Ko­vo 11-ąją šildė bend­rystė ir avie­čių ar­ba­ta

Nuot­rau­ka iš feis­bu­ko pa­sky­ros „Alsėd­žių ak­tua­li­jos“
Alsė­diš­kiai prie pa­čių su­kur­tos kom­po­zi­ci­jos
Lie­tingą ko­vo 11-osios rytą alsė­diš­kiai su­si­rin­ko baž­ny­čio­je švęsti Lie­tu­vos ne­prik­lau­so­mybės at­kūri­mo 30-me­čio. Čia vi­si nuo­šird­žiai su­gie­do­jo Lie­tu­vos himną, išk­lausė šil­to se­niūnės Da­nutės Rep­šienės svei­ki­ni­mo, da­ly­va­vo šv. Mi­šio­se, ku­rias au­ko­jo Alsėd­žių kle­bo­nas To­mas Žli­bi­nas.

Pa­si­bai­gus mi­šioms, žmonės pa­traukė į mies­te­lio centrą. Skve­re­ly­je bend­ruo­menės pir­mi­nin­kas Žydrū­nas Pu­raus­kis taip pat pa­svei­ki­no vi­sus ir pa­kvietė pa­dirbė­ti. Alsė­diš­kių mo­ki­nukų ir dar­že­li­nukų pa­ga­min­tus tris­palvės spalvų „laisvės malūnė­lius“ reikė­jo pri­si­ūti ant me­ta­li­nio tink­lo.

Dar­bo ypač ak­ty­viai ėmės mo­kinės Skai­va Ar­laus­kytė ir Ne­da Rut­kutė, o se­niūnė D. Rep­šienė bei jai tal­kinęs nee­ta­ti­nis šau­nu­sis „virė­jas“ Al­vy­das Rim­kus čia pat virė ir vi­sus vai­ši­no gard­žiai avie­čių ar­ba­ta.

Ma­lo­niai pa­bend­ravę, dar kartą su­gie­doję „Tau­tišką giesmę“ ir pa­si­džiaugę gra­žiai su­kom­po­nuo­ta Lie­tu­vos tris­pal­ve, alsė­diš­kiai iš­sis­kirstė. O tris­palvė su 30–me­čio už­ra­šu turėtų puoš­ti mies­telį ne vieną dieną.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.