Pagalbos ranką tiesia ir įmonės, ir gyventojai

Nuotrauka iš feisbuko
Geros valios žmonių pasiūtos kaukės keliauja medikams, neįgaliesiems ir ligoniams
Bene paklausiausia prekė Lietuvoje, o ir visame pasaulyje dabar – apsauginė veido kaukė. Jas, atidėjusios kitus darbus, prie siuvimo mašinų siūti palinko visos šalies siuvėjos. Vienos jas siuva vos ne dykai, kitos pardavinėja dvigubindamos ar net trigubindamos prieš tai buvusias kainas. Tačiau atsiranda ir tokių pavienių siuvėjų ar įmonių, kurios šiuo sunkmečiu pelno nesivaiko. Plungės įmonė „Linomeda“ prisijungė prie „Laisvės TV“ lėšų būtinosioms medicinos priemonėms rinkimo kampanijos „Laikykitės, medikai!“ ir gydytojams pagal dizainerio Roberto Kalinkino modelį neatlygintinai pasiūs net 2 tūkst. apsauginių kaukių!

Siūna medikams, globos namams, įstaigoms

Ne­si­rek­la­muo­da­ma, ne­šauk­da­ma apie sa­vo ge­ra­no­rystę „Li­no­me­da“ ir to­liau mokės sa­vo dar­buo­to­jams at­ly­gi­ni­mus, o šie gal net pusę dar­bo die­nos skirs tam, kad me­di­kai būtų bent mi­ni­ma­liai ap­sau­go­ti nuo į juos kiek­vieną mi­nutę be­si­tai­kan­čio ko­ro­na­vi­ru­so.

Su „Že­mai­čiu“ įmonės va­dovė In­ga Lu­kaus­kienė kalbė­tis su­ti­ko neiš­kart. Sakė, gir­tis ne­no­ri – ne dėl to tai da­ro. Ta­čiau pa­vy­kus pra­kal­bin­ti paaiškė­jo, kad tai ne pir­mo­ji „Li­no­me­dos“ ge­ra­da­rystė. Ne­se­niai įmonė 60 ap­sau­gi­nių kau­kių pa­do­va­no­jo Sto­nai­čių so­cia­linės glo­bos na­mams.

„Jie norė­jo įsi­gy­ti, bet mes pa­do­va­no­jom, – at­vi­ra­vo di­rek­torė. – Ap­sau­gi­nes kau­kes siu­vam ir Plungės sa­vi­val­dy­bei, ir mu­zie­jui. Tie­sa, jau ne dy­kai, bet už sa­vi­kainą. No­rim, kad bent med­žia­gos at­si­pirktų.“

Mo­te­ris ne­slėpė, kad skam­bi­na, atei­na pas juos ir pa­vie­niai gy­ven­to­jai. Ta­čiau vi­sus ap­si­ūti įmonė jau ne­tu­ri rankų.

„Jau net var­tus už­si­darėm. Ne­no­rim, kad žmonės eitų. Tie­siog bi­jo­me, kad neat­neštų vi­ru­so. Da­bar sa­vo dar­buo­to­jus sau­gom kaip ka­ži ką“, – pa­sa­ko­jo I. Lu­kaus­kienė.

Žur­na­lis­to And­riaus Ta­pi­no va­do­vau­ja­ma kam­pa­ni­ja „Li­no­me­dos“ ne­su­si­ra­do. Di­rek­torė pa­ti su­si­siekė ir pa­si­siūlė pri­si­dėti. Įmonė­je dir­ban­čių tris­de­šim­ties siuvėjų pa­si­ūtos 2 tūkst. kau­kių ati­teks Klaipė­dos me­di­kams.

Med­vil­ni­niu au­di­niu kaukėms siuvė­jos bus ap­rūpin­tos. Te­liks pri­dėti kai ku­rių de­ta­lių ir, aiš­ku, įdėti daug triū­so. Ka­dan­gi siuvė­joms dar rei­kia už­si­dirb­ti ir duo­nai, kau­kes lab­da­rai jos siūs pusę die­nos. Kitą pus­dienį skirs įmonės už­sa­ky­mams.

