Įsilaužė į mokyklos valgyklą

Rūtos LAU­RI­NAI­TIENĖS nuo­trau­ka
Mo­kyk­los val­gyk­lo­je, į ku­rią įsi­lauž­ta, vaiz­do ka­merų nėra. Ta­čiau įėji­mus į mo­kyklą ka­me­ros ste­bi
Ket­vir­ta­dienį į Plungės aka­de­mi­ko A. Ju­cio pro­gim­na­ziją at­ėję jos dar­buo­to­jai pa­stebė­jo iš­lauž­tas val­gyk­los du­ris. Ap­žiūrė­jus pa­stebė­ta, kad pa­vog­tas ka­sos apa­ra­to pi­nigų stal­čius. Lai­mei, ja­me di­delės su­mos ne­bu­vo – va­gi­šiui te­ko pa­si­ten­kin­ti vos 4 eu­rais.

Kaip „Že­mai­čiui“ sakė pro­gim­na­zi­jai va­do­vau­jan­ti In­ga Lit­vi­nienė, val­gyklą ap­tar­nau­ja UAB „Grūstė“, tad jai ir pa­da­ry­ta pi­ni­ginė ža­la. O mo­kyk­la dėl įsi­lau­ži­mo di­delių nuostolių ne­pa­tyrė.

„Val­gyk­los du­rys – ne pir­mos jau­nystės. Net ne­galė­tu­me pa­sa­ky­ti, kad jos bu­vo iš­lauž­tos. Tie­siog stip­riai stum­telė­tos. Už­te­ko pa­keis­ti spy­nelę. Jau tą pa­čią dieną su­tvarkė­me“, – sakė I. Lit­vi­nienė.

Pa­sak di­rek­torės, jo­kios ki­tos du­rys, per ku­rias ga­li­ma pa­tek­ti į mo­kyklą, iš­lauž­tos ne­bu­vo. Todėl su­si­da­ro įspūdis, kad į val­gyklą va­gi­šius įslin­ko tuo me­tu, kai mo­kyk­lo­je dar bu­vo dar­buo­tojų.

Esą pa­ra­dinės du­rys dar­bo die­no­mis įpras­tai už­ra­ki­na­mos iki 17 va­lan­dos. Ta­čiau Aka­de­mi­ko A. Ju­cio pro­gim­na­zi­jos pa­tal­po­se yra įsikū­ru­sios ir ki­tos įstai­gos – vei­kia Spor­to ir rek­rea­ci­jos cent­ras bei At­vi­rasis jau­ni­mo cent­ras. Todėl vi­dinės pa­sta­to du­rys įpras­tai rakinamos tik apie 20.30 va­landą ar­ba kai išei­na pa­sku­ti­niai dar­buo­to­jai. Tad į val­gyklą bu­vo ga­li­ma pa­tek­ti ir pro ki­tus įėji­mus.

Mo­kyk­los pa­statą, esantį A. Vaiš­vi­los gatvė­je, sau­go UAB „Ar­gus“. Jo­kių pra­ne­šimų apie su­vei­ku­sią sig­na­li­za­ciją iš jos ne­gau­ta.

„Įvy­kis – ne­ma­lo­nus. Ta­čiau kol kas jo­kių įta­rimų ne­tu­ri­me... Galė­jo pa­da­ry­ti ir kaž­kas iš vi­daus, ir at­ėjęs iš gatvės“, – spėlio­jo di­rek­torė.

Ji sakė, kad val­gyk­la vaiz­do ka­me­ro­mis nėra ste­bi­ma. Ta­čiau išė­ji­mai fil­muo­ja­mi. Galbūt tai pa­dės su­ras­ti įsi­laužėlį. Juo la­biau kad apie įvykį pra­neš­ta ir jį ti­ria po­li­ci­ja.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.