Rū­tos LAU­RI­NAI­TIE­NĖS nuo­trau­ka
Ait­rio­mis me­džia­go­mis už­terš­tas grun­tas pra­dė­tas kas­ti ne­del­siant – jau tre­čia­die­nį
Pirmadienį plun­giš­kiai mies­te užuo­dė ne­ma­lo­nų kva­pą. Bet šį­kart jis skli­do ne iš Var­ka­liuo­se esan­čių kiau­lių fer­mų, kaip daž­nai bū­da­vo. Ir ne sru­to­mis dvo­kė, o du­jo­mis... Kva­pas bu­vo jau­čia­mas tik šiau­ri­nė­je mies­to da­ly­je, bet stip­riau­sias jis bu­vo prie da­bar re­konst­ruo­ja­mo bu­vu­sio mū­sų laik­raš­čio re­dak­ci­jos pa­sta­to, Da­riaus ir Gi­rė­no gat­vė­je, bei ša­lia esan­čios bu­vu­sios pie­ni­nės te­ri­to­ri­jo­je.

Stip­rų du­jų kva­pą užuo­dę prie kriok­lio vaikš­čio­ję žmo­nės, par­ko lan­ky­to­jai, net pro ša­lį va­žia­vu­sie­ji skam­bu­čiais api­py­lė tiek Bend­rą­jį pa­gal­bos cent­rą, tiek Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės eko­lo­gę. Kreip­ta­si ir į ci­vi­li­nės sau­gos spe­cia­lis­tą. Juk ma­ža ką – su du­jo­mis juo­kau­ti ne­ver­ta. Juo­lab kad kva­pas bu­vo jau­čia­mas ne vie­ną die­ną.

Bu­vu­sį „Že­mai­čio“ pa­sta­tą, ku­ris ne­tru­kus virs pra­ban­giu vieš­bu­čiu, įsi­gi­jusios UAB „Alda Silver“ bendraturtis Juo­zas Ra­ma­naus­kas „Že­mai­čiui“ sa­kė, kad du­jas pir­miau­sia užuo­dęs jis pa­ts. Ne­del­siant apie tai pra­ne­šęs ati­tin­ka­moms tar­ny­boms. Esą re­konst­ruo­jant pa­sta­tą ša­lia jo bu­vo ras­tos ke­tu­rios po­že­mi­nės du­jų tal­pyk­los, už­si­li­ku­sios dar nuo so­viet­me­čio. Vie­no­je jų bu­vo li­kęs ne­di­de­lis kie­kis du­jų.

„Gal apie pu­sę ku­bo jų ten bu­vo, ne dau­giau “, – aiš­ki­no J. Ra­ma­naus­kas.

Jau tą pa­čią die­ną, pir­ma­die­nį, kai tik ne­ma­lo­nus kva­pas bu­vo užuo­stas, po­že­mi­nės du­jų tal­pyk­los bu­vo iš že­mės iš­kas­tos ir ne­del­siant iš­vež­tos. Ka­dan­gi jos, kaip jau mi­nė­ta, – dar so­vie­ti­nių lai­kų pa­li­ki­mas, bu­vo ge­ro­kai su­trū­ni­ju­sios. Tad ka­sant že­mę re­konst­ruk­ci­jos dar­bų me­tu už­te­ko jas vos pa­ju­din­ti – ir tal­pyk­lo­se bu­vu­sios me­džia­gos pa­skli­do ant že­mės. Jų ait­rų kva­pą gy­ven­to­jai ir užuo­dė.

Pa­sak Sa­vi­val­dy­bės eko­lo­gės Ro­ber­tos Ja­ku­mie­nės, nors kva­pas ir bu­vo ait­rus, apie pa­vo­jų jis ne­si­gna­li­zuo­ja. Mat tai tie­siog į be­kva­pes du­jas įmai­šo­mos ait­raus kva­po me­džia­gos, ku­rioms pa­skli­dus žmo­gus tu­rė­tų su­si­rū­pin­ti dėl du­jų nuo­te­kio.

Eko­lo­gė taip pat pa­ti­ki­no, kad jo­kio pa­vo­jaus nė­ra – nei žmo­gui, nei gam­tai. Tą nu­sta­tė ant­ra­die­nį ir tre­čia­die­nį prie re­konst­ruo­ja­mo pa­sta­to įver­tin­ti si­tua­ci­jos lan­kę­si tiek pa­ti R. Ja­ku­mie­nė, tiek Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos vyr. spe­cia­lis­tas ci­vi­li­nei sau­gai Vid­man­tas Mon­čys, vie­šo­sios tvar­kos pa­rei­gū­nas An­ta­nas Ged­ri­mas, Vi­suo­me­nės svei­ka­tos cent­ro, Prieš­gais­ri­nės ap­sau­gos ir gel­bė­ji­mo, ap­lin­kos ap­sau­gos spe­cia­lis­tai.

Ne­pai­sant to, J. Ra­ma­naus­kui rei­kės pa­si­rū­pin­ti, kad už­terš­to grun­to jo skly­pe ne­lik­tų. Nes ait­rio­mis me­džia­go­mis pri­so­tin­tas grun­tas kva­pą ga­li skleis­ti kad ir dvi sa­vai­tes, tad meis­tie­čiams dar il­gai tek­tų kęs­ti jo dvo­ką.

Grun­tas kas­ti pra­dė­tas dar be­si­lan­kant vi­soms mi­nė­toms tar­ny­boms. Tre­čia­die­nį kal­bin­tas skly­po sa­vi­nin­kas sa­kė, kad, ne­prik­lau­so­mai nuo to, ką pa­ro­dys mė­gi­nių ty­ri­mo re­zul­ta­tai, grun­tas bus iš­ga­ben­tas į at­lie­kas tvar­kan­čią UAB „Tok­si­ka“.

„Vis­ką sten­gia­mės at­lik­ti kuo grei­čiau ir pa­gal vi­sus rei­ka­la­vi­mus. Ir iš­ke­liant du­jų tal­pyk­las bu­dė­jo gais­ri­nin­kai, kad vis­kas bū­tų at­lik­ta sau­giai“, – pa­ti­ki­no J. Ra­ma­naus­kas, pa­brėž­da­mas, kad jo­kio pa­vo­jaus ne­bė­ra.

Rū­tos LAU­RI­NAI­TIE­NĖS nuo­trau­ka
Priė­jus prie šios dar­bi­nin­kų ma­ši­nos, kur su­dė­ta dar­bams at­lik­ti rei­ka­lin­ga įran­ga, at­ro­dė, lyg čia ką tik bū­tų spro­gęs du­jų ba­lio­nas... Kaip sa­kė dar­bų vyk­dy­to­jas, iš to­lo du­jo­mis dvo­kia ir dar­bi­nin­kų dra­bu­žiai