Pradedamos dezinfekuoti daugiabučių laiptinės

Scan­pix nuo­trau­ka
Šian­dien Plungė­je pra­de­da­mos de­zin­fe­kuo­ti dau­gia­bu­čių namų laip­tinės
Siek­da­ma su­stab­dy­ti ko­ro­na­vi­ru­so pli­timą, Plungės ra­jo­no sa­vi­val­dybė pir­ma­dienį sa­vo įmonę „Plungės būstas“ įpa­rei­go­jo pa­si­rūpin­ti dau­gia­bu­čių namų laip­ti­nių de­zin­fek­ci­ja. Tą pa­tį turės da­ry­ti ir dau­gia­bu­čių namų bend­ri­jos. Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus Min­dau­go Kau­no nu­ro­dy­mu, specialiais preparatais laiptinės tu­ri būti purškiamos kartą per sa­vaitę.

„Plungės būstas“ ad­mi­nist­ruo­ja 144 dau­gia­bu­čius. Juo­se pir­mie­ji de­zin­fe­ka­vi­mo dar­bai pra­dėti šian­dien. „Že­mai­čio“ kal­bin­tas įmonės di­rek­to­rius Aud­rius Ša­pa­las sakė, kad per sa­vait­galį turėtų būti pa­si­rūpin­ta vi­sais 144 na­mais. Pir­mie­ji lai­min­gie­ji – A. Ju­cio gatvė­je esan­tys dau­gia­bu­čiai. Bus de­zin­fe­kuo­ja­ma va­di­na­mai­siais kvar­ta­lais.

Anot direktoriaus, darbus būtų buvę galima pradėti ir anksčiau, tačiau šiuo metu sunku ne tik gauti dezinfekcinių priemonių, bet ir rasti specializuotą įmonę, kuri atliktų namų bendrojo naudojimo patalpų dezinfekavimą.

Domėjomės, ar gyventojams naudojamos priemonės nepavojingos? Galbūt kurį laiką jiems teks neišeiti iš butų, kad neapsinuodytų? Įmonės vadovas patikino, kad jokios grėsmės pasirinktos medžiagos nesukels. Mat bus atliekama tik profilaktinė dezinfekcija, kuri žmonių sveikatai – visiškai nepavojinga.

A. Šapalo teigimu, tikroji dezinfekcija, kuri nukreipta konkrečiai prieš koronavirusą, šiuo metu nėra tikslinga, nes Plungėje šios ligos atvejų nenustatyta. Bet net ir jiems esant būtų dezinfekuojamos tik tos patalpos, kuriose lankėsi koranavirusu užsikrėtę asmenys.

Direktorius spėjo pasidomėti, kad tikrosios dezinfekcijos kaina siekia maždaug 100 eurų už laiptinę. Profilaktinė – kur kas pigesnė. Kiek tiksliai tai kainuos, kol kas nėra aišku. Žinoma tik, kad šiam tikslui bus naudojami iš gyventojų surinkti pinigai, kurie ir numatyti panašiems atvejams.

Į „Plungės būstą“ dėl bendrojo naudojimo patalpų dezinfekavimo kreipiasi ir daugiabučių bendrijos, tačiau įmonė joms kol kas nieko negali pažadėti. „Pirmiausia ketiname pasirūpinti mūsų administruojamais daugiabučiais, bet neatmetame galimybės pagelbėti ir bendrijoms. Žinoma, jei tik užteksime dezinfekavimui reikalingų priemonių, kurios pastaruoju metu yra tapusios brangiu deficitu“, – kalbėjo A. Šapalas.

Kol kas daugiabučių bendrijų pirmininkams nurodyta patiems kartą per savaitę karantino metu organizuoti laiptinių dezinfekavimo darbus.

O kokia situacija Rietavo savivaldybėje? Čia nėra įmonės, kuri administruotų daugiabučius namus. Viskuo rūpinasi jų bendrijos. Mero Antano Černeckio teigimu, šiuo metu jos pačios ir turėtų pasirūpinti saugia aplinka. Atskiro nurodymo Savivaldybė joms nėra davusi. Kol kas dezinfekuojamos tik visuomeninės įstaigos.

A. Černeckio įsitikinimu, svarbiausia – kuo mažesnis žmonių judėjimas. Pasak jo, gyventojai privalo suprasti, kad tik likdami namuose, kuo mažiau kažkur vaikščiodami jie gali apsaugoti save ir kitus. Jei to nebus, negelbės jokios dezinfekcijos.