Plungiškiai pareigūnai išlieka vieni geriausių tyrėjų

Rūtos LAU­RI­NAI­TIENĖS nuo­trau­kos
Ko­mi­sa­ria­to vir­ši­nin­kas G. Po­ce­vi­čius pa­si­džiaugė jo va­do­vau­jamų pa­reigūnų darbų, ne­nu­tylė­jo ir pro­blemų, su ku­rio­mis po­li­ci­jai ten­ka su­si­dur­ti
Ant­ra­dienį Plungės ra­jo­no sa­vi­val­dybė­je į sa­vo veik­los re­zul­tatų pri­sta­tymą pa­kvietė ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tas. Apž­velg­ta ne tik tai, kas per­nai Plungės pa­reigū­nams itin ge­rai sekė­si, bet pa­minė­ti ir skau­du­liai. Pa­sid­žiaug­ta, kad plun­giš­kiai iš­lie­ka vie­ni ge­riau­sių tyrėjų vi­so­je Lie­tu­vo­je, o Klaipė­dos ap­skri­ty­je nė ne­tu­ri ly­gių. Did­žiau­sia pro­ble­ma ko­mi­sa­ria­to vir­ši­nin­kas Gin­tau­tas Po­ce­vi­čius įvar­di­jo al­ko­ho­lio var­to­jimą. Ir ne todėl, kad plun­giš­kiai būtų la­biau­siai pra­si­gėrę, ta­čiau dėl to, kad iš to ky­la ir ki­tos pro­ble­mos – tai ir ava­ri­jos, ir smur­tas ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je, ir ki­ti nu­si­kal­ti­mai.

Išk­vie­tu­siems be prie­žas­ties – bau­dos

Kaip sakė G. Po­ce­vi­čius, su­grįžti į pra­ėju­sius me­tus ir juos ap­žvelg­ti pa­reigū­nams būti­na. Kad būtų aiš­ku, kur dau­giau­sia dėme­sio su­telk­ti nau­jais me­tais, kad būtų ga­li­ma įžvelg­ti nu­si­kal­timų prie­žas­tis.

Vie­nas iš 2019 metų Plungės po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to prio­ri­tetų buvo ope­ra­ty­vus rea­ga­vi­mas į gy­ven­tojų pra­ne­ši­mus. Per­nai pa­reigū­nai su­rea­ga­vo į 5 602 gy­ven­tojų pra­ne­ši­mus, iš ku­rių 84 bu­vo A ti­po, ver­ti­na­mi kaip rea­li grėsmė gy­vy­bei, svei­ka­tai ar tur­tui. Į to­kius išk­vie­ti­mus tu­ri būti sku­ba­ma pir­miau­sia. At­vyk­ti į įvy­kio vietą mies­te pa­reigū­nai tu­ri ne vėliau kaip per 12 mi­nu­čių, ra­jo­ne – ne vėliau kaip per 25 mi­nu­tes.

Į ma­žiau svar­bius B ti­po pra­ne­ši­mus (rea­ga­vi­mo lai­kas mies­te – 20 min., ra­jo­ne – 40 min.,) vyk­ta 923 kar­tus, o į C ti­po pra­ne­ši­mus – net 4 055 kar­tus. Į pa­sta­ruo­sius pa­reigū­nai pri­va­lo su­rea­guo­ti ne vėliau kaip per va­landą, ne­svar­bu, kur – mies­te ar ra­jo­ne – gy­ve­na pra­nešė­jas.

G. Po­ce­vi­čius pa­si­džiaugė, kad Plungės po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to pa­reigū­nai yra ap­rūpin­ti nau­jau­sio­mis tech­ninė­mis prie­monė­mis, šiuo­lai­ki­niais au­to­mo­bi­liais, ki­ta įran­ga, todėl ga­li rea­guo­ti ope­ra­ty­viai. Ir pa­brėžė, kad tiems, ku­rie su­gal­vo­ja pra­šy­ti po­li­ci­jos pa­gal­bos tie­siog sma­gin­da­mie­si, be jo­kio rei­ka­lo, gre­sia ad­mi­nist­ra­cinė at­sa­ko­mybė. An­tai per­nai dėl to ad­mi­nist­ra­cinėn at­sa­ko­mybėn bu­vo pa­trauk­ti net 67 ra­jo­no gy­ven­to­jai. Da­bar teis­mas spręs, kaip jie at­sa­kys už tai, kad trukdė pa­reigūnų darbą. Bau­da ga­li siek­ti nuo 200 iki 2 000 eurų.

