Ant Plun­gės eg­lės at­gi­mė žie­mos žais­lai

Gin­ta­rės KAR­MO­NIE­NĖS nuo­trau­ka
Penk­ta­die­nį Plun­gė­je su­ži­bo šven­ti­nė ža­lias­ka­rė
Sa­vait­ga­lį ša­lies di­die­ji mies­tai pa­si­puo­šė šven­ti­nė­mis eg­lė­mis. Iš­da­bin­ta ka­lė­di­nė ža­lias­ka­rė penk­ta­die­nio va­ka­rą su­ži­bo ir Plun­gės mies­te. „Žie­mos žais­lais“ pa­va­din­ta eg­lė tra­di­ciš­kai įkur­din­ta Se­na­mies­čio aikš­tė­je.

Ko­kia ža­lias­ka­rė šiais me­tais puoš Plun­gę, spren­dė spe­cia­li ko­mi­si­ja. Ji ir pa­si­rin­ko eg­lę „Žie­mos žais­lai“. Ji, kaip ir per­nai, – kar­ka­si­nė. Pag­rin­di­nis jos ak­cen­tas – pri­si­mi­ni­mais į vai­kys­tę nu­ke­lian­tys žais­lai: ark­liu­kai, kan­ko­rė­žiai, na­me­liai, eg­lu­tės.
Ka­lė­dų lau­ki­mo pra­džią mū­sų mies­te pa­skel­bė ne tik šven­ti­niu „rū­bu“ pa­si­da­bi­nu­si ža­lias­ka­rė, bet ir jos įžie­bi­mą ly­dė­ju­si šven­tė, į ku­rią at­vy­ko pa­ts Ka­lė­dų se­ne­lis su die­ną plun­giš­kių vai­kų iš­dai­lin­tu au­to­bu­siu­ku.
Lie­taus ne­pa­bi­jo­ju­sių ir gau­siai į mies­to cent­rą su­si­rin­ku­sių plun­giš­kių penk­ta­die­nio va­ka­rą lau­kė ir įsi­min­ti­nas kon­cer­tas, do­va­no­tas vai­kų cho­ro „Sau­lės vai­kai“ bei dai­ni­nin­ko Dei­vi­do Nor­vi­lo.
O ko­kia šven­tė be fe­jer­ver­kų?! Jie bu­vo iš­ties įspū­din­gi, kaip ir ža­lias­ka­rės pa­šo­nė­je nu­švi­tęs ka­lė­di­nis fon­ta­nas. Jau­kią at­mos­fe­rą Se­na­mies­čio aikš­tė­je jau ant­rus me­tus pa­si­sten­gė su­kur­ti ir Plun­gės kul­tū­ros cent­ras, sa­vo priei­gas iš­da­bi­nęs dau­gy­be žyb­sin­čių lem­pu­čių, švie­čian­čiais me­de­liais, ša­lia ku­rių – suo­liu­kai gra­žiai žie­mos fo­tog­ra­fi­jai.
Kul­tū­ros cent­ras pa­si­rū­pi­no ir prieš­šven­ti­ne pro­gra­ma, tad plun­giš­kių bei mies­to sve­čių iki di­džių­jų me­tų šven­čių lauks dau­gy­bė įvai­riau­sių ren­gi­nių. An­tai jau šį penk­ta­die­nį bus ati­da­ry­ta Ka­lė­dų alė­ja. Dar po sa­vai­tės, gruo­džio 13 d., pra­dės veik­ti mies­te­lė­nų ke­pyk­lė­lė. Žo­džiu, ren­gi­nių ne­trūks nei ma­žiems, nei di­de­liems.