Jur­gi­tos NAG­LIE­NĖS nuo­trau­ka
Tunelis baigtas, beliko perkirpti atidarymo juostelę
Skel­bia­ma, kad plun­giš­kių il­gai lauk­tas nau­jai įreng­to tu­ne­lio po ge­le­žin­ke­lio per­va­ža ati­da­ry­mas įvyks ly­giai po sa­vai­tės – lapk­ri­čio 29 die­ną.

Ati­da­ry­mo iš­kil­mės nu­ma­ty­tos 11 va­lan­dą. Ar jo­se da­ly­vaus kas nors iš vals­ty­bės va­do­vų, kol kas neaiš­ku. Kaip „Že­mai­čiui“ sa­kė Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos at­sto­vė spau­dai Aud­ra Zdra­mie­nė, kvie­ti­mai iš­siųs­ti vi­siems, ta­čiau kas su­si­do­mės – ne­ži­nia.

To­kius kvie­ti­mus jau ga­vę džiau­gia­si ir Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­riai. „Ma­lo­niai kvie­čia­me Jus lapk­ri­čio 29 d. 11 val. da­ly­vau­ti tu­ne­li­nio via­du­ko po ge­le­žin­ke­liu Plun­gė­je, Da­riaus ir Gi­rė­no g., ati­da­ry­mo ce­re­mo­ni­jo­je ir kar­tu su vie­tos bend­ruo­me­ne pa­si­džiaug­ti ga­li­my­be nau­do­tis šiuo la­bai lauk­tu ir rei­ka­lin­gu sta­ti­niu“, – ra­šo­ma juo­se.

Pri­min­si­me, kad su­tar­tį dėl tu­ne­lio įren­gi­mo Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja ir kon­kur­są lai­mė­ju­sios AS „Lat­vi­jas til­ti“, taip pat – AB „Eu­ro­vi­ja Lie­tu­va“ ir „Plun­gės La­gū­na“ pa­si­ra­šė 2018-ųjų ko­vą. Po ke­lių mė­ne­sių, pa­bai­gus šio ob­jek­to tech­ni­nį dar­bo pro­jek­tą, kib­ta į ka­si­mo dar­bus.

Iš vi­so tu­ne­lis at­siė­jo apie 7 mln. eu­rų. Di­džią­ją da­lį lė­šų sky­rė Eu­ro­pos Są­jun­ga, bet pri­si­dė­jo ir Sa­vi­val­dy­bė.