Klau­simų apie at­liekų tvar­kymą – nors šiukš­lia­ve­žiu vežk

Jur­gi­tos NAG­LIENĖS nuo­trau­kos
A. Va­si­liaus­kas (de­šinė­je): „Juo­kin­giau­sia tai, kad kol to­kia de­talė ant au­to­mo­bi­lio – ji ne­pa­vo­jin­ga, bet vos tik nu­kren­ta, iš­kart tam­pa pa­vo­jin­ga“
Pir­ma­dienį Plungės ra­jo­no se­niūnų suei­go­je dau­giau­sia kalbė­ta apie šiukš­les. Mat ši te­ma pa­va­sarį, ypač artė­jant kas­me­ti­nei šva­ri­ni­mo­si ak­ci­jai „Da­rom“, – ak­tua­liau­sia. Į su­si­ti­kimą at­vykęs nau­ja­sis Tel­šių re­gio­no at­liekų tvar­ky­mo cent­ro (TRATC) di­rek­to­rius Vi­di­man­tas Do­mar­kas bu­vo už­vers­tas se­niūnų klau­si­mais, o ir pa­ts turė­jo ką pa­pa­sa­ko­ti.

Ka­da galės nau­do­tis – ne­ži­nia

Se­niū­nai norė­jo su­ži­no­ti, ka­da bus ga­li­ma pra­dėti nau­do­tis nau­jai­siais pu­siau po­že­mi­niais kon­tei­ne­riais ir ko­kia bus jų iš­tuš­ti­ni­mo tvar­ka. Į pirmąjį klau­simą V. Do­mar­kas at­sakė la­bai ap­ta­kiai: „Anks­čiau­siai – nuo lie­pos pra­džios. O ga­li būti, kad tik spalį–lapkritį.“ Tai­gi aiš­ku­mo šiuo klau­si­mu kol kas – jo­kio.

Dar de­ri­na­mas ir naujųjų kon­tei­ne­rių iš­tuš­ti­ni­mo gra­fi­kas. Pa­sak V. Do­mar­ko, su vežė­ju – UAB „Val­da“ – ta­ria­ma­si, kad se­niū­ni­jo­se, prie ka­pi­nių, esan­tys nau­jie­ji kon­tei­ne­riai būtų iš­tuš­ti­na­mi kartą per mėnesį, o per šven­tes, ka­da vi­si plūste­li į ka­pi­nes (per Ma­mos dieną, Vėli­nes) – ir daž­niau. Esą jei į tokį gra­fiką pa­vyks iš­si­tek­ti, už bui­ti­nių at­liekų iš­ve­žimą daugiau nei dabar mokė­ti ne­reikės.

Ki­tas klau­si­mas – dėl ža­lienų. Jos iš ka­pi­nių bus iš­ve­ža­mos ne­mo­ka­mai, tik jei bus be prie­maišų – stik­lo, plas­ti­ko, kitų at­liekų. Iš­girdę tai se­niū­nai su­kru­to aiš­kin­ti, kad to­kia mi­si­ja – ne­įma­no­ma. Esą iš se­no­jo ti­po kon­tei­ne­rių, per­si­svėrus per juos, dar būda­vo ga­li­ma iš­rink­ti to­kias šiukš­les, o nau­jie­ji kon­tei­ne­riai – pen­kis kar­tus di­des­ni.

„Juk dar­bi­nin­ko ne­pa­sių­siu lip­ti į tokį. O kas, jei su­si­žeis?!“ – re­to­riš­kai klausė Alsėd­žių se­niūnė Da­nutė Rep­šienė. „Nei į mažą, nei į di­delį kon­tei­nerį lip­ti ne­ga­li­ma“, – griež­tai per­spėjo V. Do­mar­kas. Pa­sak jo, rei­kia vil­tis, kad gy­ven­to­jai bus sąmo­nin­gi ir at­lie­kas rūšiuos, juo­lab kad ša­lia stovės kon­tei­ne­riai ir bui­tinėms at­lie­koms, ir ža­lie­noms, ir po­pie­riaus, plas­ti­ko bei stik­lo pa­kuotėms.

Mo­ka vi­si, o nau­do­ja­si – tik da­lelė

Ats­ki­rai kalbė­ta ir apie 240 l tal­pos kon­tei­ne­rius ža­lie­noms, vis dar da­li­na­mus Plungės mies­to ir prie­mies­čio gy­ven­to­jams. Pa­si­tei­ra­vus, ar jie bus iš­tuš­ti­na­mi ne­mo­ka­mai, V. Do­mar­kas at­sakė, kad šie­met – taip, o kitą­met už šią pa­slaugą ga­li tek­ti ir su­si­mokė­ti.

