Partrenkė perėjoje

Jur­gi­tos NAG­LIE­NĖS nuo­trau­ka
Pės­čių­jų pe­rė­jo­je se­no­lį par­tren­kęs vai­ruo­to­jas bu­vo blai­vus
Ant­ra­die­nį sku­bios me­di­kų pa­gal­bos pri­rei­kė per švie­so­fo­ru ne­re­gu­liuo­ja­mą pės­čių­jų pe­rė­ją pa­grin­di­nė­je J. Tu­mo-Vaiž­gan­to gat­vė­je, Plun­gė­je, ėju­siam 82-ejų plun­giš­kiui. Vy­ras bu­vo par­trenk­tas au­to­mo­bi­lio.

Ne­men­ku su­ža­lo­ji­mu pa­si­bai­gu­si ava­ri­ja įvy­ko vi­du­ry die­nos, apie 14 va­lan­dą. Plun­gės po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Rea­ga­vi­mo sky­riaus vir­ši­nin­kė Ing­ri­da Juš­kai­tė „Že­mai­čiui“ pa­sa­ko­jo, kad ne­vie­ti­nį au­to­mo­bi­lio „Su­ba­ru Fo­res­ter“ vai­ruo­to­ją apa­ki­no švys­te­lė­ju­si sau­lė, to­dėl į pe­rė­ją įžen­gu­sio pės­čio­jo jis ne­pas­te­bė­jo.

Se­no­lį par­tren­kęs 1960 m. gi­męs vai­ruo­to­jas bu­vo blai­vus, nu­ken­tė­ju­sy­sis – taip pat.

Su­žeis­ta­sis grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos au­to­mo­bi­liu bu­vo iš­ga­ben­tas į Plun­gės li­go­ni­nę, dėl diag­no­zuo­to juos­mens slanks­te­lio lū­žio pa­gul­dy­tas į Trau­ma­to­lo­gi­jos sky­rių.

Dėl įvy­kio pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas.