Gin­ta­rės KAR­MO­NIE­NĖS nuo­trau­kos
15-ojo, 17-ojo ir 19-ojo na­mų gy­ven­to­jai pik­ti­no­si ne­tvar­ka jų gy­ve­na­mo­je J. Bi­liū­no gat­vės at­kar­po­je
Kam ten­ka dar­bo die­no­mis ei­ti ar va­žiuo­ti J. Bi­liū­no gat­vės at­kar­pa, esan­čia prie Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės, iš­kart už Mo­kes­čių ins­pek­ci­jos pa­sta­to, tas ži­no, kad eis­mas ten dėl kas­dien dar­bo me­tu nu­si­drie­ku­sios au­to­mo­bi­lių ei­lės – su­dė­tin­gas. Prob­le­mų ky­la ne tik di­des­nėms trans­por­to prie­mo­nėms, bet ir ma­žiau pa­ty­ru­siems leng­vų­jų au­to­mo­bi­lių vai­ruo­to­jams, ku­riems pra­si­lenk­ti to­je vie­to­je tam­pa ne­men­ku iš­ban­dy­mu. Bet ne­pa­to­gu­mų ta­me ruo­že pa­ti­ria ne tik pa­sta­rie­ji, o ir ten gy­ve­nan­tys žmo­nės. Bū­na, kad dėl prie pat jų kie­mų pa­lik­tų ma­ši­nų jiems sun­ku pa­tek­ti į sa­vo te­ri­to­ri­ją. Keb­lu ir iš­va­žiuo­ti iš jos.
Dėl šios bė­dos ten gy­ve­nan­tys plun­giš­kiai jau ne kar­tą krei­pė­si į Sau­gaus eis­mo or­ga­ni­za­vi­mo ko­mi­si­ją, bet ne­bu­vo iš­girs­ti. Ne išim­tis ir pa­sta­ra­sis kar­tas, kai pra­šy­ta to­je J. Bi­liū­no gat­vės at­kar­po­je pa­sta­ty­ti ke­lio ženk­lus, drau­džian­čius trans­por­to prie­mo­nėms su­sto­ti ir sto­vė­ti.

Iš­va­ži­nė­ja­ma žo­lė

Tri­jų J. Bi­liū­no gat­vės na­mų – 15-ojo, 17-ojo ir 19-ojo – gy­ven­to­jai aiš­ki­no, kad be su­dė­tin­go eis­mo mi­nė­to­je vie­to­je yra ir ki­tų pro­ble­mų. Vie­na jų – nuo­lat iš­va­ži­nė­ja­ma kelk­raš­čio ža­lio­ji zo­na. O kur dar nuo­rū­kos ir ki­to­kios šiukš­lės, ku­rių ne­va pri­mė­to sa­vo au­to­mo­bi­lius ten pa­lie­kan­tys žmo­nės.

„Jūs vi­si ten sta­to­te sa­vo ma­ši­nas. Kiek ži­nau, prie mū­sų kie­mų pa­lie­ka­mos trans­por­to prie­mo­nės pri­klau­so bū­tent dir­ban­tie­siems Sa­vi­val­dy­bė­je ar at­vyks­tan­tie­siems į po­sė­džius“, – ko­mi­si­jai rė­žė vie­nas iš atė­ju­sių­jų. Anot jo, dau­giau­siai pro­ble­mų ky­la tą die­ną, kai po­sė­džiau­ją Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba. Ne­va ta­da mi­nė­ta­sis J. Bi­liū­no gat­vės ruo­žas bū­na tie­siog sau­sa­kim­šas ma­ši­nų. Bet ir ki­tom die­nom jų esą ne­trūks­ta.

„Kad ir da­bar, ei­da­ma į šį po­sė­dį, su­skai­čia­vau ten sto­vin­čias sep­ty­nias ma­ši­nas“, – pik­ti­no­si vie­na iš mi­nė­tų­jų na­mų gy­ven­to­jų. Jai ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas Ro­ber­tas End­ri­kas at­kir­to, kad, jo ži­nio­mis, au­to­mo­bi­liai pa­lik­ti ne ša­lia jų kie­mų, o vi­sai ki­to­je gat­vės pu­sė­je. Tad nė­ra dėl ko skųs­tis.