„Aš ne­su­tin­ku. Juk da­li­no­me juos gy­ven­to­jams žadė­da­mi, kad ža­lie­nas iš­ve­ši­me ne­mo­ka­mai. Būtų ne­sąži­nin­ga da­bar ap­mo­kes­tin­ti“, – at­si­liepė Sa­vi­val­dybės eko­logė Ro­ber­ta Ja­ku­mienė.

Iš­girdęs šį ar­gu­mentą, V. Do­mar­kas at­sakė: „Da­bar už ža­lienų iš­ve­žimą mo­ka­ma iš rink­lia­vos. Va­di­na­si, už šią pa­slaugą su­mo­ka vi­si ra­jo­no gy­ven­to­jai, nors ja nau­do­ja­si tik gy­ve­nan­tie­ji mies­te ir prie­mies­ty­je. Ar tai sąži­nin­ga?“

„Kalbė­jau 13 metų. Pa­ga­liau iš­gir­do“

Atei­ty at­liekų tvar­ky­mo sri­ty­je lau­kia ir dau­giau nau­jo­vių. Vie­na to­kių – ža­da­ma su­kur­ti spe­cia­li „tar­ny­ba“, ku­ri su­rinktų be­šei­mi­nin­kes at­lie­kas.

Pa­sak V. Do­mar­ko, būtų nu­sam­dy­ti du žmonės, ku­rie, tar­ki­me, kartą per mėnesį ap­va­žiuotų ra­jo­no se­niū­ni­jas ir su­rinktų vie­šo­sio­se erdvė­se ras­tas šiukš­les bei nu­vežtų jas į sąvar­tyną. Iš ko­kios ki­šenės bus mo­ka­ma už šią pa­slaugą?

„Be­šei­mi­nin­kių at­liekų su­rin­ki­mas ir iš­ve­ži­mas ne­ga­li būti ap­mo­ka­mas iš rink­lia­vos lėšų. Ta­čiau jos nuo­sta­to­se nie­ko ne­pa­ra­šy­ta apie at­lie­kas, su­ren­ka­mas iš viešųjų erd­vių. Ma­nau, tą būtų ga­li­ma įgy­ven­din­ti, jei tik Ta­ry­ba pri­tartų“, – sakė di­rek­to­rius.

Toks spren­di­mas, re­gis, iš­ties svei­kin­ti­nas ir il­gai lauk­tas, ta­čiau rei­kia ne­pa­mirš­ti, jog rink­lia­vos mokė­to­jai yra vi­si gy­ven­to­jai, tad už šią nau­jovę vi­siems so­lid­žiai ir tektų su­si­mokė­ti.

„Ma­nau, tai būtų sąži­nin­ga. Nes be­šei­mi­nin­kių at­liekų nėra. Šiukš­li­na mūsų pa­čių žmonės, ne iš kitų ra­jonų at­vykę“, – rep­li­ka­vo me­ras Aud­rius Kli­šo­nis.

Be­ne la­biau­siai pa­si­ūly­ta nau­jo­ve ap­si­džiaugė nau­ja­sis Nau­sod­žio se­niū­nas Gin­ta­ras Do­mar­kas. Jis sakė be­ne 13 metų, kol va­do­va­vo Plungės mies­to se­niū­ni­jai, kalbėjęs, kad ne se­niū­ni­jos, o TRATC–as tu­ri rūpin­tis to­kių at­liekų su­rin­ki­mu, ir pa­ga­liau, re­gis, kaž­kas iš­gir­do tai.

Tie­sa, eko­logė R. Ja­ku­mienė už­si­minė, jog Sa­vi­val­dybė ruo­šia­si skelb­ti kon­kursą ir pirk­ti to­kių at­liekų su­rin­ki­mo pa­slaugą. „Ge­rai, skelb­ki­te. TRATC–as tik­rai to­kia­me kon­kur­se da­ly­vaus“, – at­sakė V. Do­mar­kas ir tuoj pat su­ti­ko, jog da­ly­vaus, bet ne­būti­nai laimės, mat ren­ka­ma­si ma­žiau­sią kainą pa­si­ūliu­sią įmonę.

Į šva­ri­ni­mo­si ak­ciją – su do­ku­men­tais

TRATC direktorius pa­pa­sa­ko­jo, jog pa­si­keitė at­liekų pri­ėmi­mo Jėru­bai­čiuo­se tvar­ka – ne­li­ko kai ku­rių ap­ri­bo­jimų. Esą kaip ir se­niau, pa­dan­gos prii­ma­mos tik iš gy­ven­tojų (ne iš įmo­nių ar įstaigų) ir tik jiems pa­tei­kus sa­vo as­mens kodą – ne­be­rei­kia au­to­mo­bi­lio re­gist­ra­ci­jos pa­žymė­ji­mo. Per me­tus vie­nas as­muo ga­li pri­sta­ty­ti ne dau­giau kaip 4 pa­dan­gas.