Smur­to šei­mo­se – ma­žiau

Pa­ly­gin­ti su 2018 me­tais, 2019-ai­siais ra­jo­no gy­ven­to­jai nu­si­kal­to net 50-čia kartų ma­žiau. Per pra­ėju­sius me­tus fik­suo­ta 400 įvai­rių nu­si­kal­timų. Iš­tir­ta jų net 68,4 pro­cen­to, tad Plungės pa­reigū­nai čia vėl pa­si­žymė­jo kaip itin ge­ri tyrė­jai, ge­ro­kai vir­šiję ap­skri­ties ir ša­lies vi­durkį (vi­du­tinė ty­ri­mo trukmė – 62 die­nos). Apsk­ri­ty­je tai – trum­piau­sias nu­si­kals­ta­mos vei­kos iš­ty­ri­mo lai­ko­tar­pis, plun­giš­kiai net du­kart len­kia ap­skri­ties ir ša­lies vi­durkį.

G. Po­ce­vi­čius pa­si­džiaugė, kad tai – jo ko­lek­ty­vo triū­so vai­siai, už ku­riuos yra dėkin­gas. To­kių pui­kių re­zul­tatų esą ne­būtų ir be glau­daus bend­ra­dar­bia­vi­mo su ki­to­mis teisė­sau­gos ins­ti­tu­ci­jo­mis – su teis­mu ir pro­ku­ratū­ra.

Per­nai ra­jo­ne už­re­gist­ruo­ti 127 smur­to ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je at­ve­jai. Tai su­da­ro net 27,61 pro­c. visų nu­si­kals­tamų veikų, bet yra 45 vei­ko­mis ma­žiau nei 2018 me­tais. Esą tai pir­mieji me­tai nuo 2011-ųjų, kuo­met bu­vo priim­tas Smur­to ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je įsta­ty­mas, kai to­kių nu­si­kal­timų su­mažė­jo. Iki 2019-ųjų šių nu­si­kal­timų kreivė Plungės ra­jo­ne tik aug­da­vu­si, o 2018 me­tais net bu­vo pa­siek­tas pi­kas (fik­suo­ti 172 smur­to šei­mo­je at­ve­jai).

Ta­čiau džiaug­tis ne­sku­ba­ma. Pa­sak G. Po­ce­vi­čiaus, rei­kia įver­tin­ti tai, kad gy­ven­to­jai tie­siog galė­jo tap­ti pa­kan­tes­ni smur­tui ir apie jį pra­neš­ti re­čiau.

Ne­sau­go sa­vo tur­to

Ant­ro­ji vie­ta tarp 2019-ai­siais Plungės ra­jo­ne įvyk­dytų nu­si­kal­timų ten­ka va­gystėms. Jų re­gist­ruo­ta 62-i (ar­ba 13,48 pro­cen­to visų nu­si­kals­tamų veikų ir dviem dau­giau nei anks­tes­niais me­tais). Iš­tir­ta – 34 pro­cen­tai.

Anot ko­mi­sa­ria­to vir­ši­nin­ko, gy­ven­to­jai kar­tais va­gims tie­siog pa­tys at­ri­ša ran­kas, ap­laid­žiai sau­go­da­mi sa­vo turtą. Kaip ki­taip paaiš­kin­si at­ve­jus, kad per­nai iš 6-ių pa­vogtų au­to­mo­bi­lių 5-is il­ga­pirš­čiai ra­do at­ra­kin­tus, su už­ve­di­mo rak­te­liais vi­du­je... Lai­mei, 5 au­to­mo­bi­liai bu­vo su­ras­ti ir grąžin­ti sa­vi­nin­kams.

