Jur­gi­tos NAG­LIE­NĖS nuo­trau­kos
Lais­vės alė­jo­je bai­gia­mos pa­so­din­ti vi­sos iš 54-ių su­pla­nuo­tų lie­pų
Nuo tos die­nos, kai Plun­gė­je Bab­run­go slė­nį ir Lais­vės alė­ją re­konst­ruo­jan­tys „Plun­gės la­gū­nos“ vy­rai už­ve­dė pjūk­lus ir ėmė pjau­ti se­ną­sias alė­jos lie­pas, praė­jo pus­me­tis. Tiek lai­ko vie­ni šios alė­jos gy­ven­to­jai džiau­gė­si ša­kų ne­be­go­žia­mais sau­lės spin­du­liais, ki­ti gal­būt liū­dė­jo pri­si­min­da­mi se­nuo­sius me­džius. Bet šian­dien ir vie­ni, ir ki­ti vėl smal­siai dai­ro­si pro lan­gus, mat alė­jo­je jau ant­rą sa­vai­tę se­nų­jų vie­to­je so­di­na­mos nau­jos lie­pai­tės.
Jur­gi­tos NAG­LIE­NĖS nuo­trau­kos
Lais­vės alė­jo­je dar­bas ver­da

Plun­giš­kiai tur­būt dar ne­pa­mir­šo, kad at­si­svei­ki­ni­mas su se­no­sio­mis lie­po­mis ne­praė­jo be triukš­mo. Gam­tos my­lė­to­jai spren­di­mą iš­pjau­ti vi­sus alė­ją be­ne šimt­me­tį puo­šu­sius me­džius net va­di­no sker­dy­nė­mis. Jų ant ko­jų su­kel­ti ap­lin­ko­sau­gi­nin­kai iki šiol te­be­siaiš­ki­na, ar vis­kas at­lik­ta tei­sė­tai.

Bet dėl to dar­bai ne­sto­ja. Kaip ket­vir­ta­die­nį „Že­mai­čiui“ sa­kė „Plun­gės la­gū­nos“ vyk­dan­ty­sis di­rek­to­rius Po­vi­las Ba­ta­vi­čius, tą sa­vai­tę pro­jek­to dar­bai įpu­sė­jo. Ir nors kaž­ka­da kal­bė­ta, jog slė­nį ir alė­ją at­nau­jin­ti bus spė­ta iki šių me­tų pa­bai­gos, per gal­vą ne­si­ver­čia­ma – su­tar­tis su­da­ry­ta iki 2020-ųjų ge­gu­žės.

„Šie­met vis­ką baig­ti yra ne­rea­lu. Taip, pa­grin­di­nius dar­bus su­spė­si­me at­lik­ti, juk dar tu­rė­si­me pu­sę lapk­ri­čio ir da­lį gruo­džio. Žiū­rė­sim, kiek orai leis dar­buo­tis. O ki­tiems me­tams tik­riau­siai liks tik ap­lin­ką su­tvar­ky­ti, gal dar kaž­kas“, – kal­bė­jo P. Ba­ta­vi­čius.

Ir plun­giš­kiai ma­to, kad tiek Bab­run­go slė­ny­je, tiek Lais­vės alė­jo­je dir­ba­ma ga­na in­ten­sy­viai, net lie­tui ly­jant ar ry­tui dar nei­šau­šus. Vi­są praė­ju­sią sa­vai­tę alė­jo­je so­din­tos ir nau­jo­sios lie­pai­tės. Šis dar­bas pa­ti­kė­tas klai­pė­diš­kių įmo­nei „Iso­dė“.

Alė­jo­je su­tik­ta šios įmo­nės at­sto­vė pa­sa­ko­jo, kad me­džiai į Plun­gę at­ke­lia­vo iš Olan­di­jos. Ir nors jie so­di­na­mi jau ge­ro­kai ūg­te­lė­ję, su lai­ku išaugs ir su­ve­šės dar la­biau. Tie­sa, se­nų­jų lie­pų aukš­čio ne­pa­sieks, nes šiuo­lai­ki­nės veis­lės iš­ve­da­mos kom­pak­tiš­kes­nės, leng­viau pri­žiū­ri­mos.

Iš vi­so pro­jek­te nu­ma­ty­ta pa­so­din­ta 54-ias lie­pas: 48-ias Lais­vės alė­jo­je, 4-ias prie šv. Flo­ri­jo­no skulp­tū­ros ir dvi – Bab­run­go slė­nio priei­go­se.

Pro­jek­tą ren­gęs tel­šiš­kis ar­chi­tek­tas Arū­nas Žeb­raus­kas tam tiks­lui pa­rin­ko eu­ro­pi­nes lie­pas „Pal­li­da“. Įdo­mu tai, kad jas so­di­nant prie šak­nų mon­tuo­ja­ma lais­ty­mo sis­te­ma – plas­ti­ki­nė žar­na, ku­ria lie­jant van­duo pa­teks bū­tent prie šak­nų.

Įgy­ven­di­nant pro­jek­tą nau­jais žel­di­niais pa­si­puoš ne tik Lais­vės alė­ja, bet ir Bab­run­go slė­nis. Nu­ma­ty­ta ja­me pa­so­din­ti kle­vų, vyš­nių, ja­po­ni­nių lanks­vų, erš­kė­čių, si­dab­rak­rū­mių ir va­ka­ri­nių tu­jų.

Jur­gi­tos NAG­LIE­NĖS nuo­trau­kos
Lais­vės alė­jo­je dar­bas ver­da

Susijusios naujienos