Iš vie­no as­mens prii­ma­ma iki 200 kg as­bes­to ir iki 50 kg pa­vo­jingų skys­čių. „Vi­sa ki­ta vež­kit nors ir su sunk­ve­ži­miais – priim­si­me ir ra­si­me kur pa­dėt. Tie­sa, at­lie­kos tu­ri būti išrū­šiuo­tos“, – pri­minė di­rek­to­rius.

Kal­bai pa­si­su­kus apie artė­jan­čią šva­ri­ni­mo­si ak­ciją „Da­rom“, ir me­ras, ir se­niū­nai tei­ra­vo­si, kur reikės dėti pa­kelė­se ir prie ga­ražų ras­tas pa­dan­gas. Jų kas­met su­ren­ka­ma šim­tai.

Pa­sak V. Do­mar­ko, yra du ke­liai – ar­ba TRATC–as su­ren­ka tas pa­dan­gas ir iš­ve­ža de­gin­ti į Ak­menę, bet ta­da Sa­vi­val­dybė už šią pa­slaugą turės su­mokė­ti. Ki­tas ke­lias – ak­ci­jos rengėjai tas pa­dan­gas tu­ri pri­sta­ty­ti į sąvar­tyną, tik kar­tu reikės pa­teik­ti ir pa­dan­gas su­ra­du­siųjų as­mens duo­me­nis – vardą, pa­vardę ir as­mens kodą. Ta­da nuo kiek­vie­no ak­ci­jos da­ly­vio ne­mo­ka­mai bus priim­ta po 4–ias pa­dan­gas.

„Skelb­sim, kad į tal­kas rinktų­si su as­mens do­ku­men­tais“, – iro­ni­za­vo se­niū­nai. Jiems rūpėjo iš­siaiš­kin­ti ir tai, ką da­ry­ti su pa­kelė­se ras­to­mis au­to­mo­bi­lių dali­mis – sąvar­ty­nas jų ne­prii­ma.

„Taip, ne­prii­ma, nes jos trak­tuo­ja­mos kaip pa­vo­jin­gos at­lie­kos. Yra spe­cia­li­zuo­tos įmonės, ku­rios už­sii­ma au­to­mo­bi­lių ar­dy­mu. Jos to­kias de­ta­les tu­ri priim­ti“, – at­sakė V. Do­mar­kas ir tuoj su­laukė Paukš­ta­kių se­niū­no Au­ri­mo Va­si­liaus­ko šmaikš­čios pa­sta­bos: „Juo­kin­giau­sia tai, kad kol to­kia de­talė ant au­to­mo­bi­lio – ji ne­pa­vo­jin­ga, bet vos tik nu­kren­ta, iš­kart tam­pa pa­vo­jin­ga.“

Dar vie­nas su­ma­ny­mas – mokė­jimo kor­telė

Daug dis­ku­sijų su­laukė V. Do­mar­ko iš­sa­ky­tas no­ras nuo kitų metų gy­ven­to­jams iš­da­lin­ti mokė­jimo kor­te­les, su ku­rio­mis per PER­LO ter­mi­nalą bus ga­li­ma at­si­skai­ty­ti už at­liekų tvar­kymą.

Pa­sak TRATC–o di­rek­to­riaus, įmonė po­pie­ri­nių pra­ne­šimų apie mokė­ji­mus siun­ti­mui per me­tus iš­leid­žia... 25–is tūkst eurų. Esą jei gy­ven­to­jai no­riai imtų mokė­ji­mo kor­te­les, tai leistų su­tau­py­ti, mat pa­ga­min­ti to­kią kor­telę kai­nuo­ja tik 25–is cen­tus, ir nau­do­tis ja ga­li­ma visą gy­ve­nimą.

Išk­lausę šios nau­jovės pri­sta­ty­mo se­niū­nai spėlio­jo, kad gal ji ir su­do­mintų žmo­nes. Tik bėda, kad tu­rint to­kią kor­telę ga­li ir pa­mirš­ti, jog at­ėjo me­tas at­si­skai­ty­ti už at­lie­kas. Vi­si su­tarė, kad būtų pui­ku, jei apie tai TRATC–as pri­mintų SMS ži­nu­te.

Se­niū­nai tei­ra­vo­si, ar šiam su­ma­ny­mui įgy­ven­din­ti no­ri­ma jų pri­ta­ri­mo. „Aš įsit­rau­kiau jį į kitų metų pla­nus. Ir jei jūs kultū­rin­gai tylė­si­te, aš tik­rai tai įgy­ven­din­siu“, – šmaikš­ta­vo V. Do­mar­kas.

 

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.