Nu­si­kal­timų skalė­je 12,61 pro­cen­to su­da­ro ne­blaivūs vai­ruo­to­jai. Net 90 (2018 m. – 78) per­nai po­li­ci­jai įkliu­vu­sių vai­ruo­tojų bu­vo ap­girtę. Tai, pa­sak G. Po­ce­vi­čiaus, šo­ki­ruo­jan­ti sta­tis­ti­ka. Nes dau­giau nei pu­sei jų (58-iems) nu­sta­ty­tas sun­kus gir­tu­mas. O kiek dar to­kių, ku­rie sėdo prie vai­ro ne­blaivūs, bet ne­bu­vo su­stab­dy­ti po­li­ci­jos... Ta­čiau šie­met ža­da­ma dar di­desnė ir in­ten­sy­vesnė prie vai­ro sėdin­čiųjų kont­rolė. Kad to­kie įvy­kiai, koks, pa­vyzd­žiui, įvy­ko pra­ėjusį ru­denį, kai Ku­liuo­se au­to­mo­bi­lis vi­du­ry bal­tos die­nos įlėkė į tven­kinį, ne­si­kar­totų. Mat jo vai­ruo­to­jas bu­vo sun­kiai ap­girtęs...

Viešąją tvarką ra­jo­no gy­ven­to­jai per­nai pa­žeidė 25 kar­tus (8-iais kar­tais ma­žiau nei anks­tes­niais me­tais). Tai su­da­ro 7,61 pro­cen­to visų nu­si­kals­tamų veikų. Iš­tir­ta 80 pro­centų visų vie­šo­sios tvar­kos pa­žei­dimų.

La­bai ma­žai 2019 m. bu­vo plėšimų – 4. Anks­tes­niais me­tais to­kie at­ve­jai re­gist­ruo­ti 3. Net 3 iš 4 plėšimų bu­vo iš­tir­ti, nu­sta­ty­ti plėši­kavę as­me­nys.

Al­ko­ho­lis – dau­ge­lio nu­si­kal­timų prie­žas­tis

Pa­sak G. Po­ce­vi­čiaus, itin rim­tai reikėtų žiūrė­ti į al­ko­ho­lio var­to­jimą, nes tai yra vie­na pa­grin­di­nių ne­lai­mių ir nu­si­kal­timų prie­žas­čių. Su tuo vals­tybė ko­vo­ja įsta­ty­mais. Ta­čiau esą Plungės ra­jo­ne ne­le­ga­liai ga­mi­na­mo al­ko­ho­lio mas­tai ir kie­kiai vals­tybės siekį su­men­ki­na. Mat, bent jau Plungės ra­jo­ne, deg­tin­da­riai yra „dar­bin­gi“.

An­tai per­nai re­gist­ruo­tos 23 nu­si­kals­ta­mos vei­kos (2018 m. jų bu­vo 13 ma­žiau), su­si­ju­sios su na­mi­ne deg­ti­ne.

Plungės ra­jo­no pa­reigū­nai su deg­tinės ga­min­to­jais ar pla­tin­to­jais įnir­tin­gai ko­vo­jo 2019 m., sa­ko, ne­ke­ti­na vad­žių at­leis­ti ir šie­met.

„Ir šie­met ne­ga­lim jiems pa­linkė­ti ra­maus gy­ve­ni­mo“, – ir juo­ka­vo, ir rim­tai kalbė­jo ko­mi­sa­ria­to vir­ši­nin­kas.

Bėdų yra ir su nar­ko­tinė­mis bei psi­chot­ro­pinė­mis med­žia­go­mis. 2019 m. re­gist­ruo­tos 8 nu­si­kals­ta­mos vei­kos (1,74 pro­cen­to), su­si­ju­sios su nar­ko­ti­kais (tri­mis dau­giau nei 2018-ai­siais). Už nar­ko­ti­nių med­žiagų var­to­jimą ad­mi­nist­ra­cinėn at­sa­ko­mybėn pa­trauk­ti 47 as­me­nys (2018 m. – 20 as­menų), trims pa­reikš­ti įta­ri­mai dėl nar­ko­ti­nių med­žiagų pla­ti­ni­mo.

