Alsėdžiuose parduotas net ir... skraidantis kilimas

Li­nos MA­TU­ZIE­NĖS nuo­trau­kos
Įvai­rių ran­kų dar­bo ga­mi­nių vie­tos gy­ven­to­jai auk­cio­nui su­ne­šė ke­lias de­šim­tis
Praė­ju­sį sek­ma­die­nį po šv. Mi­šių Al­sė­džių pa­ra­pi­jos sa­lė­je vy­ko įdo­mūs da­ly­kai. Iš anks­to ant sie­nos su­ka­bin­tos megz­tos ir ner­tos šle­pe­tės, ko­ji­nės, ša­li­kai, ke­pu­rės, ser­ve­tė­lės, ma­žuo­se mai­še­liuo­se pui­ka­vo­si aus­ka­rai ir pa­ka­bu­kai, ant pa­ky­lų iš­dė­lio­tos ka­lė­di­nės žva­ki­dės, sta­lo puoš­me­nos. Bu­vo ir ska­nės­tų: ža­liai glais­ty­tų ša­ko­čių, obuo­lių sū­rių, na­mi­nės duo­nos ke­pa­liu­kų. Sce­ną puo­šė di­de­li pa­veiks­lai.
Vi­sos gė­ry­bės bend­ruo­me­nės žmo­nių pa­ga­min­tos vie­nam tiks­lui – pa­dė­ti su­rink­ti rei­kia­mą su­mą, kad Al­sė­džių baž­ny­čia nu­švis­tų nau­jais lan­gais.
Al­sė­diš­kiams ne­trū­ko azar­to ir no­ro pri­si­dė­ti prie nau­jų baž­ny­čios lan­gų

Į auk­cio­ną prieš ke­lias sa­vai­tes skra­ju­tė­mis bu­vo pa­kvies­ti mies­te­lio žmo­nės. Kle­bo­nas To­mas Žli­bi­nas džiau­gė­si, kad ši­ta­me ren­gi­ny­je ge­ra­no­riš­kai ir la­bai ak­ty­viai da­ly­vau­ja vi­sos pa­ra­pi­jos žmo­nės. Ma­lo­niai džiu­gi­no mo­kyk­los vai­kų kar­tu su so­cia­li­ne pe­da­go­ge Au­re­li­ja Au­gus­ti­nie­ne pa­ruoš­tos ka­lė­di­nės do­va­nė­lės, ran­ko­mis siū­ti žais­liu­kai, sau­sai­nu­kai, ku­riuos mie­lai pir­ko su­si­rin­ku­sie­ji. Taip ir mo­ki­niai pri­si­dė­jo prie bend­ro tiks­lo.

Po šv. Mi­šių į sa­lę atė­ju­sie­ji bu­vo vai­ši­na­mi pa­ty­ru­sios šei­mi­nin­kės Ja­ne­lės Au­gus­ti­nie­nės vir­ta ko­še, ga­lė­jo at­si­gai­vin­ti įvai­riais gė­ri­mais. Net du sta­lai bu­vo nu­krau­ti bend­ruo­me­nės mo­te­rų pa­ga­min­to­mis gė­ry­bė­mis. Žmo­nės jau­tė­si kaip na­mie, bet sy­kiu neuž­mir­šo, kad su­si­rin­ko kil­naus tiks­lo var­dan. Tur­būt kiek­vie­nas bu­vo nu­ma­tęs, ko­kią su­mą ga­li paau­ko­ti. Pert­rau­kų me­tu dai­na­vo Al­sė­džių cho­ras, pia­ni­nu gro­jo Kris­ti­nos Kond­ra­ta­vi­čie­nės pa­reng­tos mer­gai­tės.

Auk­cio­ną pra­dė­ju­si gim­na­zi­jos at­sto­vė Dai­va Gra­ma­lie­nė su­kvie­tė ant sce­nos vi­sų Al­sė­džių įstai­gų va­do­vus ir Plun­gės me­rą. Jie iš­si­trau­kė at­vi­ru­kus su daik­tų pa­va­di­ni­mais. Juos tu­rė­jo par­duo­ti. Na, ir pra­si­dė­jo!

Šis auk­cio­nas tik­rai bu­vo ne­tra­di­ci­nis: to­kios nuo­sta­bios rek­la­mos pa­pras­toms kumš­ti­nėms pirš­ti­nėms ar ko­ji­nėms nie­kas tik­rai ne­bu­vo gir­dė­ję. O kai pa­gy­ri­mai ran­kų dar­bui skam­ba iš me­ro Aud­riaus Kli­šo­nio ar jo pa­ta­rė­jo, bend­ruo­me­nės pir­mi­nin­ko Žyd­rū­no Pu­raus­kio lū­pų, tas daik­tas įgau­na auk­so ver­tę.

To įro­dy­mas – vai­kiš­kos ko­ji­nai­tės, par­duo­tos už 60 eu­rų. Obuo­lių sū­rių ir ša­ko­čių ver­tė ki­lo tri­gu­bai. Ži­no­ma, daug daik­tų įsi­gi­jo ir pa­tys „pre­kei­viai“, su­kel­da­mi žiū­ro­vų ova­ci­jas ir juo­ką. Jo ne­trū­ko ir me­rui su žmo­na Ine­sa var­žan­tis dėl ko­ji­nai­čių.

Hu­mo­ro jaus­mo ne­sto­ko­jan­tis bu­vo ir pa­stip­ri­ni­mas – Al­sė­džiuo­se gy­ve­nan­tis li­go­ni­nės di­rek­to­rius An­ta­nas Mar­tu­se­vi­čius, su­ge­bė­jęs par­duo­ti daik­tų už ne­men­ką su­me­lę.

Tą die­ną iš vi­so paau­ko­ta apie 4 000 eu­rų. Pa­si­bai­gus auk­cio­nui vi­si bu­vo pa­kvies­ti pa­ska­nau­ti pui­kios kon­di­te­rės al­sė­diš­kės Vir­gi­ni­jos Ba­ra­naus­kai­tės iš­kep­to di­džiu­lio tor­to. Žmo­nės skirs­tė­si džiaug­da­mie­si, kad ga­lė­jo pri­si­dė­ti prie kil­naus tiks­lo, o tuo pa­čiu įsi­gi­jo rei­ka­lin­gų daik­tų. „Ne kas­dien juk ga­li nu­si­pirk­ti skrai­dan­tį ki­li­mą!“ – džiau­gė­si azar­tiš­kai auk­cio­ne da­ly­va­vu­si ir daug paau­ko­ju­si ūki­nin­ko An­ta­no Sta­nio šei­ma.