Lūžo med­žiai, ap­ga­din­ti sto­gai

„Žemaičio“ nuotr.
Su­maiš­tis prie re­no­vuo­ja­mo A. Ju­cio g. 10-ojo dau­gia­bu­čio
Ket­vir­ta­die­nio va­karą Lie­tuvą nu­siau­bu­si aud­ra Lau­ra pre­ten­duo­ja būti vie­na did­žiau­sių per pa­starąjį de­šimt­metį. Dau­giau­siai nuo­sto­lių ji pri­darė pa­jūrio re­gio­ne, kur vėjas siekė net iki 37,9 m/s. Nuos­to­lių neiš­veng­ta ir Plungės ra­jo­ne bei Rie­ta­vo sa­vi­val­dybė­je.

Dau­giau­siai dar­bo – ug­nia­ge­siams

Gana stiprus vėjas ket­vir­ta­die­nio va­karą siautė­jo Plungės ra­jo­ne. Apie 19 va­landą plun­giš­kiai so­cia­li­niuo­se tink­luo­se ėmė da­lin­tis ant ke­lių, o kai kur – ir au­to­mo­bi­lių už­vir­tu­sių med­žių nuo­trau­ko­mis.

Dau­giau­siai dar­bo aud­ringąjį va­karą ir naktį turė­jo Plungės prie­šgais­rinė gelbė­ji­mo tar­ny­ba. Ket­vir­ta­dienį ir penk­ta­dienį ji net 28 kar­tus skubė­jo ša­lin­ti med­žių, už­vir­tu­sių ant ke­lių, elekt­ros laidų, au­to­mo­bi­lių. Žmonės, lai­mei, su­ža­lo­jimų iš­vengė – Plungės grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos di­rek­torė Ra­sa Mon­čienė informavo, jog dėl to išk­vie­timų ne­būta.

Penk­ta­dienį va­žia­vu­sie­ji į Pla­te­lių pusę skai­čia­vo, kiek med­žių vėjas iš­guldė. Esą la­biau­siai nu­kentė­jo Že­mai­ti­jos na­cio­na­li­nio par­ko te­ri­to­ri­jo­je esan­čios nau­jos kir­ta­vietės, kur bu­vo pa­lik­ti ža­liuo­ti pa­vie­niai med­žiai – vėjas ko­ne vi­sus pa­guldė ant šo­no.

Kad vėjas ket­vir­ta­die­nio va­karą pasidarbavo iš peties, pa­tvir­ti­no ir Pla­te­lių se­niūnė Da­nutė Ra­po­la­vi­čienė. Pa­sak jos, per naktį  vėjo­var­tas nuo kelio ša­li­no ug­nia­ge­siai gelbė­to­jai, o išau­šus ry­tui tvar­ky­tis su li­ku­sio­mis iš­siųs­ti se­niū­ni­jos dar­bi­nin­kai.

Be­ne la­biau­siai ne­pa­si­sekė vie­nam Ša­tei­kių Rūdai­čių gy­ven­to­jui – vėjas nu­kėlė jo dar­žinės stogą.

Nau­sod­žio se­niū­ni­jo­je vėjas įsi­su­ko į bai­giamą įreng­ti poil­sio aikš­telę ša­lia va­di­na­mo­sios Plungės jūros. Su šak­ni­mis iš­vers­ti tven­ki­nio pa­krantė­je augę ber­žai bei ap­ga­din­tos ša­lia jų gy­ven­tojų lai­ky­tos val­tys.

Plungės se­niūnė Dan­gi­rutė Jur­ku­vienė su­skai­čia­vo, kad mies­te vir­to 14 med­žių. „Čia ne­įskai­čiuo­ti tie, ku­riuos vėjas iš­vertė pri­va­čio­se val­do­se ir par­ke. Iš gy­ven­tojų su­laukė­me ne­ma­žai skam­bu­čių su klau­si­mais, ką da­ry­ti su to­kio­mis vėjo­var­to­mis. Pa­si­nau­do­da­ma pro­ga dar kartą vi­siems pri­min­siu: vėjo iš­vers­tam med­žiui pa­ša­lin­ti ne­rei­ka­lin­gi jo­kie lei­di­mai. Dėl šven­tos ra­mybės pa­ta­riu tik tokį medį, prie­š jį su­pjaus­tant, nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti, kad atei­ty ne­kiltų ginčų – tik­rai vėjas jį iš­vertė ar žmo­gus sa­vo ini­cia­ty­va jį pa­ša­li­no“, – sakė se­niūnė.