Ke­liuo­se – dau­giau eis­mo įvy­kių

Plungės ra­jo­no ke­liuo­se pra­ėję me­tai neap­siė­jo be aukų. Už­re­gist­ruo­ti 134 eis­mo įvy­kiai (vie­nu dau­giau nei 2018 me­tais). Su­žeistų as­menų ava­ri­jo­se per­nai bu­vo ma­žiau – 76 (2018 m. – 79). O žu­vu­siųjų skai­čius iš­lie­ka toks pa­ts – ra­jo­no ke­liuo­se per­nai žu­vo 4 žmonės. 2 eis­mo įvy­kiai, ku­riuos su­kėlė ne­blaivūs vai­ruo­to­jai, pa­rei­ka­la­vo aukų – jie abu ir žu­vo. Iš visų ke­tu­rių per­nai, žu­vu­sių ra­jo­no ke­liuo­se, du bu­vo au­to­mo­bi­lių, du – ke­tur­ra­čių vai­ruo­to­jai.

Daž­niau­sios eis­mo įvy­kių prie­žas­tys – sau­gaus grei­čio ne­pa­si­rin­ki­mas, sau­gaus at­stu­mo ne­si­lai­ky­mas, ke­lių eis­mo tai­syk­lių ne­pai­sy­mas va­žiuo­jant per san­kry­žas, ma­nev­ruo­jant. Kaip pa­brėžė G. Po­ce­vi­čius, vi­sur kal­ti pa­tys žmonės, ke­ly­je be­sielgę neat­sa­kin­gai, ne­sau­goję savęs ir kitų.

Ad­mi­nist­ra­ci­niai pa­žei­di­mai

Įspūdin­gas per­nai su­ra­šytų ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gimų pro­to­kolų skai­čius – jų bu­vo net 3 614. Ir did­žio­ji da­lis – būtent už ke­lių eis­mo tai­syk­lių ne­si­lai­kymą (net 2 386), už ki­tus pa­žei­di­mus – 1 228.

Už al­ko­ho­lio var­to­jimą ne­tu­rint tam įsta­ty­mu api­brėžto am­žiaus, t.y. 20-ies metų, pro­to­ko­lai per­nai su­ra­šy­ti 239-iems (2018 m. – 95) jau­nuo­liams, už vie­šo­sios rim­ties trik­dymą – 145-iems as­me­nims (2018 m. – 65), už al­ko­ho­li­nių gėrimų var­to­jimą vie­šo­je vie­to­je ar­ba pa­si­ro­dymą ap­svai­gus vie­šo­je vie­to­je – 282-iems as­me­nims (238), už nar­ko­ti­nių med­žiagų var­to­jimą – 47-iems (20), už teisėtų po­li­ci­jos pa­reigūnų rei­ka­la­vimų ne­vyk­dymą – 20-čiai (4), už Bend­ro­jo pa­gal­bos cent­ro dar­bo truk­dymą ir išk­vie­ti­mus ži­nant, kad pa­gal­ba ne­rei­ka­lin­ga – 67-iems (bu­vo 14).

Ra­jo­ne – 5 „karš­tie­ji taš­kai“

Steng­da­ma­sis užbėg­ti įvy­kiams už akių, Plungės po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tas kas­met su­da­ro pen­kių ob­jektų, į ku­riuos vyk­ti ten­ka daž­niau­siai, sąrašą. Ir vi­si jie ne kur nors ra­jo­ne, o pa­čio­je Plungė­je. Turbūt nie­kas ne­nus­tebs, kad į šį sąrašą ne­be pir­mus me­tus pa­ten­ka du liūd­nai pa­garsėję bend­ra­bu­čio ti­po dau­gia­bu­čiai na­mai – V. Ma­čer­nio g. 49-asis ir A. Vaiš­vi­los g. 33-ia­sis. Daž­nai ten­ka vyk­ti ir į V. Ma­čer­nio g. 63-iąjį, Sto­ties g. 24-ąjį dau­gia­bu­čius na­mus bei jų kie­mus. Nu­si­kals­ta­moms vei­koms pamėg­ta ir J. Tu­mo Vaiž­gan­to gatvė­je įsikū­ru­si „Ma­xi­ma“ bei ša­lia esan­ti au­to­mo­bi­lių stovė­ji­mo aikš­telė.

