Lietuvos gimtadieniui kepė pyragus

Gin­tarės KAR­MO­NIENĖS nuo­trau­kos
Lie­tu­vos gim­ta­dienį su py­ra­gais šventė mi­nia plun­giš­kių
Šiais me­tais mi­ni­me jau 102-ąsias Lie­tu­vos vals­tybės at­kūri­mo me­ti­nes. Ga­li­me did­žiuo­tis, jog esa­me vie­nin­te­liai Bal­ti­jos re­gio­ne, ku­rie sa­vo vals­tybę XX a. ne sukūrė, o at­kūrė. Mat mūsų vals­ty­bin­gu­mui – jau dau­giau nei tūkstant­me­tis. Šis is­to­riš­kai reikš­min­gas įvy­kis šven­čia­mas va­sa­rio 16-ąją. Būtent tą dieną 1918 me­tais dvi­de­šimt ryž­tingų tau­tos vyrų pa­si­rašė Lie­tu­vos vals­tybės at­kūri­mo aktą. Svar­bią datą tra­di­ciš­kai pa­minė­jo ir plun­giš­kiai – juos sek­ma­dienį su­telkė ne tik mal­da, įsi­min­ti­ni kon­cer­tai, bet ir Plungės kultū­ros cent­ro su­reng­tos bend­ruo­me­ninės vaišės.

Gra­ži ini­cia­ty­va „Iš­kep­ti py­ragą Lie­tu­vos gim­ta­die­niui“ gimė per­nai. Pag­rin­dinė šio su­ma­ny­mo idė­ja bu­vo sald­žiai bei bend­ruo­me­niš­kai pa­svei­kin­ti Lie­tuvą gim­ta­die­nio pro­ga.

Šiais me­tais prie šios ini­cia­ty­vos pri­si­jungė dau­giau kaip sep­ty­nios de­šim­tys or­ga­ni­za­cijų, įmo­nių, įstaigų, pa­vie­nių žmo­nių. Plungės mies­to lop­še­liai-dar­že­liai, mo­kyk­los, vi­suo­me­ni­nin­kai, po­li­tinės par­ti­jos, ka­vinės, gy­dy­mo įstai­gos, jau­ni­mo ir suau­gu­siųjų klu­bai, bend­ruo­menės bei aso­cia­ci­jos iš­kepė per 800 tortų, py­ragų, ša­ko­čių, skruzdė­lynų, vy­nio­ti­nių, kek­siukų ir kitų skanėstų. Vi­si jie sun­kiai til­po ant Kultū­ros cent­ro fojė ir pa­rodų salė­je nu­tiestų stalų.

Gau­siai su­si­rinkę plun­giš­kiai iš pra­džių tik ap­žiū­rinė­jo saldė­siu. Vėliau ėmėsi ir jų ra­ga­vi­mo bei slap­tu bal­sa­vi­mu rin­ko lie­tu­viš­kiau­sią, gra­žiau­sią, ska­niau­sią, įdo­miau­sią, ori­gi­na­liau­sią bei išs­kir­ti­niau­sio sko­nio py­ragą.

Pas­ta­ro­ji no­mi­na­ci­ja ati­te­ko lop­še­lio-dar­že­lio „Pa­sa­ka“ ke­pi­niui. Gra­žiau­siu iš­rink­tas Ra­sos Ei­ni­kienės py­ra­gas, įdo­miau­siu – aso­cia­ci­jos „Plungės skau­tai“ skanės­tas, ori­gi­na­liau­siu – Rūtos Gla­di­še­vienės, lie­tu­viš­kiau­siu – lop­še­lio-dar­že­lio „Nykš­tu­kas“. O ska­niau­siu be kon­ku­ren­ci­jos pri­pa­žin­tas Lie­tu­vos so­cial­de­mok­ratų par­ti­jos Plungės sky­riaus kep­tas py­ra­gas.

Laimė­to­jams įteik­ti pri­zai, o vai­šių da­ly­viai dar il­gai da­li­no­si įspūdžiais. Ne vie­nas jų da­ly­vis pri­pa­ži­no, kad plun­giš­kių su­neš­ti ke­pi­niai galė­jo pa­ten­kin­ti net reik­liau­sią go­murį. Tor­tai, py­ra­gai ir ki­to­kie saldė­siai tar­pu­sa­vy­je kon­ku­ra­vo ne tik sko­niu, bet ir iš­vaiz­da.

Žmonės džiaugė­si ant­rus me­tus gy­vuo­jan­čia bend­ruo­me­ni­nių vai­šių ini­cia­ty­va. Gra­žiai apie ją jau po ren­gi­nio sa­vo feis­bu­ko pa­sky­ro­je at­si­liepė ir Kultū­ros cent­ro di­rek­to­rius Ro­mas Ma­tu­lis. „Šian­dien kaip nie­kad gau­siai Plungė­je šventėm Lie­tu­vos gim­ta­dienį. Vi­sa bend­ruo­menė kaip vie­na šei­ma rin­komės į vai­šes, ku­rioms plun­giš­kiai iš­kepė per 800 tortų, py­ragų, ša­ko­čių, skruzdė­lynų, vy­nio­ti­nių ir ki­to­kių gard­žiau­sių ke­pi­nių. Ne­rea­lus bi­čiu­lystės jaus­mas, iš­monė puo­šiant ir gra­ži­nant ke­pi­nius, mi­nios žmo­nių ir ge­ru­mas, šyp­se­nos, da­li­ni­ma­sis“, – įspūdžiais da­li­jo­si jis.

Po vai­šių plun­giš­kių laukė kon­cer­tas, kurį do­va­no­jo uni­ka­lus mūsų ša­lies at­likė­jas Sau­lius Pet­rei­kis kar­tu su gru­pe. At­sis­to­ju­si pub­li­ka juos iš­lydė­jo su gau­siais plo­ji­mais.

Tie­sa, prie­š ren­ginį Kultū­ros cent­re Va­sa­rio 16-oji pa­minė­ta ir Šven­to Jo­no Krikš­ty­to­jo baž­ny­čio­je, kur ti­kin­tie­ji plun­giš­kiai rin­ko­si mal­dai. Šven­to­se Mi­šio­se da­ly­va­vo ir gau­sus būrys Lie­tu­vos šau­lių sąjun­gos Plungės kuo­pos šau­lių.

Va­sa­rio 16-oji pra­ėjusį sa­vait­galį pa­minė­ta ir ki­to­se Plungės ra­jo­no vie­to­se. Vie­nas įsi­min­ti­niau­sių ren­gi­nių vy­ko Alsėd­žių Sta­nis­lo­vo Na­ru­ta­vi­čiaus gim­na­zi­jo­je, kur su­reng­tas duetų va­ka­ras „Jaus­mai Lie­tu­vai ir žmo­gui“. Tarp dai­nuo­jan­čių po­rų bu­vo ga­li­ma iš­girs­ti net pa­tį Plungės ra­jo­no sa­vi­val­dybės merą Aud­rių Kli­šonį.

Gra­žiu kon­cer­tu „Ko­kia nuo­sta­bi“ Lie­tu­vos vals­tybės at­kūri­mo die­na pa­minė­ta ir Rie­ta­ve.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.