Platelių ežero pakrantėje – dar negirdėtas bandymas

ESO nuo­trau­ka
ESO ne­se­niai pra­nešė pra­dėju­si uni­ka­lius ba­dy­mus – pa­si­tel­kus Estų in­ži­nie­rių su­ma­nytą tech­no­lo­giją su­mon­tuo­tos dvi ener­ge­tinės mik­ro­sa­los, ku­rios, kaip ti­ki­ma­si, už­tik­rins elekt­ros tie­kimą nuo­ša­lio­je vie­to­je įsikū­ru­siems gy­ven­to­jams. Vie­na to­kia mik­ro­sa­la įreng­ta Pla­te­lių eže­ro pu­sia­sa­ly­je.

Jei šie ban­dy­mai pa­si­tei­sins, ti­ki­ma­si atei­ty to­kias mik­ro­sa­las nau­do­ti nuo­ša­lio­se vie­tovė­se, ku­rio­se dėl ma­žo gy­ven­tojų skai­čiaus sun­ku už­tik­rin­ti ne­pertrūks­tamą elekt­ros tie­kimą. To­kio­se vie­tovė­se ties­ti nau­jas elekt­ros li­ni­jas ar­ba at­nau­jin­ti se­nas – la­bai bran­gu, ir šios in­ves­ti­ci­jos re­tai ka­da at­si­per­ka.

„Šiuo me­tu da­lis ESO klientų gy­ve­na geog­ra­fiš­kai izo­liuo­to­se vie­tovė­se, ku­rias elekt­ros ener­gi­ja pa­sie­kia 2–3 ki­lo­met­rus be­si­tęsian­čio­mis oro li­ni­jo­mis. Ne­di­de­liam klientų skai­čiui to­kios apim­ties elekt­ros oro li­nijų re­konst­ruk­ci­ja – la­bai bran­gus spren­di­mas, o tie­sio­ginę naudą pa­jun­ta tik ke­le­tas namų ūkių. Es­ti­jos ko­legų pa­si­ūly­tas mik­ro­salų ban­do­ma­sis pro­jek­tas, pa­gal išanks­ti­nius skai­čia­vi­mus, fi­nan­siš­kai nau­din­ges­nis,“ – sa­ko ESO Pas­laugų tar­ny­bos di­rek­to­rius Re­nal­das Rad­vi­la.

To­kios mik­ro­sa­los kol kas Lie­tu­vo­je – dvi. Vie­na su­mon­tuo­ta Prienų ra­jo­ne, ki­ta – Plungės, poil­sinė­je prie Pla­te­lių eže­ro. Čia ant na­mukų poil­siau­to­jams stogų pri­tvir­tin­ti saulės mo­du­liai, ne­to­lie­se – ba­te­ri­jos ir ku­ru va­ro­mas ge­ne­ra­to­rius. Did­žiąją dalį rei­ka­lin­gos ener­gi­jos ga­mintų saulės mo­du­liai, li­ku­sią dalį (apie 30 pro­c.) – ge­ne­ra­to­rius. Su­jung­ti į vieną sis­temą, šie įren­gi­niai tam­pa ne­di­de­le au­to­no­miš­ka elekt­ri­ne, už­tik­ri­nan­čia elekt­ros ener­gi­jos tie­kimą bet ku­riuo pa­ros ar metų lai­ku.

ESO skel­bia, kad ban­dy­mams minė­to­sios vie­tovės pa­si­rink­tos įver­ti­nus klientų skun­dus dėl elekt­ros ko­kybės ir tos vie­tovės tin­ka­mumą tech­no­lo­gi­jai iš­ban­dy­ti.

„Prienų pi­lo­ti­nio pro­jek­to vie­ta iš­sis­ki­ria tuo, kad klien­tus elekt­ros ener­gi­ja pa­sie­kia 3,3 km oro li­ni­jo­mis, miš­kin­ga­me ruo­že. O Pla­te­liuo­se tu­ri­me uni­kalų at­vejį – 1,4 km oro li­ni­ja du kar­tus ker­ta Pla­te­lių ežerą ir ja­me esan­čią ne­gy­ve­namą salą. Įvy­kus ge­di­mui, jo nu­sta­ty­mo ir tvar­ky­mo dar­bai tam­pa iššū­kiu, ypač kai pri­rei­kia pa­siek­ti konk­re­čią pro­ble­mos vietą. Kar­tu elekt­ros oro li­ni­jos ap­ri­bo­ja dalį eže­ro nuo ga­li­mos lai­vy­bos – tam­pa kliū­ti­mi stie­bi­niams lai­vams pra­plauk­ti“, – skel­bia­ma ESO pra­ne­ši­me.

Es­ti­jos skirs­ty­mo ope­ra­to­rius „Elekt­ri­le­vi“ pirmą kartą šį spren­dimą iš­bandė 2016 m. 4-iuo­se skir­tin­guo­se namų ūkiuo­se Es­ti­jo­je.

O Lietuvoje šį tech­no­lo­ginį spren­dimą pla­nuo­ja­ma dar ban­dy­ti iki metų pa­bai­gos. Pir­mi­niai re­zul­ta­tai ro­do, jog sis­te­mos val­dy­mo au­to­no­miš­ku­mui iš­ban­dy­ti ir už­tik­rin­ti dar pri­reiks lai­ko. Per ke­lis ban­dy­mo mėne­sius bu­vo ste­bi­mi sis­te­mos at­si­jun­gi­mai, ku­riuos su­kėlė di­des­ni nei pla­nuo­ti elekt­ros po­rei­kiai. Su­si­du­ria­ma ir su pra­sto GSM ry­šio šio­se izo­liuo­to­se vie­tovė­se pro­ble­ma.

Be to, ban­dy­mai pra­dėti to­kiu metų lai­ku, kai saulėtų dienų skai­čius būna la­bai ma­žas, o tai le­mia, kad did­žio­ji da­lis elekt­ros po­rei­kio ten­ki­na­ma iš ge­ne­ra­to­riaus. No­rint su­ži­no­ti, kaip sis­te­ma veiks saulė­to­mis die­no­mis, teks pa­lauk­ti ge­res­nių orų.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.