Bet mo­te­ris vis tiek ne­pa­si­da­vė. Ti­ki­no, kad iš­ri­kiuo­tos ma­ši­nos truk­do pra­va­žiuo­ti ki­toms trans­por­to prie­mo­nėms, mat gat­ve­lė – la­bai siau­ra. Jai pri­ta­rė ir ki­to na­mo gy­ven­to­jas, ku­ris pa­sa­ko­jo ne kar­tą dėl to kvie­tęs po­li­ci­jos pa­rei­gū­nus. Šie at­vy­kę iš­ma­ta­vo at­stu­mus ir nu­bau­dė vai­ruo­to­jus, bet pro­ble­mos tai esą neišsp­ren­dė.

Vei­kia ki­tos prie­mo­nės

Tai iš­gir­dęs į už­vi­ru­sią dis­ku­si­ją įsi­trau­kė Plun­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Veik­los sky­riaus vy­res­ny­sis ty­rė­jas Vai­das Kur­mis: „Pats sa­ko­te, kad po­li­ci­ja rea­guo­ja, spren­džia jū­sų bė­das. Va­di­na­si, ke­lio ženk­lo pa­sta­ty­mas bū­tų per­tek­li­nė prie­mo­nė.“

To­kia pa­rei­gū­no pa­sta­ba dar la­biau įsiu­ti­no ne­pa­ten­kin­tus J. Bi­liū­no gat­vės gy­ven­to­jus. Jie ėmė šauk­ti, kad kar­to­ja­si anks­tes­nė si­tua­ci­ja, kai ko­mi­si­ja li­ko kur­čia žmo­nių pra­šy­mui. „Jūs vėl aiš­ki­na­te tą pa­tį, ką praė­ju­sį kar­tą. Aš ne­sup­ran­tu, ar jums sun­ku tuos ženk­lus pa­sta­ty­ti? Jūs ta­da ne­sa­te Plun­gės šei­mi­nin­kai. Ei­kit pa­žiū­rė­ti, ko­kios mū­sų gy­vat­vo­rės. Va­žiuo­ja šiukš­lia­ve­žė ir ne­žiū­ri, ar žo­lė, ar ne – mau­na kiau­rai. Ka­da mes ga­li­me spė­ti su­si­tvar­ky­ti? O vi­si šne­ka­me, kad sau­go­me Plun­gę!“ – pik­ti­no­si plun­giš­kiai.

Bet V. Kur­mis vis tiek aiš­ki­no, kad ge­riau­siai vai­ruo­to­jus „auk­lė­ja“ bū­tent bau­dos. O skun­dai dėl iš­va­ži­nė­ja­mos ža­lio­sios zo­nos ne­va – be pa­grin­do. Nes ji pri­klau­so mies­tui, ne gy­ven­to­jams.

Tam pri­ta­rė ir ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas, teig­da­mas, kad žmo­nių te­ri­to­ri­ja bai­gia­si ties tvo­ra, o ne ties as­fal­tu. „Jūs sa­vo ini­cia­ty­va už­sė­jo­te žo­lę ir ne­be­lei­džia­te nie­kam va­žiuo­ti. Gat­ve­lė yra 4 met­rų plo­čio, as­fal­tuo­ta da­lis uži­ma maž­daug 3 met­rus. Šo­nuo­se – po pus­met­rį ža­lios zo­nos. Jos nė­ra jo­kio­se sche­mo­se, va­di­na­si, žo­lės ten ne­tu­rė­tų bū­ti“, – aiš­ki­no R. End­ri­kas.

Nė­ra jo­kios kul­tū­ros

„O ko­dėl jie tu­ri sta­ty­tis ten, ko­dėl tu­ri va­žiuo­ti į te­ri­to­ri­ją, ku­rią tvar­kau? Be to, ken­čia ne tik žo­lė – tą pa­tį as­fal­tą bai­gia iš­tru­pin­ti, nes dėl iš­ri­kiuo­tų ma­ši­nų ki­tiems ten­ka va­žiuo­ti kraš­tais, taip ken­kiant ke­lio dan­gai. Kas pa­skui mums ke­lią tvar­kys? Mes pa­tys? Mes sau­go­me, o jūs lei­džia­te jį ga­din­ti!“ – vis ne­pa­si­da­vė mo­te­ris.

Pa­lai­ky­da­ma pa­sta­rą­ją, ki­ta ti­ki­no, kad ir pa­rei­gū­nai ne vi­sa­da pa­gel­bė­ja. Ne­va ji pa­ti juos ne kar­tą kvie­tė, nes dėl už­sta­ty­tų au­to­mo­bi­lių jos vy­ras su di­des­ne ma­ši­na ne­ga­lė­jo įva­žiuo­ti į sa­vo pa­ties kie­mą. Bet jie at­vy­kę pa­reiš­kė, kad ke­lias – vi­sų.

