Aikštelė miesto centre – ne automobilių turgus

Gin­tarės KAR­MO­NIENĖS nuo­trau­kos
Tik gavęs ko­mi­si­jos lei­dimą, vers­li­nin­kas ženklą iš­kart ir pa­statė
Nie­kam nėra pa­slap­tis, kad Plungė­je, ypač mies­to cent­re, pa­si­sta­ty­ti au­to­mo­bilį prie ko­kios įstai­gos ar par­duo­tuvės ne­re­tai tam­pa iššū­kiu. Be­ne su­dėtin­giau­sia ras­ti ma­ši­nai vie­tos at­va­žia­vus į aikš­telę, esan­čią prie pa­sta­to Se­na­mies­čio a. 1, kur vei­kia IKI pre­ky­bos cent­ras, ki­tos par­duo­tuvės. Ir ne dėl to, kad čia nuo­lat knibždė­te knibždėtų ap­tar­nau­jan­čio trans­po­ro ir klientų au­to­mo­bi­lių. Bėda – pa­ro­mis ar dar il­ges­niam lai­kui šio­je aikš­telė­je pa­lie­ka­mos ma­ši­nos. Yra net to­kių, ku­rios čia sto­vi su už lan­go stik­lo už­kiš­tu skel­bi­mu, kad jos yra par­duo­da­mos. Dėl šios pro­ble­mos aikš­telės šei­mi­nin­kas – UAB „Pa­ri­bys“ – kreipė­si į Sau­gaus eis­mo or­ga­ni­za­vi­mo ko­mi­siją.

Kaip jau minė­ta, ir ko­mer­cinės pa­tal­pos, ir žemės skly­pas, ku­ria­me įreng­ta au­to­mo­bi­lių aikš­telė, pri­klau­so bend­ro­vei „Pa­ri­bys“, tad į ko­mi­siją kreipė­si bend­rovės di­rek­to­rius Vy­tau­tas And­riuš­ka.

Jis juo­du ant bal­to išdėstė pa­gei­da­vimą aikš­telė­je pa­si­sta­ty­ti ke­lio ženklą, nu­ro­dantį ri­botą stovė­ji­mo laiką – iki va­lan­dos. Tie­sa, prie jo būtų pri­tvir­tin­ta pa­pil­do­ma len­telė, by­lo­jan­ti, kad stovė­ji­mo ap­ri­bo­ji­mas ga­lio­ja tik dar­bo die­no­mis nuo 8 iki 17 va­lan­dos.

Di­rek­to­rius raš­te išdėstė, kad Se­na­mies­čio a.1 esan­čia­me pa­sta­te vei­kia pre­ky­bos cent­ras IKI, „Tech­no­ra­ma“, dra­bu­žių bei ava­lynės par­duo­tuvė, gro­žio sa­lo­nas. Vi­si nuo­mi­nin­kai skund­žia­si, kad jų klien­tai ne­ga­li pa­tek­ti į au­to­mo­bi­lių stovė­ji­mo aikš­telę.

Prob­lemų ne­va ky­la ir tiekė­jams, ku­rie, at­vežę pre­kes, ir­gi vargs­ta, nes aikš­telė – sau­sa­kim­ša ma­šinų, truk­dan­čių pri­va­žiuo­ti prie iš­sik­ro­vi­mo rampų.

„Ne­nor­ma­lu, kad mums nuo­sa­vybės tei­se pri­klau­san­čiu skly­pu kaip nuo­sa­vu nau­do­ja­si gre­ta gy­ve­nan­tys ar­ba verslą tu­rin­tys as­me­nys, sa­vo au­to­mo­bi­lius čia lai­kan­tys ilgą laiką, kar­tais – ne­pert­rau­kia­mai. Vie­nas au­to­mo­bi­lis sto­vi ne­ju­di­na­mas jau dau­giau nei pusę metų, ant jo lan­go užk­li­juo­tas skel­bi­mas, kad ma­ši­na – par­duo­da­ma.