Kai ku­riuo­se iš jų nu­si­kals­tamų veikų, vyk­dant pre­ven­ci­nes prie­mo­nes, pa­vy­ko su­ma­žin­ti. Ta­čiau tik ne tuo­se dau­gia­bu­čiuo­se, pa­minė­tuo­se pir­miau­sia. Šie taš­kai, anot G. Po­ce­vi­čiaus, iš­lie­ka „karš­ti“.

At­lie­kant pre­ven­ciją, nu­sta­ty­ti ir 77 did­žiau­sio ri­zi­kos laips­nio as­me­nys. Jų at­žvil­giu tai­ky­tos 423 pre­ven­cinės prie­monės. Ko­mi­sa­ria­to vir­ši­nin­kas sakė, kad jie pa­di­din­tu po­li­ci­jos dėme­siu nėra pa­ten­kin­ti, ne­tgi pik­ti­na­si, ta­čiau po­li­ci­ja taip el­gia­si steng­da­ma­si už­tik­rin­ti visų sau­gumą.

Apsk­ri­tai per­nai pa­reigū­nai vykdė 201 pre­ven­cinę prie­monę, ku­rio­se da­ly­va­vo 5 300 ra­jo­no gy­ven­tojų. Ypač sten­gia­ma­si im­tis to­kių prie­mo­nių, ku­rios už­kirstų ke­lią ne­pil­na­me­čių al­ko­ho­lio, nar­ko­tikų var­to­ji­mui. Daug dir­ba­ma ir eis­mo sau­gu­mo sri­ty­je. Už pa­galbą pa­reigū­nai dėkin­gi ak­ty­viau­siems so­cia­li­niams par­tne­riams – Plungės vi­suo­menės svei­ka­tos biu­rui, ra­jo­no mo­kyk­loms, Sa­vi­val­dybės vie­šo­sios tvar­kos spe­cia­lis­tams, sau­gių kai­my­nys­čių ko­lek­ty­vams.

Po­li­ci­jai per­nai pa­dėjo 8 jos rėmėjai, ra­jo­ne vei­kia 31 sau­gios kai­my­nystės grupė, iš ku­rių dvi įsikūrė būtent per­nai.

G. Po­ce­vi­čius pa­brėžė, kad Plungės po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tas iš­sis­ki­ria tuo, kad už­tik­ri­nant vi­suo­menės sau­gumą dir­ba ne tik po­li­ci­jos pa­reigū­nai, ne tik bend­ruo­menės na­riai, bet ir du ke­tur­ko­jai. Tai pu­santrų metų Mėta ir ve­te­ra­nas Jor­gas. Mėta pa­si­tel­kia­ma ieš­kant nar­ko­ti­nių med­žiagų, o Jor­gas yra pa­tyręs pėdse­kys, pa­de­dan­tis per din­gu­sių žmo­nių paieš­kas.

Baig­da­mas pa­si­sa­kymą ko­mi­sa­ria­to vir­ši­nin­kas pa­brėžė, kad šiais me­tais did­žiau­sias dėme­sys bus ski­ria­mas už­tik­rin­ti viešąją tvarką bei eis­mo sau­gumą, pre­ven­ci­nei veik­lai su ne­pil­na­me­čiais, kad būtų su­ma­žin­tas jų nu­si­kals­ta­mu­mas bei svai­galų, nar­ko­ti­nių med­žiagų var­to­ji­mas. Taip pat bus sten­gia­ma­si už­kirs­ti ke­lią nu­si­kals­ta­moms vei­koms bei jas efek­ty­viai tir­ti, ką, kaip ma­to­me iš pa­sie­kimų, plun­giš­kiai ge­ba pui­kiai.

Sve­čių pa­si­sa­ky­mai

Į veik­los pri­sta­tymą at­vykęs Klaipė­dos ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to vir­ši­nin­ko pa­va­duo­to­jas Ramū­nas Ši­dei­kis pa­dėko­jo Plungės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tui už at­lie­kamą darbą – ir vos 8 mėne­sius jam va­do­vau­jan­čiam vir­ši­nin­kui, ir brand­žiam bei stip­riam ko­lek­ty­vui. Pa­sid­žiaugė jais, kaip ge­riau­siais tyrė­jais vi­so­je Klaipė­dos ap­skri­ty­je. Pa­pa­sa­ko­jo, ko iš po­li­ci­jos pa­reigūnų ti­ki­si Lie­tu­vos vi­suo­me­nė, apie pla­nuo­ja­mas nau­jo­ves.