Rie­ta­ve – ra­miau

Me­dingėnų se­niūnė Sa­lomė­ja Čies­nienė kalbė­jo, kad šįkart aud­ra ne­pri­darė tiek nuo­sto­lių, kiek 2018–ųjų va­sarą, ta­čiau vie­nur ki­tur bu­vo įsi­su­ku­si – kai kam sto­gus apardė, ki­tur elekt­ros lai­dus nu­plėšė.

„Vir­to me­dis ir ant mo­kyk­los. Lai­mei, į stogą tik viršūnė įsirėmė. Iš­sik­vietė­me bokš­telį. Reikės kaž­kaip at­sar­giai nu­pjau­ti tą viršūnę, kad virs­da­mos ša­kos langų neiš­dau­žytų“, – sakė se­niūnė.

Pa­na­ši si­tua­ci­ja penk­ta­die­nio rytą bu­vo ir Tverų se­niū­ni­jo­je. Se­niū­nas An­ta­nas Za­lepū­gas kalbė­jo kol kas sig­nalų iš kaimų apie di­de­lius nuo­sto­lius ne­su­laukęs. „Vieną kitą se­nesnį stogą apardė. Dau­giau­siai dar­bo – dėl ant gat­vių nu­vir­tu­sių med­žių. Tar­ny­bos dar­ba­vo­si visą naktį. Da­bar ir se­niū­ni­jos žmonės iš­va­žiavę pjau­ti tų kri­tuo­lių. Pag­rin­di­niai ke­liai pra­va­žiuo­ja­mi, o nuo­ša­les­ni šiuo me­tu va­lo­mi“, – pa­ti­ki­no se­niū­nas.

Rie­ta­vo mies­to se­niūną pa­va­duo­jan­ti Ing­ri­da Bud­rai­tienė spėjo, kad šįkart aud­ra nu­slin­ko kaž­kur pa­šo­niu, mat mies­tas smar­kiai ne­nu­kentė­jo. „Bu­vo nu­kri­tu­sių med­žių Plungės ir Že­maitės gatvė­se, bet per naktį ug­nia­ge­siai juos pa­ša­li­no. Re­gis, di­de­lių nuo­sto­lių šįkart būsi­me iš­vengę.“

Tie­sa, abe­jo­se sa­vi­val­dybė­se po aud­ros ne­ma­žai gy­ven­tojų bu­vo likę be elekt­ros. Nors elekt­ri­kai skelbė sku­ban­tys kuo grei­čiau ša­lin­ti ge­di­mus, elekt­ros kai kas ne­turė­jo dar ir va­kar.

Ne­pa­si­ruošė?

Daug var­go ket­vir­ta­die­nio va­karą, ban­dant su­ran­kio­ti ap­link ėmu­sias skrai­dy­ti sta­ty­bi­nes med­žia­gas, turė­jo Plungė­je dau­gia­bu­čius re­no­vuo­jan­tys dar­bi­nin­kai. Ap­lin­ki­nių namų gy­ven­to­jai kas su­laikę kvapą stebė­jo, o kas skubė­jo į pa­galbą su sti­chi­ja ko­vo­jan­tiems uk­rai­nie­čiams, re­mon­tuo­jan­tiems A. Ju­cio gatvės 10–ąjį dau­gia­butį.

Bu­vo ir to­kių, ku­rie skam­bi­no bend­ruo­ju pa­gal­bos te­le­fo­nu, mat si­tua­ci­ja at­rodė ne­kont­ro­liuo­ja­ma – putp­las­čio lakš­tai ta­ra­na­vo praei­vius ir kie­me su­sta­ty­tus au­to­mo­bi­lius, pa­ži­ro į A. Ju­cio gatvės va­žiuo­jamąją dalį. Į pa­galbą dar­bi­nin­kams skubė­jo ir po­li­ci­jos pa­reigū­nai.

„Ir „Val­da“ to­kiom si­tua­ci­jom nie­kaip ne­su­ge­ba pa­si­ruoš­ti. Jau ne­ži­nau kiek metų mūsų kie­me esan­tys kon­tei­ne­riai, vos tik stip­res­nis vėjas, va­žinė­ja­si po kiemą, kar­tais net į A. Ju­cio gatvę iš­rie­da. Ir va­kar ne vieną kartą jie įva­žia­vo į ša­lia su­sta­ty­tus au­to­mo­bi­lius. Bai­su žiūrė­ti, o iš­vadų ne­pa­da­ro­ma jo­kių“, – stebė­jo­si A. Ju­cio g. 14 na­me gy­ve­nan­ti mo­te­ris.