Naujosios liepos ir piktina, ir džiugina

Jur­gi­tos NAG­LIE­NĖS nuotr.
Tei­gia­ma, kad to­kie me­de­liai, ko­kie pa­so­din­ti Lais­vės alė­jo­je, Lie­tu­vo­je dar – nau­jo­vė
Lapk­ri­čio 13 d. „Že­mai­ty­je“ iš­spaus­di­nus straips­nį „Lais­vės alė­jo­je šla­mės olan­diš­kos lie­pai­tės“ in­ter­ne­te pa­si­py­lė skai­ty­to­jų ko­men­ta­rai. Vie­nas ki­tas džiau­gė­si, kad Lais­vės alė­ja gra­ži­na­ma ir pa­ma­žu įgau­na nau­ją, šiuo­lai­kiš­ką vei­dą. Ta­čiau dau­gu­ma pik­ti­no­si spren­di­mu se­nuo­sius me­džius pa­keis­ti nau­jais, ir dar ne mū­suo­se au­gin­tais.

„O lie­tu­viš­kų lie­pai­čių ne­bė­ra Lie­tu­voj? Ar čia to­kia ma­da, kad vis­kas už­sie­nie­tiš­ka?“ – klau­sė straips­nį per­skai­čiu­si Vil­ma. Jai ant­ri­no ki­tas skai­ty­to­jas: „Pas mus juk da­bar ma­doj vis­ką griaut, kas bu­vo ta­ry­bi­niais lai­kais pa­sta­ty­ta, pa­so­din­ta. Da­bar vis­kas MA­DE IN EU­RO­PE. Po kaž­kiek lai­ko – vėl nau­jo­vės, vėl kaž­kam neį­tiks, truk­dys – vėl griaus, vers. Toks lai­kas, toks gy­ve­ni­mas.“

„Plun­giš­kiai, ne­su­kit gal­vos dėl lie­pų! Jos greit at­ro­dys kaip do­va­no­to­sios mag­no­li­jos, pa­so­din­tos A. Ju­cio gat­vės kvar­ta­le“, – iro­ni­za­vo Zi­ta, pri­min­da­ma mi­nė­to­sios gat­vės skve­re 2015 me­tais pa­so­din­tas mag­no­li­jas, ku­rių da­lis ne­pri­gi­jo, da­lį iš­lau­žė chu­li­ga­nai, o li­ku­sios ve­ge­tuo­ja, nie­kaip neap­sisp­ręs­da­mos, gy­vuo­ti ar ne.

Vis dėl­to ne vi­si, ko­men­ta­vu­sie­ji mi­nė­tą­jį straips­nį, bu­vo nu­si­tei­kę taip pe­si­mis­tiš­kai. An­tai Eve­li­na ra­šė: „Liuks! Gy­ve­nu šio­je vie­to­je, la­bai gra­žu ir vi­si la­bai džiau­gia­mės! Šau­nuo­liai dar­buo­to­jai.“

„Vis­kas čia su­per. Bu­vo tam­sus miš­kas, ku­ris už­go­žė vi­są vaiz­dą, o da­bar at­ver­tas pui­kus ke­lias par­ko link“, – ra­šė Aud­rius ir dar pri­dū­rė, kad ši vie­ta tik­riau­siai taps po­pu­lia­ri jau­na­ve­džių fo­to­se­si­joms.

Kai ku­rie ko­men­ta­to­riai spė­lio­jo, kiek Sa­vi­val­dy­bė su­mo­kė­jo už iš Olan­di­jos at­vež­tus me­de­lius. Plun­gės ža­lių­jų klu­bo va­do­vė Kris­ti­na Pau­laus­kai­tė ko­men­ta­vo: „Pra­šo­me pa­ra­šy­ti, kiek vie­na mo­di­fi­kuo­ta lie­pa kai­nuo­ja? Kiek kai­nuos lais­ty­mas? Ko­dėl iš Lie­tu­vos da­ro­ma Olan­di­ja? Me­džių pa­skir­tis yra va­ly­ti orą, ne tik de­ko­ra­ty­vi­nė. Ar tie bon­sai su­pa­kuo­tom šak­nim liks tik de­ko­ra­ty­vio­mis šluo­to­mis?“