Di­rek­torės įsi­ti­ki­ni­mu, da­bar ne me­tas pel­ny­tis, prie­šin­gai – pa­ts lai­kas ties­ti tvirtą pa­gal­bos ranką.

Prisideda ir kiti

Ją me­di­kams tie­sia ir ki­ti plun­giš­kiai. Urtė Strel­čiū­naitė-Gy­lienė, ku­rios ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je yra dir­ban­čiųjų Plungės li­go­ninė­je, feis­bu­ko pa­sky­ro­je už med­vil­ni­nes daug­kar­ti­nes kau­kes dėko­jo Ra­munės Do­naus­kienės šei­mai, už mar­li­nes kau­kes – Kęstu­čiui Me­de­liui ir jo ma­mai, už pa­do­va­no­tus au­di­nius – „Ker­tu­ko pa­galvėlėms“.

Pa­sak mo­ters, to­kių kau­kių bu­vo pa­si­ūta apie 80. Ta­čiau esą tai dar ne pa­bai­ga. Sa­vo ga­my­bos kaukė­mis žadė­jo pri­si­dėti dar ke­lios mo­te­rys. Vi­si jų siu­vi­niai ati­teks Plungės ra­jo­no li­go­ni­nei. Pa­gelbė­ti jų nie­kas ne­prašė – gerą širdį vie­ti­niams me­di­kams žmonėms pa­no­ro pa­ro­dy­ti pa­tys.

„Tai at­si­lie­pi­mas į nūdie­nos pro­ble­mas ir la­bai gra­ži bei reikš­min­ga pa­gal­ba“, – sakė U. Strel­čiū­naitė-Gy­lienė. Ir nors kaukės nėra ser­ti­fi­kuo­tos, jos vis tiek sau­go, kad vi­ru­sas su iš bur­nos sklin­dan­čiais la­še­liais ne­pa­tektų į ap­linką.

Kaukių reikia ir medikams, ir pacientams

Plungės li­go­ninės di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja Dan­guolė Luo­tienė „Že­mai­čiui“ sakė, kad šiuo me­tu net ir men­kiau­sia pa­gal­ba Plungės me­di­kams yra lau­kia­ma ir rei­ka­lin­ga. Anot jos, kol kas li­go­ninės per­so­na­lui ap­sau­gos prie­mo­nių pa­kan­ka, bet rei­kia žiūrė­ti į ateitį ir gal­vo­ti, kas bus po sa­vaitės ar ke­lių. Juk nie­kas ne­ži­no, ka­da ši su­dėtin­ga si­tua­ci­ja baig­sis.

Be to, vei­do kaukės me­di­kams rei­ka­lin­gos vi­sa­da, ne tik šiuo me­tu, tad tik­rai ne­pra­puls. „Da­bar kau­kes nau­do­ja ne tik me­di­kai. At­ve­ža pa­cientų be jų – 
ir­gi už­de­dam“, – pa­sa­ko­jo pa­va­duo­to­ja.

Anot jos, nėra taip, kad daug žmo­nių li­go­ni­nei siū­lytų sa­vo ran­ko­mis pa­si­ūtų kau­kių. Todėl jas siu­va­si ir pa­čios me­di­ci­nos se­se­rys.

Ne­ma­žai kau­kių plun­giš­kiai me­di­kai ti­ki­si su­lauk­ti ir iš minė­tos A. Ta­pi­no va­do­vau­ja­mos kam­pa­ni­jos. Li­go­ninė už­sip­rašė ir ne­perš­lam­pamų cha­latų, kom­bi­ne­zonų. O tre­čia­dienį iš šios kam­pa­ni­jos rengėjų jau su­laukė net 70 litrų de­zin­fe­kan­to.

Visų reikalingų apsaugos primonių rajono sveikatos priežiūros įstaigoms užsakė ir Plungės rajono savivaldybė, tik nežinoma, kada šios priemonės pasieks Plungę.