Nugarmėjo dalis naujojo šaligatvio

Jur­gi­tos NAG­LIE­NĖS nuo­trau­ka
Nau­ju Bi­ru­tės g. ša­li­gat­viu džiau­gė­mės vos me­tus. Da­bar da­lį jo vėl rei­kės re­mon­tuo­ti
Prieš ke­lias die­nas že­myn nu­gar­mė­jo da­lis Plun­gė­je, Bi­ru­tės gat­vė­je, esan­čio ne­se­niai įreng­to nau­jo ša­li­gat­vio. Trin­ke­lės šlai­tu nu­slin­ko dėl kiek že­miau esan­čių se­nų pa­sta­to pa­ma­tų, ku­rie iši­ro ir nu­čiuo­žė į pa­kal­nę, pa­skui sa­ve nu­si­temp­da­mi ir ša­li­gat­vio kraš­tą.

Šiuo me­tu api­ru­si ša­li­gat­vio da­lis ap­tver­ta ap­sau­gi­ne tvo­ra. Gal­vo­ja­ma, ką da­ry­ti to­liau, mat šiuo at­ve­ju rei­kia ne tik su­tvar­ky­ti iši­ru­sią ša­li­gat­vio da­lį, bet ir su­tvir­tin­ti šlai­tą.

Kaip sa­kė lai­ki­nai Vie­tos ūkio sky­riaus ve­dė­jo pa­rei­gas ei­nan­tis Ar­vy­das Liu­ti­ka, Sa­vi­val­dy­bė grei­tuo­ju bū­du ap­klau­sė ke­lias įmo­nes, kiek kai­nuo­tų šie dar­bai.

Esą už­klau­sos iš­siųs­tos 4 ar 5 įmo­nėms, ta­čiau at­sa­kė tik dvi. Abi pa­si­siū­lė pa­sta­ty­ti at­ra­mi­nę sie­nu­tę. Vie­na už šį dar­bą pa­pra­šė 52 tūks­tan­čių eu­rų, ki­ta – 29-ių.

Tu­rint ome­ny, kad ir ma­žes­nio­ji už­si­pra­šy­to­ji su­ma – ga­na di­de­lė, dar ne­nusp­ręs­ta, ką da­ry­ti.

O ko­dėl skly­po sa­vi­nin­kas dar iki griū­ties ne­bu­vo įpa­rei­go­tas pri­žiū­rė­ti ir tvar­ky­ti sa­vo nuo­sa­vy­bę? Gal ta­da to­kio in­ci­den­to, ku­ris ge­ro­kai pa­plo­nins Sa­vi­val­dy­bės ki­še­nę, bū­tų pa­vy­kę iš­veng­ti?

Pa­sak Vie­tos ūkio sky­riaus vy­riau­sio­jo spe­cia­lis­to Vi­ta­li­jaus Gri­gor­je­vo, Sa­vi­val­dy­bė tu­ri tei­sę ap­leis­tų pa­tal­pų ir sta­ti­nių sa­vi­nin­kus ap­mo­kes­tin­ti di­džiau­siu leis­ti­nu – 3-jų pro­cen­tų – ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to mo­kes­čio ta­ri­fu, bet tik ta­da, kai šio tur­to ver­tė yra di­des­nė nei 220 tūks­tan­čių eu­rų. „Vi­sais ki­tais at­ve­jais mū­sų ran­kos yra su­riš­tos“, – sa­kė spe­cia­lis­tas.