Po Plungę – arkliniais vežimais?

Gin­tarės KAR­MO­NIENĖS nuo­trau­ka
Nuo senosios de­ga­linės Rie­ta­vo gat­ve at­va­žiuo­jan­čios kai ku­rios ma­ši­nos per šią žie­dinę san­kryžą le­kia nė ne­stab­telė­da­mos
Per sau­sio 23-ąją vy­kusį Sau­gaus eis­mo or­ga­ni­za­vi­mo ko­mi­si­jos po­sėdį pa­sta­ro­sios na­rys Mo­des­tas Grumb­lys iškėlė iš­ties vi­siems ak­tualų klau­simą, su­si­jusį su Plungės mies­te esan­čio­mis žie­dinė­mis san­kry­žo­mis, tiks­liau – sau­gu­mu jo­se. Anot jo, did­žiau­sia pro­ble­ma šiuo me­tu – su nau­juo­ju žie­du Laisvės ir Rie­ta­vo gat­vių su­si­kir­ti­me. Jis – ne tik ne­pa­to­gus, bet ir ne­sau­gus.

M. Grumb­lys ti­ki­no, kad į jį kreipė­si vie­nas plun­giš­kis, pra­šęs Sau­gaus eis­mo or­ga­ni­za­vi­mo ko­mi­si­jos po­sėdy­je pa­svars­ty­ti ga­li­mybę prie šio žie­do iš visų pu­sių pa­sta­ty­ti po STOP ženklą, ku­ris įpa­rei­gotų vai­ruo­to­jus su­sto­ti ir sau­giai įva­žiuo­ti į san­kryžą. Toks pra­šy­mas mo­ty­vuo­tas tuo, kad da­bar dau­gu­ma vai­ruo­tojų, ypač tie, ku­rie at­va­žiuo­ja Rie­ta­vo gat­ve nuo se­no­sios de­ga­linės, į žiedą įle­kia nė ne­pris­tabdę.

„Va­žiuo­ja kaip anks­čiau, kai Rie­ta­vo gatvė bu­vo pa­grin­dinė. To­kie vai­ruo­to­jai ke­lia pa­vojų ki­tiems, į žiedą no­rin­tiems įva­žiuo­ti iš Laisvės gatvės. Čia tik lai­ko klau­si­mas, ka­da nu­tiks skau­di ne­laimė“, – si­tua­ciją dėstė M. Grumb­lys.

Kad to­je san­kry­žo­je ši bėda eg­zis­tuo­ja, su­ti­ko ir Plungės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Veik­los sky­riaus tyrė­jas Vi­das Kur­mis. Bet jis paaiš­ki­no, jog STOP ženk­lai prie žie­di­nių san­kryžų ne­sta­to­mi.

Ta­da M. Grumb­lys kaip al­ter­na­tyvą pa­si­ūlė įreng­ti greitį ma­ži­nan­čius kal­ne­lius. Pa­reigū­nas ne­bu­vo linkęs tam prie­šta­rau­ti, bet, jo ma­ny­mu, tai – per­tek­linė prie­monė, nes pa­ti žie­dinė san­kry­ža įreng­ta dėl sau­gu­mo – kad vai­ruo­to­jai prie­š ją su­ma­žintų greitį.

V. Kur­mio tei­gi­mu, pro­ble­ma – ne vai­ruo­jan­čiųjų įpro­čiai, o per ma­žas žie­das, į kurį sun­ku įva­žiuo­ti. Sudė­tin­ga ir iš­va­žiuo­ti, nes sun­ku su­spėti įjung­ti po­sūkio sig­nalą. Apie di­des­nių ga­ba­ritų trans­por­to prie­mo­nių eismą – iš­vis at­ski­ra kalba. Jos pa­pras­čiau­siai ne­tel­pa žie­de. Sunk­ve­ži­mių ir au­to­busų vai­ruo­to­ja nė ne­ban­do la­vi­ruo­ti žie­du, o mau­na tie­siai per jį.

Į dis­ku­siją įsi­kišęs lai­ki­na­sis Vie­tos ūkio sky­riaus vedė­jas Ar­vy­das Liu­ti­ka pa­reiškė, kad žie­dinės san­kry­žos pro­jektą rengė sa­vo darbą iš­ma­nan­tys spe­cia­lis­tai. Tą pa­tį kalbė­jo ir ko­mi­si­jos na­rys Al­gir­das Pe­čiu­lis, sakęs, jog pa­sta­rie­ji pa­gal­bon pa­si­telkė sau­gaus eis­mo su­bti­ly­bes iš­ma­nan­čius dar­buo­to­jus. Tad pro­jek­tas bu­vo pa­reng­tas įver­ti­nus eis­mo mūsų mies­to gatvė­se in­ten­sy­vumą.

Vėliau A. Liu­ti­ka ne­tie­sio­giai pri­pa­ži­no, jog kaž­kas galbūt bu­vo pra­žiūrė­ta, nes žie­das – iš­ties ma­žas, bet, lai­ky­da­ma­sis sa­vo, dėstė, kad ma­ši­nos to­je san­kry­žo­je tik­rai iš­si­ten­ka, tik rei­kia va­žiuo­ti ati­tin­ka­mu grei­čiu.

