Pri­si­mi­nė Sau­sio 13-osios įvy­kius

Plun­gės kul­tū­ros cent­ro nuo­trau­ka
Mi­nint Lais­vės gy­nė­jų die­ną – jaut­rios cho­ro „Tė­vy­nės il­ge­sys“ dai­nos
Po ša­lį su­krė­tu­sių įvy­kių, kuo­met Lie­tu­vos pi­lie­čiai vi­so­mis iš­ga­lė­mis prie­ši­no­si So­vie­tų Są­jun­gos ban­dy­mui jė­ga pe­rim­ti vals­ty­bi­niam per­vers­mui reikš­min­gus ob­jek­tus ir ne­kal­ti žmo­nės kri­to po tan­kų vikš­rais, praė­jo 29 me­tai. Siau­bu ir krau­ju pa­žy­mė­tą nak­tį net 14-ai tė­vy­nės lais­vę gy­nu­sių žmo­nių bu­vo atim­tos gy­vy­bės, per 600 su­žeis­ta. Sau­sio 13-osios koš­ma­ras dar ne­grei­tai nu­grims už­marš­tin. Pra­lie­tas ne­kal­tų tau­tie­čių krau­jas ne­leis iš at­min­ties iš­trin­ti lais­vės kai­nos. Ne­pa­mir­šo šios kru­vi­nos da­tos ir Plun­gės bei Rie­ta­vo žmo­nės.

Plun­gė Lais­vės gy­nė­jų die­ną pa­mi­nė­jo Sau­sio 13-osios iš­va­ka­rė­se – sek­ma­die­nį. Šven­ti­nė die­na mies­te pra­si­dė­jo mal­da Šv. Jo­no Krikš­ty­to­jo baž­ny­čio­je. Iš jos vi­si rin­ko­si į Kul­tū­ros cent­rą, kur lau­kė jaut­rus kon­cer­tas, do­va­no­tas trem­ti­nių ir po­li­ti­nių ka­li­nių miš­raus cho­ro „Tė­vy­nės il­ge­sys“, vo­ka­lis­čių Ka­mi­lės Da­ra­čiū­tės ir Li­vi­jos Šiaud­vir­tai­tės bei smui­ki­nin­kių Aud­ro­nės And­ru­se­vi­čiū­tės ir Me­dos Bie­liaus­kai­tės.
Lie­tu­vą su­krė­tu­sius 1991-ųjų sau­sio 13-osios įvy­kius dar kar­tą pri­mi­nė mi­nė­ji­me da­ly­va­vę val­džios at­sto­vai bei Plun­gės de­ka­nas ir kle­bo­nas ku­ni­gas Vy­tau­tas Ged­vai­nis. Ren­gi­nio me­tu kal­bė­ta ne tik apie tai, kaip lie­tu­viai gy­nė sa­vo, o kar­tu ir vi­sos tė­vy­nės lais­vę, bet ir apie gy­vy­bę dėl pa­sta­ro­sios paau­ko­ju­sius mū­sų bro­lius ir se­se­rį. Sau­sio 13-osios įvy­kius pa­dė­jo pri­si­min­ti ir ki­no fil­mas „Mes dai­nuo­sim“.
Ki­tą­dien mums vi­siems svar­bi da­ta pa­mi­nė­ta ak­ci­ja „At­min­tis gy­va, nes liu­di­ja“, prie ku­rios tra­di­ciš­kai pri­si­jun­gė Plun­gės, Rie­ta­vo ir, ži­no­ma, vi­sos ša­lies mo­kyk­los bei ki­tos įstai­gos ir ins­ti­tu­ci­jos, lan­gus pa­puo­šu­sios de­gan­čių žva­ke­lių lieps­ne­lė­mis.
Sau­sio 13-osios įvy­kių nu­gramz­din­ti už­marš­tin ne­lei­džia ne tik kul­tū­ros, bet ir švie­ti­mo įstai­gos. Nuo ma­žų die­nų vai­kai su­pa­žin­di­na­mi su Lie­tu­vai svar­bia da­ta. Jie no­riai įsi­trau­kia ir į mi­nė­ji­mo ren­gi­nius. Kas­met pri­si­me­na­mi mū­sų ša­liai svar­būs įvy­kiai, žu­vu­sių­jų už Lie­tu­vos ne­prik­lau­so­my­bę pa­var­dės, su­žeis­tų­jų skai­čius ne­lei­džia pa­mirš­ti Sau­sio 13-osios, kuo­met mi­nia tau­tie­čių sto­jo gin­ti laisvės.
O Rie­ta­ve ši die­na pa­mi­nė­ta va­kar, pir­ma­die­nį. Vi­dur­die­nį au­ko­tos Mi­šios už žu­vu­siuo­sius Šv. Ar­kan­ge­lo My­ko­lo baž­ny­čio­je. Va­ka­re vi­sų lau­kė Kul­tū­ros cent­ras, kur su­reng­ta fil­mo apie tos die­nos įvy­kius sos­ti­nė­je per­žiū­ra.

Gin­ta­rės KAR­MO­NIE­NĖS nuo­trau­ka
At­mi­ni­mo žva­ke­lės su­ži­bo ir Plun­gės sa­vi­val­dy­bės lan­guo­se