Ka­dan­gi skai­ty­to­jų no­ras – mums įsa­ky­mas, su­sku­bo­me do­mė­tis, ko­kia pa­so­din­tų­jų me­de­lių kai­na. Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Ar­chi­tek­tū­ros ir te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­ja Kris­ti­na Pet­ru­le­vi­čie­nė, at­si­ver­tu­si kar­tu su Bab­run­go slė­nio ir Lais­vės alė­jos re­konst­ruk­ci­jos pro­jek­tu ran­go­vo pa­teik­tą są­ma­tą, per­skai­tė, kad lie­pų so­di­nu­kams pla­nuo­ta iš­leis­ti 15 tūkst. eu­rų be PVM.

Pri­tai­kius 21 pro­c. PVM, išei­na, kad už lie­pas su­mo­kė­ta 18 150 eu­rų. Ka­dan­gi pro­jek­te nu­ma­ty­ta iš vi­so pa­so­din­ti 54 šiuos me­de­lius, va­di­na­si, vie­no kai­na – 336 eu­rai.

Daug tai ar ma­žai, ne­siim­si­me spręs­ti. Tik dar pa­si­tei­ra­vo­me, ko­dėl nu­tar­ta me­de­lius at­si­vež­ti iš Olan­di­jos? „Nes Lie­tu­vo­je to­kių, ku­rie tu­rė­tų su­for­muo­tą ka­mie­ną ir šak­nų sis­te­mą, nie­kas neau­gi­na. Tie­sa, vie­na įmo­nė Klai­pė­do­je lyg ža­dė­jo tuo už­siim­ti, bet ne­ga­liu pa­sa­ky­ti, ar tai da­ro ir ko­kia jų siū­lo­mos pro­duk­ci­jos kai­na. Ran­go­vas grei­čiau­siai pir­ko iš tų, ku­rie pa­siū­lė pi­giau“, – svars­tė K. Pet­ru­le­vi­čie­nė.

Pa­sak jos, alė­ją re­konst­ruo­jan­čiai įmo­nei bu­vo nu­ro­dy­ta, kad nau­jai so­di­na­mi me­de­lių ka­mie­nai 1,3 met­ro aukš­ty­je bū­tų ne plo­nes­ni nei 8–10 cm skers­mens. To­kie ir pa­so­din­ti.

Ar­chi­tek­tė mi­nė­jo ir tai, kad šių so­di­nu­kų for­ma­vi­mo ir ruo­ši­mo par­duo­ti pro­ce­sas – la­bai il­gas. Me­de­liai au­gin­to­jų kas­met per­so­di­na­mi, kad jų šak­nys ak­li­ma­ti­zuo­tų­si. Spe­cia­lio­mis prie­mo­nė­mis for­muo­ja­mas ir jų ka­mie­nas. To­dėl to­kių me­de­lių ka­mie­nas la­bai tie­sus, o jų pri­gi­ji­mas per­so­di­nant – ko­ne šim­tap­ro­cen­ti­nis.

Teo­ri­ja gra­ži, o kaip pra­kti­ka? Ar nau­jai pa­so­din­tų lie­pų neiš­tiks mi­nė­tų­jų mag­no­li­jų li­ki­mas? Praeis me­tai ki­ti, ir pa­ma­ty­si­me tai sa­vo aki­mis. O at­sa­kant klau­san­tie­siems, ar šie so­di­nu­kai ne­liks „de­ko­ra­ty­vio­mis“ šluo­to­mis, rei­kė­tų pri­dur­ti, kad eu­ro­pi­nės lie­pos „Pal­li­da“ (to­kios pa­so­din­tos Lais­vės alė­jo­je) suau­gu­sios ga­li pa­siek­ti ir 30 m aukš­tį bei iš­si­ke­ro­ti iki 15 m plo­čio.

Ži­no­ma, vis­kas pri­klau­so nuo to, kaip me­džiai pri­žiū­ri­mi ir kaip for­muo­ja­ma jų la­ja. Aiš­ku vie­na – taip iš­si­ke­ro­ti, kaip bu­vo iš­si­ke­ro­ju­sios se­no­sios lie­pos, nau­jiems me­džiams ne­be­bus leis­ta.