Jam prie­šta­ra­vo ko­mi­si­jos na­riai, aiš­kinę, kad ta žie­dinė san­kry­ža neat­lie­ka sa­vo pa­skir­ties, kad ja neretai va­žiuo­ja­ma tiesiai, kaip per pa­prastą san­kryžą. „Ar tie jūsų įvar­di­ja­mi spe­cia­lis­tai manė, kad Plungė – kai­mas, tad pa­kaks to­kio žie­do? Jis yra tapęs pa­juokų ob­jek­tu! Ne­gi ne­bu­vo ga­li­ma įreng­ti nor­ma­laus žie­do? Juo­lab kad vie­tos ten bu­vo pa­kan­ka­mai“, – vie­nas per kitą gin­či­jo­si po­sėdžia­vu­sie­ji.

V. Kur­mio tei­gi­mu, mūsų mies­te ap­skri­tai su gat­vių pro­jek­ta­vi­mu vyks­ta ne­sąmo­nin­gi da­ly­kai. „Su­si­siau­rin­ki­me jas tiek, kad po Plungę be­galė­si­me va­žinė­ti tik ark­li­niais ve­ži­mais, – pik­ti­no­si tyrė­jas. – Aš ap­skri­tai ne­sup­ran­tu, kur bu­vo išėjęs pa­si­vaikš­čio­ti svei­kas pro­tas, kai bu­vo pro­jek­tuo­ja­mas to­kio dia­met­ro žie­das...“

Jam ant­ri­no ir ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas Ro­ber­tas End­ri­kas, už­si­minęs apie ga­li­mybę šią san­kryžą per­pro­jek­tuo­ti, nes greitį ma­ži­nan­tys kal­ne­liai, jo nuo­mo­ne, – joks iš­si­gelbė­ji­mas. Jie tik pri­da­rys pa­pil­domų rūpes­čių, mat kels triukšmą ir truk­dys ap­lin­kui gy­ve­nan­tiems žmonėms naktį ra­miai mie­go­ti.

Kad kaž­kas kei­sis žie­dinė­je san­kry­žo­je Laisvės ir Rie­ta­vo gat­vių su­si­kir­ti­me, ma­žai tikė­ti­na. Juo­lab kad eis­mo įvy­kių kol kas ten nėra už­fik­suo­ta. Lie­ka tikė­tis, kad pro­tin­giau bus pa­sielg­ta su žie­di­ne san­kry­ža, pla­nuo­ja­ma įreng­ti Tel­šių bei Laisvės gat­vių su­si­kir­ti­me – gal į pa­sta­bas bus su­rea­guo­ta anks­čiau, nei bus baig­ti vi­si dar­bai.

FOTO AUTORIUS Gin­tarės KAR­MO­NIENĖS nuo­trau­ka

G2001-321

FOTO APRASAS Nuo bu­vu­sios de­ga­linės Rie­ta­vo gat­ve at­va­žiuo­jan­čios kai ku­rios ma­ši­nos per šią žie­dinę san­kryžą le­kia nė ne­stab­telė­da­mos

Komentarai

aaa    Tre, 2020-02-05 / 22:47
ta siaura gatve dar butu nieko visai... bet kai bus ziema, susiaures dar labiau... o labiausia erzina kad zmones turintys savo kiemus masinas palieka ant vaziuojamosios kelio dalies, taupo kiema ar kaip? ir visam mieste sitaip, paskui kamsciai ir buna. laikas kai kur pastatyt stovet draudziamus zenklus... ir laikas palicijai imtis darbo ne vazinetis ir prisiknisinet prie vairuotoju tik mieste...
Petras    Ket, 2020-02-06 / 00:38
nevietiniai atvaziave pagalvoja kad cia dviraciu takas palieka automobili ir eina pestute
aaa    Ket, 2020-02-06 / 17:17
pasiulymas. sulyginkit ta zieda ir pastatykit stop zenklus is laisves gatves :) kaip kad buvo, viskas, problema isspresta... nes ten kaip slalome sukinetis turi... pala dar nepasalo, kada bus salna bus linksma ten kai uznes taip staigiai susukant vaira :) nueisi arba i borteli arba i kita automobili :)
Kuku    Šeš, 2020-02-08 / 10:27
,,Ar­vy­das Liu­ti­ka- žie­dinės san­kry­žos pro­jektą rengė sa­vo darbą iš­ma­nan­tys spe­cia­lis­tai. Al­gir­das Pe­čiu­lis, sakęs, jog pa­sta­rie­ji pa­gal­bon pa­si­telkė sau­gaus eis­mo su­bti­ly­bes iš­ma­nan­čius dar­buo­to­jus,, Dar jums kyla kokių kl?Tik įdomu, iš kokio krašto tie specialistai;))))
aaa    Pir, 2020-02-10 / 18:22
specai matyt is indijos ar bangladeso, ten juk kamsciuose visi tupi su savo tuktukais :))

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.