Laisvės alėjoje šlamės olandiškos liepaitės

Jur­gi­tos NAG­LIE­NĖS nuo­trau­kos
Lais­vės alė­jo­je bai­gia­mos pa­so­din­ti vi­sos iš 54-ių su­pla­nuo­tų lie­pų
Nuo tos die­nos, kai Plun­gė­je Bab­run­go slė­nį ir Lais­vės alė­ją re­konst­ruo­jan­tys „Plun­gės la­gū­nos“ vy­rai už­ve­dė pjūk­lus ir ėmė pjau­ti se­ną­sias alė­jos lie­pas, praė­jo pus­me­tis. Tiek lai­ko vie­ni šios alė­jos gy­ven­to­jai džiau­gė­si ša­kų ne­be­go­žia­mais sau­lės spin­du­liais, ki­ti gal­būt liū­dė­jo pri­si­min­da­mi se­nuo­sius me­džius. Bet šian­dien ir vie­ni, ir ki­ti vėl smal­siai dai­ro­si pro lan­gus, mat alė­jo­je jau ant­rą sa­vai­tę se­nų­jų vie­to­je so­di­na­mos nau­jos lie­pai­tės.
Jur­gi­tos NAG­LIE­NĖS nuo­trau­kos
Lais­vės alė­jo­je dar­bas ver­da

Plun­giš­kiai tur­būt dar ne­pa­mir­šo, kad at­si­svei­ki­ni­mas su se­no­sio­mis lie­po­mis ne­praė­jo be triukš­mo. Gam­tos my­lė­to­jai spren­di­mą iš­pjau­ti vi­sus alė­ją be­ne šimt­me­tį puo­šu­sius me­džius net va­di­no sker­dy­nė­mis. Jų ant ko­jų su­kel­ti ap­lin­ko­sau­gi­nin­kai iki šiol te­be­siaiš­ki­na, ar vis­kas at­lik­ta tei­sė­tai.

Bet dėl to dar­bai ne­sto­ja. Kaip ket­vir­ta­die­nį „Že­mai­čiui“ sa­kė „Plun­gės la­gū­nos“ vyk­dan­ty­sis di­rek­to­rius Po­vi­las Ba­ta­vi­čius, tą sa­vai­tę pro­jek­to dar­bai įpu­sė­jo. Ir nors kaž­ka­da kal­bė­ta, jog slė­nį ir alė­ją at­nau­jin­ti bus spė­ta iki šių me­tų pa­bai­gos, per gal­vą ne­si­ver­čia­ma – su­tar­tis su­da­ry­ta iki 2020-ųjų ge­gu­žės.

„Šie­met vis­ką baig­ti yra ne­rea­lu. Taip, pa­grin­di­nius dar­bus su­spė­si­me at­lik­ti, juk dar tu­rė­si­me pu­sę lapk­ri­čio ir da­lį gruo­džio. Žiū­rė­sim, kiek orai leis dar­buo­tis. O ki­tiems me­tams tik­riau­siai liks tik ap­lin­ką su­tvar­ky­ti, gal dar kaž­kas“, – kal­bė­jo P. Ba­ta­vi­čius.

Ir plun­giš­kiai ma­to, kad tiek Bab­run­go slė­ny­je, tiek Lais­vės alė­jo­je dir­ba­ma ga­na in­ten­sy­viai, net lie­tui ly­jant ar ry­tui dar nei­šau­šus. Vi­są praė­ju­sią sa­vai­tę alė­jo­je so­din­tos ir nau­jo­sios lie­pai­tės. Šis dar­bas pa­ti­kė­tas klai­pė­diš­kių įmo­nei „Iso­dė“.

Alė­jo­je su­tik­ta šios įmo­nės at­sto­vė pa­sa­ko­jo, kad me­džiai į Plun­gę at­ke­lia­vo iš Olan­di­jos. Ir nors jie so­di­na­mi jau ge­ro­kai ūg­te­lė­ję, su lai­ku išaugs ir su­ve­šės dar la­biau. Tie­sa, se­nų­jų lie­pų aukš­čio ne­pa­sieks, nes šiuo­lai­ki­nės veis­lės iš­ve­da­mos kom­pak­tiš­kes­nės, leng­viau pri­žiū­ri­mos.

Iš vi­so pro­jek­te nu­ma­ty­ta pa­so­din­ta 54-ias lie­pas: 48-ias Lais­vės alė­jo­je, 4-ias prie šv. Flo­ri­jo­no skulp­tū­ros ir dvi – Bab­run­go slė­nio priei­go­se.

Pro­jek­tą ren­gęs tel­šiš­kis ar­chi­tek­tas Arū­nas Žeb­raus­kas tam tiks­lui pa­rin­ko eu­ro­pi­nes lie­pas „Pal­li­da“. Įdo­mu tai, kad jas so­di­nant prie šak­nų mon­tuo­ja­ma lais­ty­mo sis­te­ma – plas­ti­ki­nė žar­na, ku­ria lie­jant van­duo pa­teks bū­tent prie šak­nų.

Įgy­ven­di­nant pro­jek­tą nau­jais žel­di­niais pa­si­puoš ne tik Lais­vės alė­ja, bet ir Bab­run­go slė­nis. Nu­ma­ty­ta ja­me pa­so­din­ti kle­vų, vyš­nių, ja­po­ni­nių lanks­vų, erš­kė­čių, si­dab­rak­rū­mių ir va­ka­ri­nių tu­jų.

Jur­gi­tos NAG­LIE­NĖS nuo­trau­kos
Lais­vės alė­jo­je dar­bas ver­da

Komentarai

Durniai    Tre, 2019-11-13 / 14:15
Durnystė kažkokia ant lietuvos, kirsti senus ir ir naujo auginti olandiškus medžiuas.
Kuku    Tre, 2019-11-13 / 16:35
Pas mus juk dabar ,,madoj,, - viska griaut kas buvo tarybiniais laikais pastatyta,pasodinta. Dabar viskas MADE IN EUROPE. Po kazkiek laiko, vel naujoves, vel kazkam neitiks, trukdys - vel griaus, vers . Toks laikas, toks gyvenimas;)))
Evelina    Tre, 2019-11-13 / 19:02
Liuks! Gyvenu šioje vietoje, labai gražu ir visi labai džiaugiamės!❤ Šaunuoliai darbuotojai!
Audrius    Tre, 2019-11-13 / 20:49
Viskas cia super. Buvo tamsus miskas ,kuris uzgoze visa vaizda,o dabar atvertas pujkus vaizdas ir puikus kelias link parko. Tikiu ir veseliotojai pasidarys ten dabar pirmasias puikias foto.
Žvalgausis    Ket, 2019-11-14 / 17:22
O,kaip ten,Laisvės alėjos 5,7,9 namo kiemai? Ar tvarkys juos,ar išliks tokie pat,kaip prieš pekiasdešimt metų?

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.

Susijusios naujienos