Rea­guo­da­mas į tai, V. Kur­mis ti­ki­no už vi­sus ko­le­gas ne­ga­lin­tis at­sa­ky­ti. Ne­va gal ir yra pa­si­tai­kę to­kių at­ve­jų, bet pa­ts vi­sa­da bū­na są­ži­nin­gas ir bau­džia pa­žei­dė­jus. Ta­čiau stai­gių po­ky­čių iš vai­ruo­to­jų ne­si­ti­ki. Jo nuo­mo­ne, kul­tū­ra ke­ly­je kei­čia­si po tru­pu­tį.

„Apie ko­kią kul­tū­rą kal­ba­te, kai at­va­žiuo­ja vi­so­kios dar­že­lių di­rek­to­rės ir se­niū­nės, su­si­sta­to ma­ši­nas ant žo­lės ir pri­šiukš­li­na. Ban­džiau pa­lik­ti la­pe­lius su pra­šy­mais neužs­ta­ty­ti ma­ši­nų, bet jie su­plė­šo­mi ir nu­svie­džia­mi į tą pa­čią žo­lę. Dar ir nuo­rū­kų pri­mė­to, nes trau­kia dū­mą ša­lia pa­sta­ty­tos ma­ši­nos. Po­niu­tės su aukš­ta­kul­niais ma­no esan­čios aukš­tas ly­gis, o mes ga­li­me jų šiukš­les rink­ti“, – bur­no­jo plun­giš­kė.

Ženk­lo ne­bus

Bet jo­kie J. Bi­liū­no gat­vės gy­ven­to­jų ar­gu­men­tai ko­mi­si­jos neį­ti­ki­no. Pas­ta­ro­ji vis­ką ig­no­ra­vo, nors žmo­nės siū­lė ke­lio ženk­lą už sa­vo pi­ni­gus pa­si­sta­ty­ti, siū­lė ir pri­dė­ti pa­pil­do­mą len­te­lę, ku­ri nu­ro­dy­tų, kad sta­ty­ti ma­ši­nų mi­nė­to­je at­kar­po­je ne­ga­li­ma tik dar­bo va­lan­do­mis.

Ko­mi­si­jos nuo­mo­ne, ke­lio ženk­las – per­tek­li­nė prie­mo­nė. Be to, jiems at­ro­dė ne­pag­rįs­tas no­ras bet ko­kia kai­na iš­grūs­ti iš to ruo­žo au­to­mo­bi­lius. Ne­va iš mies­to žmo­nių gir­dė­ti to­kius pra­šy­mus – ma­žų ma­žiau­sia ne­nor­ma­lu.

„Jei vi­sa ta gat­ve­lė bū­tų žvyr­ke­lis, jūs ją vi­są už­sė­tu­mė­te žo­le“, – pik­ti­no­si ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas, ga­liau­siai pa­siū­lęs ko­le­goms bal­suo­ti. Iš bū­rio po­sė­džia­vu­sių­jų tik du pa­lai­kė plun­giš­kių pra­šy­mą. Vie­nas iš jų – Mo­des­tas Grumb­lys, pri­mi­nęs, kad kaž­ka­da po­li­ti­kai pa­tys gar­siai yra pa­reiš­kę siek­sian­tys, kad mies­te bū­tų kuo ma­žiau trans­por­to prie­mo­nių.

Sup­ra­tę, kad ir vėl nie­ko ne­peš, J. Bi­liū­no gat­vės gy­ven­to­jai at­si­sto­jo, pa­reiš­kė, kad ženk­lui ne­pri­ta­ria­ma tik dėl to, jog Sa­vi­val­dy­bės dar­buo­to­jai bei po­li­ti­kai ne­be­tu­rės, kur sta­ty­ti sa­vo ma­ši­nų, tren­kė du­ri­mis ir išė­jo. Tik prieš tai dar spė­jo nu­mes­ti prie­kaiš­tą dėl se­niai ža­dė­to sfe­ri­nio veid­ro­džio prie­šais Mo­kes­čių ins­pek­ci­jos pa­sta­tą, kad vai­ruo­to­jams iš J. Bi­liū­no gat­vės bū­tų sau­gu iš­va­žiuo­ti į J. Tu­mo-Vaiž­gan­to gat­vę.

Iš­ties mi­nė­ta­me J. Bi­liū­no gat­vės ruo­že pra­si­lenk­ti ma­ši­noms – net la­bai su­dė­tin­ga