Iki egzaminų – šimtas dienų

Nuot­rau­ka iš S. Na­ru­ta­vi­čiaus gim­na­zi­jos feis­bu­ko pa­sky­ros
Alsė­diš­kiai abi­tu­rien­tai kar­tu su sa­vo auklė­to­ju
Nors daug kas sa­ko, jog va­sa­rio mėne­sio nie­kas ne­įsi­vaiz­duo­ja be Meilės die­nos, moks­lei­viai su tuo pa­si­gin­čytų. Jiems pa­sku­ti­nis žie­mos mėne­sis aso­ci­juo­ja­si su links­ma šim­ta­die­nio šven­te, ku­rio­je ne­trūksta sma­gios nuo­tai­kos, gra­žių pa­linkė­jimų bei pamąs­tymų apie vos už šim­to dienų jų lau­kian­čius abitū­ros eg­za­mi­nus. Pir­mo­sios šim­ta­die­nio šventę pa­minė­jo Plungės „Saulės“, Že­mai­čių Kal­va­ri­jos Mo­tie­jaus Va­lan­čiaus, Ku­lių ir Alsėd­žių Sta­nis­lo­vo Na­ru­ta­vi­čiaus gim­na­zi­jos.

Did­žiau­sia šventė – „Saulės“ gim­na­zi­jo­je

Kaip ir kas­met, did­žiau­sia šventė su­reng­ta „Saulės“ gim­na­zi­jo­je, ku­rio­je šie­met mo­ko­si 176 abi­tu­rien­tai. Tai – jau 52-oji gim­na­zistų lai­da. Įsi­min­tiną šventę jai su­rengė tre­čios gim­na­zinės klasės moks­lei­viai. Jų iš­ra­din­gu­mo dėka gim­na­zi­ja penk­ta­dienį vir­to Las Ve­ga­su, o salė – ka­zi­no.

Koks šim­ta­die­nis be įvai­riau­sių už­duo­čių abi­tu­rien­tams, sma­gios mu­zi­kos ir šo­kių? Spal­vin­gu­mo šven­tei su­teikė ir iš­raiš­kin­ga jos da­ly­vių ap­ran­ga. Išs­kir­ti­niu įvaizd­žiu šven­tinį va­karą vi­sus nu­ste­bi­no ir gim­na­zi­jos di­rek­to­rius Al­gi­man­tas Bud­rys, ku­rio svei­ki­ni­mo žod­žių abi­tu­rien­tai lau­kia it „pa­lai­mi­ni­mo“.

„Mie­li abi­tu­rien­tai, lin­kiu jums iš kortų ka­ladės išt­rauk­ti tūzą. Būki­te sa­vo gy­ve­ni­mo tūzais! Gra­ži die­nos pra­džia kal­ba apie būsimą jūsų, 52-osios abi­tu­rientų lai­dos, sėkmę. O kad vi­sos sėkmės jus pa­siektų, stip­riai jas su­spaus­ki­te del­nuo­se! Jūsų Las Ve­ga­sas su­ka­si ru­letė­je. Kas išk­ris? Rau­do­nas 100-tu­kas – pui­ku! Rei­kia kar­to­ti su­kimą, su­ki­te. Su­ki­te taip, kad sėkmė at­si­suktų į jus“, – svei­kin­da­mas abi­tu­rien­tus kalbė­jo mo­kyk­los va­do­vas.

Jis ne­pa­mi­ršo ir jų kla­sių auklė­tojų: „Mie­lo­sios auklė­to­jos, abi­tu­rientų bi­tutės – Re­na­ta Gu­die­ne, Li­gi­ta Er­mi­nai­te, Ilo­na Sta­sy­tie­ne, Ri­ta Bar­niš­kie­ne, Ra­mu­te Da­mu­lie­ne ir Jo­lan­ta Ma­žuk­ne – su­kitės kar­tu su sa­vo auklė­ti­niais. Li­ko 100-as pa­čių svar­biau­sių aki­mirkų. Ves­ki­te juos iki ga­lo. Te­gul auklė­ti­niai būna drąsūs.“

Ats­ki­rai bu­vo pa­svei­kin­tas abi­tu­rien­tas Ro­kas Smil­ge­vi­čius, tądien šventęs sa­vo gim­ta­dienį.

Šventė ir ki­tos gim­na­zi­jos

Tą pa­čią dieną šim­ta­dienį gra­žiais ren­gi­niai įpras­mi­no ir Ku­lių gim­na­zi­ja, šiais moks­lo me­tais į platų gy­ve­nimą iš­lei­sian­ti vie­nuo­li­ka abi­tu­rientų. Gra­žią šventę penk­ta­die­nio va­karą turė­jo ir Že­mai­čių Kal­va­ri­jos Mo­tie­jaus Va­lan­čiaus gim­na­zi­jos vy­res­nie­ji moks­lei­viai. Jų šie­met – še­šio­li­ka. Šim­ta­die­nio pro­ga juos svei­ki­no klasės auklėtoja ir, ži­no­ma, mo­kyk­los va­do­vas Ze­no­nas Gar­ben­čius. Di­rek­to­rius pa­linkė­jo de­ra­mai iš­nau­do­ti iki bran­dos eg­za­minų li­kusį laiką, kad būtų ga­li­ma už­pil­dy­ti esa­mas spra­gas ar su­stip­rin­ti jau tu­ri­mas ži­nias.

Ypač nuo­tai­kin­gas šim­ta­die­nis pra­ūžė Alsėd­žių Sta­nis­lo­vo Na­ru­ta­vi­čiaus gim­na­zi­jo­je, su ku­ria šiais me­tais at­si­svei­kins 23 abi­tu­rien­tai. Jų šventės te­ma – „100 dienų iki dvy­lik­tokų ko­vos su tuo, kie­no var­do minė­ti ne­va­lia“. Šven­tinę va­sa­rio 7-osios dieną Alsėd­žių gim­na­zi­ja bu­vo vir­tu­si į „Hog­vart­so burtų ir kerė­ji­mo mo­kyklą“, ku­rio­je ne­trūko ma­gi­jos, burtų ir kerų.

Įvai­rios už­duo­tys ir links­mi iš­ban­dy­mai laukė ne tik abi­tu­rientų, bet ir jų klasės auklė­to­jo, lai­ki­no­jo mo­kyk­los di­rek­to­riaus Re­gi­man­to Ka­va­liaus­ko. Mo­ki­niai lei­po juo­kais ma­ty­da­mi gim­na­zi­jos va­dovą, at­lie­kantį juo­kin­giau­sias už­duo­tis.

Links­mybės dar lau­kia

Pla­te­lių gim­na­zi­jos, ku­rio­je šie­met – dvy­li­ka abi­tu­rientų, šim­ta­die­nio links­mybės dar tik lau­kia. Smagų ir nuo­tai­kingą ren­ginį ši įstai­ga pla­nuo­ja su­reng­ti prie­špas­ku­tinę šio mėne­sio dieną.

Tą pa­čią dieną šventę, sim­bo­li­zuo­jan­čią, jog iki eg­za­minų li­ko vos šim­tas dienų, minės ir Tverų gim­na­zi­ja, pa­si­steng­sian­ti, kad pen­kio­li­kai ją lan­kan­čių dvy­lik­tokų ši die­na taptų įsi­min­ti­na ir ku­piną gerų įspūdžių. O Rie­ta­vo Lau­ry­no Ivins­kio gim­na­zi­ja, tu­rin­ti 29 abi­tu­rien­tus, ši­ma­tie­dienį kar­tu su Meilės die­na švęsti ruo­šia­si šį penk­ta­dienį.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.