R. Ši­dei­kis at­skleidė, kad pu­sei metų Plungės po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to, kaip ir Šiau­lių, Ša­kių ir Klaipė­dos, te­ri­to­ri­jos bu­vo pa­si­rink­tos eks­pe­ri­men­tinė­mis. Esą iš įvai­rių veik­los pa­reigūnų, va­dovų yra su­da­ry­ta ko­mi­si­ja (jai pri­klau­so ir G. Po­ce­vi­čius), ku­ri stebės si­tua­ciją pa­si­rink­to­se te­ri­to­ri­jo­se. Vėliau bus sprend­žia­ma, ką pa­gal gau­tus re­zul­ta­tus po­li­ci­jos veik­lo­je būtų ga­li­ma ir rei­kia keis­ti. Pa­sak pa­va­duo­to­jo, po­ky­čius bėgant lai­kui turėtų pa­jaus­ti ir vi­suo­menė.

Atė­jus lai­kui klau­si­mams, Paukš­ta­kių se­niū­nas Au­ri­mas Va­si­liaus­kas norė­jo iš­girs­ti, ar po­li­ci­ja ne­gal­vo­ja apie apy­linkės ins­pek­to­rių grąži­nimą?

R. Ši­dei­kis sakė, kad, nors to­kių pa­reigūnų ir ne­bėra, rea­liai ta pa­ti veik­la yra tęsiama. Plungės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­te esą yra trys veik­los grupės, ku­rioms pa­da­lin­ta ra­jo­no te­ri­to­ri­ja, ir pa­reigū­nai jo­se dirb­ti. Nors pri­žiū­ri­mos te­ri­to­ri­jos yra di­desnės, bet ir pa­reigūnų, pri­lygs­tan­čių anks­čiau bu­vu­siems apy­linkės ins­pek­to­riams, yra dau­giau.

Esą svar­biau­sia, kad jie tin­ka­mai at­liktų sa­vo darbą, ne tik su­ktų ra­tus au­to­mo­bi­liais, bet ir iš­liptų pa­bend­rau­ti su žmonė­mis, ži­notų jų pro­ble­mas. Ta­čiau ir šio­je sri­ty­je po­ky­čių po eks­pe­ri­men­to būsią.

Su­si­ti­ki­mas baig­tas svei­ki­ni­mo kal­bo­mis: už svarbų pa­reigūnų darbą jiems dėko­jo Sei­mo na­rys Jur­gis Raz­ma bei Plungės ra­jo­no vi­ce­merė As­ta Beier­le-Ei­gir­dienė, Plungės pa­ra­pi­jos kle­bo­nas, de­ka­nas Vy­tau­tas Ged­vai­nis. Už pa­prastą žmo­gišką bend­ra­vimą ko­lek­ty­vui ir vi­siems, su kuo ten­ka dirb­ti, dėko­jo ir pa­ts G. Po­ce­vi­čius.

Komentarai

Kuku    Pen, 2020-02-14 / 13:24
Sveikinimai. Man labiausiai patinka tvarka, DIENOS METU POLICIJOS I KONFLIKTINE SITUACIJA(kaimynai pijokai) NEPRISISAUKSI. Jei atvaziuoja, dar lieki pats kaltas- yra problemu, skambinat po 19 val. O dabar ,,chroneliai protingi,, visus cirkus atlieka dienos metu, atvziuoja pareigunai- jie tyliai sedi savo oloj. Kai vyksta konfliktas net nespeji, nepagalvoji viska uzfiksuot, kaip irodymus, nes ne tai TADA RUPI.....Juokas pro asaras, mane supras tik tie, kurie tai patyre;)))
Tikrai    Pen, 2020-02-21 / 12:04
Geriausi tyrejai....? Aisku dirba pareigunai ir jokiu budu negalima ju darbo nuvertinti. Taciau prisiminus ivyki, kai dingusi artimaji nuzudyta spintoje randa patys giminaiciai, o ne pareigunai tai... Straipsnis atrodo kaip reklama su sausa statistika.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.