Prie įva­žia­vi­mo į au­to­mo­bi­lių stovė­ji­mo aikš­telę buvo pa­sta­ty­tas ke­lio ženk­las „Re­zer­vuo­ta stovė­ji­mo vie­ta“. V. And­riuš­ka pra­šė lei­di­mo šio ženk­lo vie­to­je įsi­reng­ti kitą – „Stovė­ji­mo ri­botą laiką vie­ta“ (vie­nai va­lan­dai) su pa­pil­do­ma len­te­le „Ga­lio­ji­mo lai­kas dar­bo die­no­mis“ minė­to­mis va­lan­do­mis.

Posėd­žia­vu­sie­siems toks pra­šy­mas ne­pa­si­rodė iš pirš­to lauž­tas. Juo­lab kad „Pa­ri­bys“ yra skly­po sa­vi­nin­kas. Tad bend­rovė sa­vo val­do­se tu­ri teisę elg­tis, kaip jai rei­ka­lin­ga.

Tam ne­prieš­ta­ra­vo ir Plungės ra­jo­no ko­mi­sa­ria­to Veik­los sky­riaus tyrė­jas Vai­das Kur­mis. Tik, jo nuo­mo­ne, minė­ta­sis ke­lio ženk­las pro­ble­mos neišspręs. Esą būti­na, kad kaž­kas kont­ro­liuotų, kiek konk­re­ti ma­ši­na aikš­telė­je s­to­vi. Šiam tiks­lui, pa­sak pa­reigū­no, pa­si­tar­nautų stebė­ji­mo sis­te­ma, ku­ria turėtų pa­si­rūpin­ti pa­ti bend­rovė.

Dar pa­reigū­nas sakė, kad vai­ruo­to­jai, pa­lik­da­mi sa­vo trans­por­to prie­mo­nes aikš­telė­se, ku­rio­se ri­bo­ja­mas stovė­ji­mo lai­kas, ant prie­taisų sky­de­lio pri­valėtų pa­lik­ti la­pelį su in­for­ma­ci­ja, ka­da jis at­vy­ko ir pa­li­ko au­to­mo­bilį.

Apie to­kią pra­ktiką ti­ki­no ži­nan­tis ir Sa­vi­val­dybės spe­cia­lis­tas vie­ša­jai tvar­kai An­ta­nas Ged­ri­mas. Pa­sak jo, Tel­šių vai­ruo­to­jai jau se­niai taip el­gia­si. Jie esą jau ži­no, kad ne­pa­likęs to­kio la­pe­lio ga­li už­sit­rauk­ti 15-os eurų baudą.

Kol kas apie to­kią pra­ktiką ko­mi­si­ja tik pa­dis­ku­ta­vo, pa­lik­da­ma atei­čiai. O bend­rovės „Pa­ri­bys“ pra­šymą nu­spręsta ten­kin­ti. Gavęs ko­mi­si­jos lei­dimą, ne­bes­naudė ir bend­rovės di­rek­to­rius. Jis pa­si­rūpi­no, kad reik­lain­gas ke­lio ženk­las kuo grei­čiau at­si­rastų minė­to­je aikš­telė­je.

Da­bar įva­žiuo­ti į ją pro­blemų nėra. Pas­ta­čius ženklą, aikš­telė­je – vos vie­na ki­ta ma­ši­na, tad ji nė iš to­lo ne­bep­ri­me­na nuo­sa­vo kie­mo, ku­ria­me au­to­mo­bi­liai sto­vi ilgą laiką ne­pa­ju­di­na­mi, ar ma­šinų tur­gaus.

„Žemaičio“ nuotr.
A. Ged­ri­mas (dešinėje) aiš­ki­no, kad Tel­šiuo­se pa­lik­ti la­pe­lius su at­vy­ki­mo lai­ku – įpras­ta pra­kti­ka

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.