Lapk­ri­čio 5 d. tu­rė­jo vyk­ti kon­kur­sas Plun­gės „Ry­to“ pa­grin­di­nės mo­kyk­los di­rek­to­riaus kė­dei užim­ti. O va­kar no­rė­ta iš­rink­ti va­do­vą ir „Bab­run­go“ pro­gim­na­zi­jai. Bet abu kon­kur­sai neį­vy­ko. Prie­žas­tis – neat­si­ra­do kan­di­da­tų, no­rin­čių šių po­stų ir ati­tin­kan­čių di­rek­to­riui ke­lia­mus rei­ka­la­vi­mus.

Anot Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus ve­dė­jo Gin­tau­to Ri­mei­kio, šiuo me­tu su Na­cio­na­li­ne švie­ti­mo agen­tū­ra de­ri­na­mos nau­jų kon­kur­sų da­tos.

Be to, dėl tos pa­čios prie­žas­ties neį­vyks ir dar du kon­kur­sai – Pla­te­lių me­no mo­kyk­los ir Plun­gės lop­še­lio-dar­že­lio „Pa­sa­ka“ va­do­vų pa­rei­goms užim­ti. Pas­ta­ra­sis kon­kur­sas bu­vo nu­ma­ty­tas lapk­ri­čio 14-ąją, o Pla­te­lių me­no mo­kyk­los – lapk­ri­čio 19-ąją. Dėl nau­jų da­tų šiems kon­kur­sams taip pat bus ta­ria­ma­si su Na­cio­na­li­ne švie­ti­mo agen­tū­ra.

Šią sa­vai­tę dar ga­li­ma pa­teik­ti do­ku­men­tus kon­kur­sams ei­ti lop­še­lių-dar­že­lių „Nykš­tu­kas“ ir „Vy­tu­rė­lis“ di­rek­to­rių pa­rei­gas. Ar at­si­ra­do no­rin­čių­jų sto­ti prie šių įstai­gų „vai­ro“, paaiš­kės ki­tą sa­vai­tę. Šiuo me­tu pre­ten­den­tų dar nė­ra.