo pa­ti­ki­ma reng­ti Plungės kultū­ros cent­rui, ku­rį V. Sau­ka­lienė va­di­na did­žiau­siu rams­čiu.
Anot šio cent­ro di­rek­to­riaus Ro­mo Ma­tu­lio, šįmet, de­ja, kaip ir bu­vo ga­li­ma tikė­tis, tą dieną rink­tis prie Kalėdų med­žio aikštė­je nie­kas ne­kvies ir kon­cer­to ne­rengs. Vis­kas dėl pan­de­mi­jos ir įves­to ka­ran­ti­no. Net­gi ne­bus skel­bia­ma va­lan­da, ka­da eglė su­žibės vi­so­mis gra­žiau­sio­mis spal­vo­mis, kad žmonės ne­su­gal­votų rink­tis ir bu­riuo­tis.
Ta­čiau pa­tį įžie­bimą ir Kalėdų Se­ne­lio svei­ki­nimą Plungės kultū­ros cent­ro feis­bu­ko sekė­jai galės tie­sio­giai stebė­ti jo pa­sky­ro­je. Ža­da­ma, kad nuo gruod­žio 4-osios pra­dės veik­ti ir Kalėdų Se­ne­lio pa­štas ir ne­tgi šio bal­ta­barzd­žio te­le­fo­nas. Nu­ro­dy­tu lai­ku at­ėję prie eglės vai­kai galės su Kalėdų Se­ne­liu pa­si­kalbė­ti akis į akį – at­si­liepęs Se­ne­lis pa­si­ro­dys vai­kams, ži­no­ma, per nuo­tolį.
Kiek­vieną sa­vaitę Kalėdų Se­ne­lis tie­sio­gi­nių trans­lia­cijų me­tu rengs ap­žvalgą ir bend­raus su vai­kais. Apsk­ri­tai tar­puš­ven­čiu ža­da­ma daug tie­sio­gi­nių trans­lia­cijų, laidų. Bus ren­ka­mi ir sma­giau­si bei ki­to­kie išs­kir­ti­niai svei­ki­ni­mai.

Ieš­ko­ti šven­ti­nių ob­jektų – po miestą ir ra­joną
Su eg­lutės įžie­bi­mu, kaip pa­sa­ko­jo R. Ma­tu­lis, pra­dės „riedė­ti“ di­die­ji ir ma­žie­ji Kalėdų ra­tai. Tie, kas pa­si­rinks mažąjį ratą, bus kvie­čia­mi ieš­ko­ti nu­ro­dytų šven­tiš­kai pa­puoštų erd­vių ar ob­jektų Plungė­je, fo­tog­ra­fuo­tis prie jų ir nuo­trau­kas siųs­ti Kultū­ros cent­rui. Taip bus ga­li­ma laimė­ti įvai­rių pri­zų.
O di­dy­sis Kalėdų ra­tas nu­si­drieks per visą ra­joną. Jį Plungės kultū­ros cent­ras ren­gia kar­tu su Tu­riz­mo in­for­ma­ci­jos cent­ru. Anot R. Ma­tu­lio, svars­to­ma čia nu­ro­dy­ti tik ke­letą kalė­di­nių ob­jektų – mies­te­lių aikš­tes ir pa­na­šiai. Ki­tus bus siū­lo­ma ras­ti, iš­si­rink­ti ir prie jų įsiam­žin­ti pa­tiems šio žai­di­mo da­ly­viams. Ži­no­ma, už tai vėlgi lauks pri­zai.

Ra­gi­na puoš­tis ir pa­tiems
Kultū­ros cent­ras ža­da, jog šie­met jo kie­me­lis bus itin puoš­nus ir dar di­des­nis nei anks­tes­niais me­tais. „Žmonės čia galės pa­sėdėti, pa­būti, nu­si­pa­veiks­luo­ti“, – sakė R. Ma­tu­lis.
Ku­riant mies­te jau­kią šven­tinę at­mos­ferą,  Kultū­ros cent­ras kvie­čia pri­si­dėti  ir pa­čius gy­ven­to­jus, įmo­nes bei įstai­gas – ap­švies­ti, pa­puoš­ti sa­vo lan­gus, biu­rus, vit­ri­nas gir­lian­do­mis, Kalėdų vai­ni­kais ar ki­ta at­ri­bu­ti­ka, kad vi­sa­me mies­te, kiek­vie­na­me lan­ge būtų jun­ta­ma Kalėdų dva­sia.
Iš­ra­din­giau­sius, gau­siau­siai pa­si­puo­šu­sius ža­da­ma ap­do­va­no­ti ver­tin­gais pri­zais.
„Ne­ži­nau, kiek at­si­šauks, bet norėtų­si, kad Plungė­je būtų ga­li­ma jaus­tis kaip Eu­ro­po­je, kaip ma­ža­me Bel­gi­jos mies­te­ly­je: gatvės ži­ba, bliz­ga, vi­si kie­mai pa­puoš­ti“, – tu­ri viltį R. Ma­tu­lis.